Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Кристина Лозанова, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: k.lozanova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/248-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

С поръчката се възлага транспортно обслужване - случаен превоз за учениците, участващи в „Летни занимания 2016“. Приложение 1 към настоящата покана – списък на училищата, в които ще се организират „Летни занимания 2016“ Транспортът се осъществява по изготвени графици за месеците юни и юли, като в тях ще бъдат точно упоменати маршрутите, броят на учениците, часовете на тръгване и връщане. Графикът за месец юни ще бъде предоставен на превозвача не по-късно от 25 май, а за месец юли – не по-късно от 24 юни. Мястото на тръгване ще бъде от съответното учебно заведение (с изключение на ОУ „Ран Босилек“ – поради тесните улици към учебното заведение, тръгването ще бъде от паркинга на Областна дирекция „Полиция“). Планирани към момента посещения: централна градска част /Бибилиотека „Априлов – Палаузов“, РИМ, МО, ДХС, художествена галерия/, ПП „Българка /база Етъра/, НП „Централен балкан“, ЕМО Етъра, с. Боженци, с. Съботковци – „Боженски чифлик“, Соколски манастир, местността Узана, еднодневни екскурзии до Велико Търново, Троян, Ловеч. Превозвачът трябва да разполага с минимум 9 моторни превозни средства /два 50 местни автобуса, два 25 местни автобуса и пет микробуса/, които да бъдат използвани в един и същи ден. Възложителят може да променя маршрутите и разписанията при промяна в броя на пътуващите ученици или промяна в програмата на „Летни занимания 2016“. Срокът за изпълнение на поръчката е от 01.06.2016 до 31.07.2016 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максимална стойност на поръчката: до 12 500 лева (дванадесет хиляди и петстотин) без ДДС или 15 000 лева (петнадесет хиляди) с ДДС. Договорът се сключва до съответната прогнозна стойност, като заплащането на услугата се извършва по предложени в офертата на изпълнителя цени на километър.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

12500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на oбщина Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За участие в настоящата процедура всеки участник представя оферта, съдържаща: 1. Представяне на участника: 1.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата (Образец № 1); 1.2. Доказателства за упражняване на професионална дейност: - Лицензия за извършване на обществен превоз на пътници, в съответствие с Наредба № 33 от 03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, с приложен Актуален списък на автобусите към лицензията – заверено от участника копие; 2. Техническа оферта (Образец № 2); 3. Ценова оферта (Образец № 3); 4. Доказателства за технически възможности и квалификация: 4.1. Списък - декларация (образец № 6) на собствените или ползвани на друго валидно правно основание моторни превозни средства. Минимално изскване: Участникът следва да разполага с минимум 9 моторни превозни средства /два 50 местни автобуса, два 25 местна автобуса и пет микробуса/, собствени или ползвани на друго валидно правно основание, които да бъдат използвани в един и същи ден, отговарящи на изискванията на Възложителя. 4.2. Удостоверения /заверени копия/, че предлаганите моторни превозни средства са преминали периодичен преглед за техническа изправност съгласно Закона за движение по пътищата, както и удостоверения /заверени копия/, съгласно чл. 68а, ал. 2 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването им; Минимално изскване: Предлаганите от участника моторни превозни средства следва да са преминали периодичен преглед за техническа изправност съгласно Закона за движение по пътищата, както и съгласно чл. 68а, ал. 2 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и допълнителен преглед за проверка на оборудването им; 4.3. Списък - декларация на технически лица - водачи на моторните превозни средства (Образец № 7), които участникът ще използва при изпълнението на поръчката; Минимално изискване: Предлаганите от участника технически лица - водачи на моторните превозни средства следва да отговарят на изискванията на чл. 68а, ал. 1 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, 5. Декларация за приемане условията на проекта на договор (Образец № 5). Всички документи, представени от Участника, следва да бъдат в оригинал или копие, заверено с подпис и печат, с гриф “Вярно с оригинала”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

В ценовата оферта (Образец №3) участниците предлагат обща цена, която представлява сбор от цените за един километър пробег на 50 местен автобус, 25 местен автобус и микробус. Общата цена е относима само за целите на класирането на участниците. Договорът се сключва до прогнозната стойност, посочена от възложителя, като заплащането на услугата се извършва по предложени в офертата на изпълнителя цени на километър. 1. Цената за един километър пробег с 50 местен автобус не трябва да надхвърля 1,25 лева /един лев и 25 стотинки/ без ДДС. 2. Цената за един километър пробег с 25 местен автобус не трябва да надхвърля 0,92 лева /нула лева и 92 стотинки/ без ДДС. 3. Цената за един километър пробег с микробус не трябва да надхвърля 0,83 лева /нула лева и 83 стотинки/ без ДДС.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/04/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в деловодството на Община Габрово в срок до 16.30 часа на 04.04.2016г. в запечатан непрозрачен плик. Пликът с офертата следва да съдържа следния надпис: ОФЕРТА Община Габрово гр. Габрово 5300; пл. ”Възраждане ” № 3 за: „Транспортно обслужване на ученици I – IV клас, участващи в „Летни занимания 2016“ през месеците юни и юли 2016” ........................................................................................................................................... /име на Участника/ ....................................................................................................................................................... /адрес за кореспонденция/ ....................................................................................................................................................... /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ Офертите ще се отварят в 10:00 часа на 05.04.2016г. в Зала III, ет. 3 /сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3/. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ - минимум 90 календарни дни. Срокът на валидност на офертата се определя от участника не може да бъде по-малък от 90 календарни дни считано от крайния срок за получаване на офертите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/04/2016