BG-гр. София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София, бул. Свети Климент Охридски №8, За: инж. Димитър Иванов Колев, Република България 1756, гр. София, Тел.: 0879 885922, E-mail: zop@uctm.edu, Факс: 02 8685488

Място/места за контакт: Служба ОП на ХТМУ, сгр. А ет. 2, ст. 228; 226А и ст. 205 - Деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uctm.edu.

Адрес на профила на купувача: http://dl.uctm.edu/bg/?q=node/309.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Публична покана с предмет:„Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт и Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на обекти – държавни сгради в град София, управлявани от ХТМУ, по обособени позиции, за кандидатстване по проект за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен номер BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа на висшите училища в Република България“ по приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и по проект за финансиране чрез Инвестиционната програма за климата на Национален доверителен екофонд.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

70000000, 71000000, 71500000, 71200000, 71210000, 71250000, 71300000, 71600000, 71340000, 71310000, 71315000, 71314000, 71313000, 71312000, 71240000, 71350000, 71356000, 71620000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Услуги, свързани със строителството
Архитектурни и свързани с тях услуги
Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги
Архитектурни и инженерни услуги по измервания и заснемания
Инженерни услуги в строителството
Услуги по технически изпитания, услуги по анализ и консултантски услуги
Комплексни инженерни услуги
Консултантски инженерни и строителни услуги
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Услуги, свързани с енергийни системи
Консултантски инженерни услуги по оценка на въздействието на проекта върху околната среда
Консултантски инженерни услуги в строителството
Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи
Инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги
Технически услуги
Услуги, свързани с анализи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката се състои от три обособени позиции. Стойност на поръчката е в размер до 56 962. 00 лева без ДДС, а за отделните ОП, както следва: 1. За ОП 1 - до 30 640. 00 лв. без ДДС; 2. За ОП 2 – до 14 752. 00 лв. без ДДС; 3. За ОП 3 – до 11 570. 00 лв. без ДДС;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

56962 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Химикотехнологичен и металургичен университет

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Основни изисквания към изпълнение на поръчката: Чл.6. Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане. Чл.7/1/ Срокът за изпълнение обхваща цялостното изпълнение по предмета на поръчката с отчитане на всички извършени дейности по конструктивното и енергийното обследване на сградите, след приемането и одобряването от Възложителя на извършените дейности и достигнатите резултати чрез подписване на окончателен приемателно-предавателен протокол без забележки с детайлно описание на техническите характеристики. /2/ Срок за извършване на дейностите по енергийно обследване и сертифициране на сграда - минимален срок 15 календарни дни, а максимален срок не повече от 25 календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила и съобразно срока, посочен от Изпълнителя в неговата оферта. /3/ Срок за извършване на дейностите по техническо обследване и съставяне на технически паспорт на сграда - минимален срок 20 календарни дни, а максимален срок не повече от 30 календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила и съобразно срока, посочен от Изпълнителя в неговата оферта. Чл.8. Място на изпълнение на поръчката - град София, съгласно списъка с адреси на обектите. ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ Чл.12. (1) Софтуерна съвместимост: с Microsoft Office 2007 или еквивалент; с AutoDesk AutoCAD 10 или еквивалент. (2) Изпълнителят следва да представи на Възложителя крайния продукт на български език: на хартиен носител – в папки, комплектовани в 3 оригинални екземпляра електронна версия на флаш - памет. (3) Изпълнителят представя на Възложителя завършен краен продукт, като съставя приемо-предавателен протокол, ако са изпълнени изискванията по техническата спецификация. (4) В случаите, когато Възложителят установи, че представеният от Изпълнителя краен продукт не отговаря на изискванията на техническата спецификация и/или има неточности/пропуски/грешки, дава писмени предписания за поправки и допълнения, които Изпълнителят следва на извърши в срок от 5 работни дни. Всички изисквания са ппубликувани в документацията за участие която е свободно предоставена за ползване от страна на възложителя в профила на купувача: http://dl.uctm.edu/bg/?q=node/309

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за определяне на изпълнител – икономическо най-изгодно предложение. 3. Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести съгласно следната формула КО = С х 0,60 + Ц х 0,40 4. Критерият „Икономически най-изгодно предложение” включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите: 4.1. С – срок за изпълнение – тежест 60%; Точките на участниците се определят по следната формула: С = Сmin/Сn х 100, където: Сmin - минималният (най-кратък) предложен срок за изпълнение от участник; Минималният срок за извършване на възложените работи не може да е по-малък от 15 календарни дни за енергийно обследване и 20 календарни дни за техническо обследване. Максималният допустим срок за извършване на енергийно обследване е 25 календарни дни, а за техническо обследване - 30 календарни дни. Сn - предложен срок за изпълнение, предложен от съответния n – ти участник. 4.2. Ц – цена – тежест 40%. Точките на участниците се определят по следната формула: Ц = Ц min/ Ц n х 100, където: Ц min – представлява най-ниската предложена стойност от някой от участниците; Ц n – представлява предложената стойност от съответния n – ти участник. Забележка 2: Комисията няма да оценява предложения със стойност без ДДС по голяма от максимално определения финансов лимит на Възложителя. 5. Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по двата показателя, в съответствие с определената им относителна тежест, по следната формула: КО =С х 0,60 + Ц х 0,40 Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта, е 100 /сто/ точки. 6. КЛАСИРАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПО НИЗХОДЯЩ РЕД НА ПОЛУЧЕНАТА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА, КАТО НА ПЪРВО МЯСТО СЕ КЛАСИРА УЧАСТНИКЪТ, ПОЛУЧИЛ НАЙ-ВИСОКА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/04/2016 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се отварят на 05.04.2016г., 11,00 часа, Заседателна зала ХТМУ, Сграда „А” – Ректорат, стая 210. Документацията за участие в публичната покана е предоставена за свободно ползване, като е публикувана в профила на купувача на Възложителя: http://dl.uctm.edu/bg/?q=node/309

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/04/2016