Версия за печат

BG-Смолян

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД, бул.България №2, За: Недялка Стаевска, Виктория Санкова, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62666, E-mail: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com, Факс: 0301 62549

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160322psmJ2753925.

Адрес на профила на купувача: http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160322psmJ2753925.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на препарати за дезинфекция и стерилизация за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24455000

Описание:

Дезинфектанти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Съгласно техническа спецификация – Приложение № 3 2.Посочените в спецификацията количества са прогнозни и не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем, а съобразно своята необходимост. 3.Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички обособени позиции по обществената поръчка. За обособени позиции, в които са включени няколко номенклатурни единици (артикула), участниците следва да представят задължително предложение за всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. Прогнозна стойност: 32266.60лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32267 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД,гр.Смолян,бул.България No2

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За да бъдат разгледани, оценени и евентуално – приети, офертите трябва да отговарят на следните изисквания и да имат най-малко следното съдържание: 1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 1.1.Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата е подписани от лице, различно от законния представител на участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие; 1.2. Представяне на участника – подписано и подпечатано от законния представител на участника – Приложение №1; 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката Приложение № 2 и Техническа спецификация – Приложение № 3 Участникът следва да представи следните документи: Когато предлаганите продукти са регистрирани като биоцидни продукти по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси следва да се представят: 2.1. Заверени от участника копия на разрешение за пускане на пазара на биоцид или удостоверение за регистрация на биоциден препарат, издадено от министъра на здравеопазването по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. 2.2. Когато участника не е притежател на разрешението/удостоверението за пускане на пазара на биоциди, на името на участника следва да има издадено оторизационно писмо: А/ от притежателя на разрешението за пускане на пазара или Б/ от притежателя на удостоверението за регистрация, от което да е видно, че участникът има право да оферира биоцидите, предмет на поръчката от собствено име. /оригинал или нотариално заверено копие/. 2.3. Заверени от участника копия на информационен лист за безопасност съгласно изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, на предлаганите биоциди на български език. Когато информационния лист за безопасност е на чужд език, участникът следва да представи копие на оригинала, придружено с превод на български език; 2.4. Сертификат за въведена система ISO 14001:2004 или еквивалентен за производителя (във формата на копие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”); Когато предлаганите продукти са регистрирани като медицински изделия по реда на Закона за медицинските изделия следва да се представят: 2.5. Оторизационно писмо на името на кандидата, издадено от: а) производителят на медицинските изделия или б) упълномощеният представител по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ, от което да е видно, че участникът е упълномощен да участва от свое име в обществената поръчка с изделията на производителя /оригинал или нотариално заверено копие/. 2.6. Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител - копие на оригинала и в легализиран превод на български език или ЕС-сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган – копие на оригинала и в легализиран превод на български език; 2.7. Декларация за нанесена “СЕ” маркировка върху медицинското изделие в съответствие със изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ /свободен текст/. 2.8. Декларация за осигуряване и поддържане на документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 3 от ЗМИ./свободен текст/. 2.9. Разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ, когато участникът предлага дезинфектанти, които са регистрирани като медицински изделия – заверено от участника копие. 2.10. Сертификати за съответствие с ISO13485:2003 или еквивалентен за производителя (във формата на копие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”); Продължава в "допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/03/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "изисквания за изпълнение на поръчката": 2.11. Инструкция за употреба на предлаганите медицински изделия на български език, а за медицинските изделия, за които не се изисква инструкция за употреба, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ, участникът следва да представи макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка – на хартиен или на магнитен носител. Документи за биоцидни продукти и медицински изделия: 2.12. Сертификат за въведена система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 или еквивалентен за производителя (във формата на копие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”) 2.13. Заверени от участника копия на етикет и придружаваща листовка на предлаганите продукти на български език, а ако те са на чужд език – копия на оригиналите, придружени с превод на български език. 2.14. За доказване на съответствието на предложеното/ите биоцидно/и продукт/и /медицинско/и изделие/я със Спецификацията на възложителя представяне на проспекти/ каталози/ спецификации от производителя – копие на оригинала и в официален превод на български език (оригинал или заверен препис ); Забележка: В приложените документи участникът следва по подходящ начин да обозначи (маркира) конкретната информация, представена за доказване на съответствието на предложеното/ите биоцидно/и продукт/и /медицинско/и изделие/я със Спецификацията на възложителя. 2.15. За обособени позиции за ендоскопи: да се представят препоръки за използването им от водещи производители на ендоскопска техника. 2.16. За обособени позиции №№6,7 и 14: да се представи документ за тестване и одобрение на препаратите от производителите на МДМ POLARIS 2311-HOS-KEN, МДМ Olimpus и апарати за хемодиализа Frezenius . 2.17. Декларация от участника, че е в състояние да осигури 18 бр.дозиращи устройства за дезинфектанти за повърхности за срока на договора /свободен текст/. 3. Ценово предложение съдържащо: 3.1. Образуване на предлаганата цена: Цената, която ще се заплаща от възложителя за изпълнението на всяка отделна доставка, представлява крайна доставна цена, с ДДС и всички разходи до краен получател –МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян, бул. България №2. Ценовото предложение - Приложение № 4 да бъде представено на хартиен и оптичен носител (CD), подписано на всяка страница и подпечатано с печата на участника. Класирането на офертите от СОП№1 до СОП№22 ще се извършва по цена за единица работен разтвор. Участникът в колона №12 следва да посочи реален за болнична практика процентен разтвор, посочен в документите за съответния препарат.В случай, че това не е съобразено, процентите ще бъдат преизчислени съобразно представената документация за препарата, а съответно и цената за единица работен разтвор. Класирането на офертите от СОП№23 до СОП№26 ще се извършва по единична цена съответно за литър, килограм или таблетка. При различие между единичните цени и калкулираната обща стойност, за валидни се считат представените единични цени, като общата стойност се преизчислява съобразно единичните цени. 4. Датата, мястото и часът на отваряне на офертите са: на 01.04.2016 год. от 13:00 часа в заседателната зала на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – гр.Смолян, бул. България № 2. Отварянето на офертите ще се извършва по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП. 5. Неразделна част от настоящата публична покана са: Представяне на участника – Приложение №1, Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 2, Техническа спецификация – Приложение №3, Ценово предложение – Приложение № 4, Проект на договор – Приложение №5 и Декларация за конфиденциалност - Приложение №6/декларацията не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това/, които са достъпни на Профила на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/03/2016