Версия за печат

BG-гр.Генерал Тошево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавно горско стопанство-Генерал Тошево ТП на СИДП ДП гр.Шумен, ул.Трети март № 42, За: Златан Денчев- ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС Генерал Тошево, Република България 9500, гр.Генерал Тошево, Тел.: 05731 2105, E-mail: dgs.g_toshevo@dpshumen.bg, Факс: 05731 2190

Място/места за контакт: ТП ДГС Генерал Тошево

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dgsgtoshevo.dpshumen.bg..

Адрес на профила на купувача: http://dgsgtoshevo.dpshumen.bg/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на боя, спрей, разредители и четки необходими за маркиране

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44810000, 44832200

Описание:

Бои
Разредители


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно техническата спецификация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Генерал Тошево

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

съгласно техническата спецификация и проекта на договор

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/04/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на договора - 31.12.2016 г. Срок за изпълнение на заявка - доставка на адреса на възложителя до три дни от подаване на заявката. Максимално допустим финансов ресурс до 2500 лева без ДДС, и с прогнозна стойност за целия срок на договора до 2500лв., без ДДС, съгласно изискванията към изпълнението на поръчката. Показатели за избор на изпълнител – изпълнителят ще бъде избран на база критерия НАЙ-НИСКА ЦЕНА Срок на валидност на офертите - не по-малък от 30 календарни дни от крайния срок за представяне на оферти; Място на подаване на офертите - гр. Генерал Тошево, ПК 9500, ул. „3-ти март“ № 42 в срок до 16.30ч на 11.04.2016г. Дата, час и място на отваряне на офертите - 11.00 на 12.04.2016г. на адрес гр. Генерал Тошево, ПК 9500, ул. „3-ти март“ № 42 Офертата по образец се представя в запечатан непрозрачен плик с адрес за кореспонденция, телефон и факс, електронен адрес и наименование на поръчката. Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. От участие ще бъдат отстранени участниците които не отговарят на изискванията на възложителя или ценовите предложения надвишават финансовия ресурс. Комисията може да проверява декларираните от участниците обстоятелства и да изисква представяне на доказателства. Ако избраният за изпълнител участник, не представи в срок необходимите за сключване на договор документи, възложителя може да сключи договор със следващия класиран участник. Участниците следва да представят с офертата си документите и информацията посочени от възложителя в списъка на представените документи, приложен към документацията за участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/04/2016