BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”, За: Огнян Караманчев – Директор ИДК, Република България 1700, София, Тел.: 0893 396456, E-mail: nsapress@gmail.com

Място/места за контакт: Студентски град, Сграда Ректорат

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поръчката е за услуги по отпечатване в тираж от 50 до 300, във формат А4, А5 и В5, подвързия и доставка на спортно-научни периодични списания, дипляни, брошури, плакати, календари и книги за нуждите на Издателско-документален център (ИДК) на Национална спортна академия „Васил Левски”. Поръчката е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16 г от ЗОП, за услуги включени в Решения на Министерски съвет №551/25.07.2014 г. и №278/28.04.2015 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79800000

Описание:

Печатни и други, свързани с печата услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

КОЛИЧЕСТВОТО на материалите, които ще бъдат заявени за отпечатване и доставка за периода на 2016 г., ще зависи от от възникването на конкретната необходимост на Възложителя, от отпечатване на такива, в рамките на до 50 000 лева без ДДС, поради което прогнозно количество като брой, тираж и вид не може да бъде първоначално определено и посочено в настоящата поръчка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Национална спортна академия „Васил Левски”, София, Студентски град – Ректорат, Издателско-документален център (ИДК)

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят ще е задължен 1. за своя сметка и на свой риск да предаде заявените материали в срок до: а/ 15 работни дни за издания във формат А4, А5 и В5 в тираж до 150. б/ 20 работни дни за издания във формат А4, А5 и В5 в тираж от 150 до 300. в/ до 25 ноември 2016 година календарите. 2. за своя сметка и на свой риск в срок до 24 (двадесет и четири) часа, от получаване на заявка, да изготви и лично да предаде за одобрение пилотна бройка от заявените материали във формат А4, А5 и В5 на ИДК - НСА „Васил Левски”. 3 за своя сметка и на свой риск в срок до 30.10.2016 г., да изготви и предаде за одобрение пилотна бройка от календарите на ИДК НСА „Васил Левски”. Одобрението на пилотната бройка, се осъществява чрез подпис от представителя на възложителя, в присъствието на упълномощен представител на изпълнителя, върху одобряваната пилотна бройка с текст „одобрявам” и точна дата. Одобрената пилотна бройка остава при представителя на възложителя. При неодобрение на Пилотната бройка, Изпълнителят се задължава в срок до 6 часа да отстрани констатираните недостатъци и да представи за одобрение нова пилотна бройка. Към изработка на тиража се пристъпва след одобрение от страна Възложителя на Пилотната бройка. Тиражът (готовите изделия) не трябва да се различава от Пилотната бройка и трябва да има същият външен вид, качество отпечатване и довършителни дейности за тяло, корица и термолепене, същият изглед и форма. При несъответствие на готовите изделия с одобрената пилотна бройка, възложителят не приема тиража.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предложенията ще се класират по критерий най-ниска обща крайна цена в лева без включен ДДС, която е сбор от отделните единични цени, посочени в образеца на ценовата оферта.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/04/2016 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участника следва да представи: 1. Декларация административни и банкови сведения (по образец), и за валидност на офертата 2. Техническо предложение (по образец). 3. Ценова оферта (по образец). 4. Проектодоговор в три екземпляра (по образец). 5.Участниците следва да представят МОСТРИ от материали отпечатани на във формат А4, А5, Б5 и от календарите. При некачествени или неотговарящи на изискванията на Възложителя по т.1.4.1. мостри, комисията ще има право да изисква смяната им, като при неизпълнение да отстрани съответния кандидат. 6. Настоящата поръчка е запазена за специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, по смисъла на чл. 16г от ЗОП. Съгласно чл. 16г, ал. 10 от ЗОП, в настоящата поръчка не могат да участват специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, в случай, че не могат да изпълнят 80 на сто от нейния предмет със собствен ресурс, освен ако не ползват подизпълнители или ресурсите на трети лица, при условие, че и те са специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация по реда на чл.16г, ал. 7 от ЗОП. Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, по смисъла на чл. 16г от ЗОП, представят декларация в която декларират информацията и обстоятелствата по 16г, ал. 7 и ал.10 от ЗОП. Участниците могат да подават своите предложения всеки работен ден на адрес София, Студентски град, НСА ет.1 ст.111 “Деловодство” - до 10.00 часа на 04.04.2016 г. Подадените след този час предложения за участие, включително и такива, чрез куриери и пощи няма да бъдат приемани за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Дата, час и място на отваряне на офертите: 10.10 часа на 04.04.2016 г. Заседателна зала на Ректората, ет.3, НСА « Васил Левски», Студентски град, гр. София. Избраният изпълнител в срок до 3 (три) работни дни, от датата на получаване на утвърдения от Възложителя протокол за избора му за изпълнител, следва да представи: Оригинал или нотариално заверено копие на Документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП (свидетелства за съдимост на лицата представляващи участника по смисъла на 47, ал.4 от ЗОП) Оригинална декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (от лицата представляващи участника по смисъла на 47, ал.4 от ЗОП). Възложителят прилага чл.59, ал.6 от ЗОП за специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, съгласно чл. 16 г от ЗОП. В случай, че избраният изпълнител не е такова лице, следва в срок до 3 (три) работни дни, от датата на получаване на утвърдения от Възложителя протокол за избора му за изпълнител, да внесе гаранция за добро изпълнение на договора, в размер на 1000 (хиляда) лева или да представи оригинал на банкова гаранция със срок на валидност до 31.12.2016 г., по образеца на документацията за участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/04/2016