Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител №1, За: Ваня Шишкова, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611223, E-mail: g_tujarova@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2016-005.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Осигуряване на нощувки и храна на участници в 20 Международен детски фолклорен танцов фестивал”. На основание чл. 16г, ал. 1 от Закона за обществените поръчки Възложителят обявява, че настоящата обществена поръчка е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, т. к. предметът на обществената поръчка е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Участник, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва по настоящата обществена поръчка, при условие че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация по реда на чл. 16г, ал. 7 от ЗОП.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55110000, 55130000

Описание:

Услуги по хотелско настаняване
Други хотелиерски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмета на поръчката включва нощувки за датите 21, 22, 23, 24 и 25 май 2016 година, включително и хранене както следва: 21 май - вечеря, 22 май - закуска, обяд и вечеря, 23 май - закуска и обяд, 24 май - закуска и вечеря, 25 май - закуска, обяд и вечеря и 26 май - закуска.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Настаняването на участниците ще бъде съобразено със следните условия:групите да бъдат настанени в рамките на града;всяка от групите се състои от по 32 участника (деца на възраст от 8 до 14 години и техните ръководители);не се допуска разделяне на участниците от една група;нощувки на датите–21,22,23,24 и 25 май 2016 година;децата, участниците във фестивала да бъдат настанявани по 2-ма максимум 3-ма в стая;предварителната програма на фестивала предвижда храненето както следва:21 май-вечеря,22 май-закуска,обяд и вечеря,23 май-закуска и обяд,24 май-закуска и вечеря,25 май-закуска,обяд и вечеря и 26 май-закуска.Храненето на участниците ще се извършва по меню посочено в Техническата спецификация-Приложение №1 към документацията за участие.Цената за пълен пансион (нощувка и храна-закуска,обяд и вечеря) за 1 (един) участник на ден не може да надвишава 45,00 лв (четиридесет и пет лева),с 9 % ДДС.В офертата си всеки участник представя следните документи:1.Данни за лицето, което прави предложението-Обр №1;2.В случай,че участникът участва като обединение (или консорциум),което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ-споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка;2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка.В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието,което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ,подписан от лицата в обединението,в който се посочва представляващият.3.Техническо предложение-Обр №2;4.Ценово предложение-Обр №3;5.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б.„а” до б.„д” и ал.5 от ЗОП–попълва се,подписва се и се подпечатва приложения към документацията Обр №4,от лицата посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП.6.Заверено копие на удостоверение за категоризация на средството за подслон или мястото за настаняване; Минимални изисквания:Средствата за подслон и местата за настаняване трябва да притежават категория най-малко „една звезда”.7.Декларация за капацитета на средството за подслон или мястото за настаняване и има ли прилежащо към него заведение за хранене-свободна форма;Мин. изисквания:Средството за подслон и мястото за настаняване трябва да притежава най–малко 32 свободни места за настаняване,през периода 21-25 май 2016 г. (включително) и прилежащо към него заведение за хранене.8. Заверено копие на застраховка „Злополука на гости на хотела”;9.Декларация, с която се декларира,че участникът, съответно всеки от участниците в обединението,е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава–членка на Европейския съюз–свободна форма.В декларацията се посочва номера, под който участникът, съответно всеки от участниците в обединението, е/са вписан/и в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава–членка на Европейския съюз.Продължава в "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предложена цена К1 – 50 точки; 2. Срок за настаняване на група от 32 лица К2- 25 точки; 3. Срок за реакция, след уведомяване за нередност К3 – 25 точки. Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула: К = К1+ К2 + К3, където Показател К1 – „Предложена цена” - тежест 50 точки (максималният брой точки по този показател е 50 точки), определен по следната формула: ПЦ (минимум лева) К1 = ---------------------------- * 50 ПЦ (участник) където „ПЦ (минимум лева)” е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на поръчката, а „ПЦ (участник)” е предложената обща цена от оценявания участник по този показател. Участникът с най-ниска предложена обща цена получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула. Показател К2 – Срок за настаняване на група от 32 лица - тежест 25 (максималният брой точки по този показател е 25 точки), определен по следната формула: Ср. н. гр. мин. К2 = ------------------------------- * 25 Ср. н. гр. участник където: Ср.н. гр. мин. е най-краткият предложен срок за настаняване на група от 32 лица, а Ср.н. гр. участник е предложеният срок за настаняване на група от 32 лица, от оценявания участник. Участникът, предложил минимален срок за настаняване на група от 32 лица, получава максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула. Показател К3 – Срок за реакция, след уведомяване за нередност - тежест 25 (максималният брой точки по този показател е 25 точки), определен по следната формула: Ср. р. мин. К3 = ------------------------------- * 25 Ср. р. участник където: Ср. р. мин. е най-краткият предложен срок за реакция, след уведомяване за нередност, а Ср. р. участник е предложеният срок за реакция, след уведомяване за нередност, от оценявания участник. Участникът, предложил минимален срок за реакция, след уведомяване за нередност, получава максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Забележка: Документът по т.9 се представя от участник, вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.10.Декларация, че участникът,може да изпълни 80 на сто от предмета на обществената поръчка със собствено производство или ресурс–свободна форма. Забележка: Документът по т.10 се представя от участник, вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем участникът може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, което се посочва в документа по т.10 и се вписва информацията посочена в чл. 16г, ал. 7 от ЗОП. 3.11. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми. Забележка: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ–свободна форма удостоверяващ обстоятелството.Когато участникът, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава –членка на ЕС и е посочил,че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители.Останалите необходими документи се съдържат в документацията за участие.Срокът на валидност е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със средства от общинския бюджет.Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите: 04.04.2016 г., 15:00 часа, в стая № 102, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Сключване на договор:1.Договори за изпълнение на горецитираната поръчка ще се сключат както следва: с класирания на първо място участник до изчерпване на капацитета на местата за настаняване, с класирания на второ място до изчерпване на капацитета на местата за настаняване и т.н. до пълното осигуряване на места за настаняване на всички участници в Международния детски фолклорен танцов фестивал.Забележка: При определяне на капацитета на местата за настаняване следва да се има предвид, че една група се състои от 32 лица и трябва да се настани в едно средство за подслон или място за настаняване. Не се допуска настаняването на една група в две и повече средсдтва за подслон или места за настаняване. 2.Възложителят може последователно да предложи сключване на договор с участник, класиран на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:2.1.откаже да сключи договор;2.2.не представи някой от документите по т. 3;2.3.не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ до б. „д“ или ал. 5 от ЗОП.3.Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка,приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg-Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2016-005.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/04/2016