Версия за печат

BG-Царево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Царево, ул. Хан Аспарух № 36,, За: Илина Ангелова, Република България 8260, Царево, Тел.: 0590 55046, E-mail: tsarevo@dir.bg, Факс: 0590 52003

Място/места за контакт: Община Царево

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tzarevo.net/.

Адрес на профила на купувача: http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-sled-01-07-2014-godina.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осъществяване на невъоръжена физическа охрана, охрана със сигнално-охранителна техника и наблюдение с автопатрул на обекти и имущество на Община Царево Охраняваните обекти са както следва: 1.СОУ ”Н.Й.Вапцаров”- централна сграда.Адрес: ул.Хан Аспарух № 38 -Физическа охрана; 2.СОУ ”Н.Й.Вапцаров”- голяма компютърна зала.Адрес: ул.Хан Аспарух № 38 -Охрана със сигнално-охранителна техника; 3.СОУ ”Н.Й.Вапцаров”-малка компютърна зала Адрес: ул.Хан Аспарух № 38-Охрана със сигнално-охранителна техника; 4. НУ към СОУ ”Н.Й.Вапцаров” Адрес: ул. Милин камък № 13-Физическа охрана; 5.НУ към СОУ ”Н.Й.Вапцаров” компютърна зала Адрес: ул. Милин камък № 13-Охрана със сигнално-охранителна техника; 6 „Сграда на транспорта”, включваща автогара с паркинг Адрес: ул. Михаил Герджиков № 17-Охрана със сигнално-охранителна техника; Периодично денонощно наблюдение с автопатрул по график; 7.„Детска млечна кухня” Адрес: ул. Нептун № 1-Охрана със сигнално-охранителна техника;Периодично денонощно наблюдение с автопатрул по график; 8.„Общински исторически музей” Адрес: ул. Пенека № 12-Охрана със сигнално-охранителна техника;Периодично денонощно наблюдение с автопатрул по график; 9.Данъчна служба Адрес: ул. Крайморска № 14-Охрана със сигнално-охранителна техника; 10. „Фронт офис” на Община Царево Адрес: ул. Хан Аспарух № 23-Охрана със сигнално-охранителна техника; 11.„Касов салон” в сградата на Община Царево Адрес: ул. Хан Аспарух № 23-Охрана със сигнално-охранителна техника;Паник- бутон; 12.Парк –Царево-Център-Периодично денонощно наблюдение с автопатрул по график; 13.Основно училище ”Св.св.Кирил и Методий” гр.Ахтопол, ул. Велека 16-Физическа охрана;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79710000, 79711000, 79713000, 79715000

Описание:

Услуги по безопасност
Услуги чрез сигнално-охранителни системи
Охранителни услуги
Услуги по патрулиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Царево

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за упражняване на професионална дейност на основание чл. 49 от ЗОП 1.Копие от лиценз за извършване на частна охранителна дейност - минимални изисквания: лицензът да бъде за извършване на охранителна дейност с обхват в област Бургас; Изискването е съобразено с чл. 49, ал. 2 от ЗОП; Изисквания за технически възможности и/или квалификация към участниците 1. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка 2. Декларация за позволените от ЗЧОД помощни средтсва, както и на личните и предпазните защитни средства, с които разполага участника и които ще бъдат използвани при изпълнение на обществената поръчка; 3. За осъществяване на охраната чрез СОТ е необходимо участниците да разполагат със система за СОТ, която да монтират в необходимите обекти. Охраната със СОТ се осъществява непрекъснато за времето, когато в обектите няма присъствие на служители от съответното звено. Броят на датчиците е в зависимост от необходимостта на конкретния обект. Минимални изисквания за технически възможности и/или квалификация 1. Участникът трябва да разполага с минимум следното техническо оборудване (собствено или наето): - минимум 2 (две) бр.МПС, които да имат готовност да се отзоват при сигнал, подаден от СОТ в охраняваните обекти, предмет на поръчката, както и за извършване на периодичния автопатрул по график; 2. Участниците следва да разполагат за изпълнение на обществената поръчка с не по-малко от 8, охранителя, в това число екип за реакция по СОТ, с професионален опит, които са преминали първоначално обучение по смисъла на чл.28, ал.1 от ЗЧОД или притежаващи професионална квалификация "охранител и отговарящи на изискването на чл.27 ал. 2 от ЗОДЧ.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е „икономически най – изгодната оферта”. Избраният от възложителя критерий за оценка на офертите се прилага само по отношение на офертите на участниците, които отговарят на обявените от Възложителя критерии за подбор. Крайното класиране на участниците ще се извърши с комплексна оценка по следната формула: КО = ФО х 0,4 + ТО х 0,6, където: КО – комплексна оценка ФО – финансова оценка ТО – техническа оценка 0,4 и 0,6 – коефициенти за тежест. Финансова оценка на офертата: Финансовата оценка се получава по следната формула: ФО = (Цmin / Цi) х 100, където: Цmin е най-ниската предложена от участниците обща годишна крайна цена на услугите в лева, с включени всички разходи по тяхното извършване без включен ДДС; Цi е предложената от съответния участник обща годишна крайна цена на услугите в лева, с включени всички разходи по тяхното извършване без включен ДДС ; Техническа оценка на офертата: ТО – план за охрана на обектите съобразен с предмета на поръчката, който включва: особености на охраняваните обекти, организация на охраната /постове, маршрути за наблюдение на имуществото на възложителя,комуникация и тактики на действие при различни ситуации/ и план-график за извършване на периодичното наблюдение с автопатрул за всички охранявани обекти и честотата на обхода; ТО се определя по следната формула: ТО=ОЦ/10x 100, където ОЦ1 е оценката, която получава съответния участник след разглеждане на Предложения план за охрана на обектите и план-график за извършване на периодичното наблюдение с автопатрул. Максималният брой точки, който може да получи участникът е 10 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи са публикувани в профила на купувача на интернет:адресhttp://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-sled-01-07-2014-godina Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Царево всеки работен ден до крайния срок за подаване на оферти - 04.04.2016 г. до 17:00 часа. Офертата се подава от участника или от упълномощено от него лице лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на адрес: гр. Царево 8260, ул. "Хан Аспарух" № 36 за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: "Осъществяване на невъоръжена физическа охрана, охрана със сигнално-охранителна техника и наблюдение с автопатрул на обекти и имущество на Община Царево". Място на отваряне на офертите: заседателната зала в административната сграда на община Царево, находяща се на ул. "Хан Аспарух" № 36, ет. 2, гр. Царево. Дата на отваряне на офертите 05.04.2016 г. от 10:00 часа. Когато при разглеждане на офертите комисията установи, че участник не е представил всички изискуеми документи, същата съставя протокол, в който ги посочва, като изпраща протокола на всички участници и го публикува в профила на купувача в един и същи ден. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 3 работни дни от получаването на протокола. След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя. Когато участник не представи в срок допълнителните документи или представените документи не отговарят на критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията преустановява разглеждането на офертата на този участник и не допуска същата до оценка и класиране. За финансиране на тази обществена поръчка Община Царево ще използва собствени средства.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/04/2016