Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Христо Ботев №62, За: Дарина Караначева, инж. Таньо Георгиев 0885079142, РБългария 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, стая №15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wik-stz.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.wik-stz.com/?p=3254.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на резервни части зa западноевропейски автомобили, собственост на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора”, за поддръжка и техническа изправност на автомобилите собственост на „ВиК” ЕООД, гр.Стара Загора. Доставяните резервни авточасти, следва да са нови, неупотребявани и не рециклирани. Списъкът на западноевропейските автомобили за които, ще се доставят резервни части, са посочени в приложение №1 - 1 стр., което може да бъде получено от интернет адреса на дружеството в рубриката „Профил на купувача”, опция „Публични покани”. Видът на резервната част, ще се уточнява в писмена заявка, поради невъзможност това да се предвиди предварително. Ще бъде отсранен от участие, всеки участник, който не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия в публичната покана. Цялата информация относно обществената поръчка може да бъде открита в рубрика „Профил на купувача‘‘ на интернет адреса на дружеството.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34330000

Описание:

Резервни части за превозни средства, предназначени за превоз на стоки, камионетки и автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата ще се доставят периодично по заявка в зависимост от нуждите на Дружеството. Възложителят в заявката, ще уточнява видовете резервни авточасти, които ще закупува. Източник на финансиране – Възложителят ще използва собствени средства.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

39000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПСД при „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора, или магазина на Изпълнителя.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Предлаганите изделия да отговарят на съответните национални и европейски стандарти. 2 Цената е в български лева без ДДС. 3.Срок за изпълнение на поръчката: 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на сключване на договора или при достигане на прогнозната стойност. 4. Срок за изпълнение на доставката след получена заявка – 1 /един/ работен ден. 5. Гаранционен срок на доставените части – минимум 12 месеца. 6. Начин на плащане: Плащането ще се извършва по банков път, в лева в 30 дневен срок след издаване на електронна фактура, която да съдържа номера на договора и неговия предмет. Електронната фактура, следва да бъде изпращана на адрес: fakturi@wik-stz.com. Фактурата следва да е придружена с двустанно подписани приемо предавателни протоколи. 7. Участникът да разполага със собствен или нает магазин на територията на гр. Стара Загора. 8. Участникът да има собствен действащ сайт, до който Възложителят да има осигурен свободен достъп и от който да се информира за актуалните цени на резервните авточасти. 9. Място и срок за получаване на офертите – Във „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора, ЦУ, ул. „Христо Ботев” №62, стая № 15, отдел „Обществени поръчки”, тел.: 042/601-476 на 25.04.2016 г., до 17:00 часа. 10.Дата, час и място на отваряне на офертите – В 14:00 часа на 26.04.2016г. в заседателната зала на ЦУ, намиращо се в гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” №62. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП. 11.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, върху който участникът посочва: предмет на обществената поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, съдържащ следните документи: - Данни за лицето, което прави предложението; ЕИК, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща лицето информация; - Техническо предложение, подписано и подпечатано от представляващия дружеството, съдържащо следната информация; потвърждение на срока за изпълнение на доставката, след получена заявка; гаранционен срок на предлаганите резервни части- посочен в месеци; - Попълнена от участника декларация, че предлаганите резервни авточасти отговарят на съответните национални и европейски стандарти. - Попълнена от участника декларация, че предлаганите резрвни авточасти ще са нови, неупотребявани и нерециклирани. - Ценово предложение – подписано и подпечатано от представляващия участника, съдържащо предложения % ТО. - Участникът да представи документ за собственост или договор за наем на магазина, за срока на действие на договора и удостоверението за регистрация в НАП на фискалния апарат, обслужващ магазина. - Участникът следва да посочи на хартиен носител /разпечатка/ на линка към действащия сайта на дружеството, свързващ Възложителя с Актуалната ценова листа за клиенти на участника, с посочени единични цени за резервните авточасти на западноевропейските автомобили, в български лева с ДДС, който да бъде подписан и подпечатан от представляващия дружеството. - Срок на валидност на офертата- минимум 30 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най – ниска цена - представлява размера на предложената от участника търговска отстъпка (ТО), посочена в %, намалена от цената в лева с ДДС, обявена за всяка резервна авточаст в ценовата листа за клиенти, посочена на сайта на участника, актуална към момента на подаване на офертата. - Участникът дал най-висок % търговска отстъпка (ТО) получава максималния брой точки -100. Всеки следващ участник дал по-нисък % ТО получава с 50 % по-малко точки от преходния участник дал по- висок % ТО в офертата си. ТО е твърда и не подлежи на промяна през време на действие на договора.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Документ, който не е на български език се представя преведен. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. За резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, възложителят писменно ще уведоми участниците. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител се представя пълномощно.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/03/2016