Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД, бул.Никола Вапцаров № 9, За: доц. д-р Петко Недев, д.м.; Георги Василев - юрисконсулт, Република България 4004, Пловдив, Тел.: 032 603981, E-mail: office@mbal2pv.com, Факс: 032 603931

Място/места за контакт: бул.Никола Вапцаров № 9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mbal2pv.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbal2pv.com/publics.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изпиране на болнично бельо, събиране и доставяне на прането на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД - гр.Пловдив, бул."Никола Вапцаров" № 9

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

98311000 (LA16)

Описание:

Услуги по събиране и доставяне на прането (За болнична употреба )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По вид и обем, съгласно публикуван в профила на купувача списък.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Пловдив, бул."Никола Вапцаров" № 9

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Комплексно изпълнение на услугата - задължително условие. Всяко предложение задължително трябва да съдържа: Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец - заверен с подпис и печат; Административни сведения; Декларация по за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП; Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП.; Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП (ако е приложимо); Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако е приложимо); Удостоверение за регистрация по ДДС /ако е приложимо/ Предложение за изпълнение на поръчката, отговарящо на изискванията на възложителя – „Техническо предложение” – Образец № 2; Декларация от участника, че няма задължения към държавата и общината; Декларация за наличие на специализиран транспорт на участника.; Препоръки за добро изпълнение от лечебни заведения – минимум 3 на брой. Описание на техническотооборудване, специализирано оборудване за пране на болнично бельо, предвидени за изпълнение на поръчката, доказано с документи /фактури, договори, копие от инвентарна книга или други документи, които комисията счете, че доказват собствеността / за собственост. Удостоверение за вписване на обекта където ще се извършва изпирането в Регистъра на обекти с обществено предназначение, съгласно чл.36, ал.3 от Закона за здравето , издадено от РЗИ. Ценова оферта – попълва се Образец № 3 и Приложение № 1 към нея. Не се допускат варианти на офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/04/2016 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Достъп до пълната документация към публичната покана се предоставя по електронен път на интернет адрес (профил на купувача) : http://www.mbal2pv.com/publics Лимитна стойност: 55 000 лв. /петдесет и пет хиляди лева/ без ДДС, съответно 66 000 лв. /шестдесет и шест хиляди лева/ с включен ДДС

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/04/2016