BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Електрически и електромеханичен ремонт на силови разпределителни трансформатори с мощност от 20 до 1000 kVA , собственост на „В и К” ЕООД – Пловдив, за срок от 2 (две) години, считано от дата на подписване на договора с определения за изпълнител участник. Извършването на ремонта ще се осъществява след направена заявка от Възложителя. Възложителят ще заплаща всеки ремонт в срок до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на ремонта, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50532200

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на електрически трансформатори


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Точният брой на ремонтите, които ще се извършат, не може да бъде определен, тъй като той зависи от нуждите на Дружеството през двугодишния период. Посочената стойност е максимално възможната, но не е задължителна за Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Ремонтна база на Изпълнителя

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Пълните изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие и Техническата спецификация, които могат да бъде намерени в раздел "Профила на купувача", категория "Публични покани" на посочения интернет адрес на Възложителя - http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2 2. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 3. Всеки участник трябва да участва за целия обем на предмета на поръчката, като има право да представи само една оферта, съобразена напълно с изискванията на Възложителя. Не се допуска предлагане на варианти в офертите на участниците. Ако не е изпълнил което и да е от изискванията на Възложителя, офертата на участникa няма да бъде разглеждана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите ще бъдат оценявани на база следните критерии и методика: К1 – Цена за дейностите по ремонта на трансформаторите, в лв., без ДДС, посочени в Техническата спецификация (Раздел I, т. 1) – тежест 70 точки Този критерий се оценява по следната формула: К1 = К1ср. = (К1ср. минимална/К1ср. конкретна)*70 На оценка подлежи К1ср., който се получава, като общият сбор от предложените от участника общи стойности за всеки вид ремонтна дейност се раздели на броя на посочените дейности – в случая 8 (осем), по начина, посочен в Образец 2, а именно: К1ср. = (К1.1 + К1.2 + К1.3 + К1.4 + К1.5 + К1.6 + К1.7 + К1.8)/8 К2 – Гаранционен срок на извършваната услуга – тежест 30 точки Този критерий се оценява по следната формула: К2 = (К2 конкретен/К2 максимален)*30 В случай, че е предложен гаранционен срок на отремонтираните трансформатори, по-кратък от 18 (осемнадесет) месеца, офертата няма да бъде разглеждана и оценявана. КО = К1 + К2 Крайната комплексна оценка, КО, не може да бъде по-висока от 100 точки. Офертата, събрала най-висок брой точки, ще бъде класирана на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/04/2016 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 308 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 06.04.2016 г. (сряда) в 10.00 часа. В случай на промяна на посочената дата и час, ще бъде публикувано съобщение в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Публични покани", в досието на поканата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/04/2016