Версия за печат

BG-село Ковачевци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: Бойка Лозанова, Република България 2450, село Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachebtsi@abv.bg

Място/места за контакт: Община Ковачевци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://kovachevtsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://kovachevtsi.com/?page_id=7349.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на въглища по количества и получатели, както следва : - Общинска администрация с.Ковачевци - 15 тона - Целодневна детска градина с.Лобош - 5 тона - ОУ "Св.св.Кирил и Методий" с.Калище - 5 тона - Център за настаняване от семеен тип с.Сирищник - 50 тона Въглищата следва да са промити, пресяти, без наличие на пепел, с висока калоричност - над 6 000 kcal. Доставката ще се извършва до Възложителя и разпоредителите с бюджет, след заявка в срок съгласно Техническо предложение.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09111000

Описание:

Въглища и горива на базата на въглища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставките ще се извършват по количества, както следва : - Общинска администрация с.Ковачевци - 15 тона - Целодневна детска градина с.Лобош - 5 тона - ОУ "Св.св.Кирил и Методий" с.Калище - 5 тона - Център за настаняване от семеен тип с.Сирищник - 50 тона

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

17000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на Община Ковачевци

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

По отношение на участниците трябва да не е налице някое от условията на чл.47, ал.1, т.1, б."а" - "д", т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1, т.2 "а" (предл.първо), т.4 и т.5 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника. Предложение за участие може да подаде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, вкл. и техни обединения, което отговаря на изискванията, а именно : 1. Всеки участник подал оферта трябва да представи регистрация по смисъла на чл.57а, ал.1, т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове. Участниците следва да представят удоставерение за актуално състояние или ЕИК, попълнени, подписани и подпечатани всички декларации приложения на образци към публичната покана, проекта на договор, техническо и ценово предложение.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/04/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълен достъп до документацията е предоставен на интернет сайта на община Ковачевци http://www.kovachevtsi.com/. Заинтересованите лица могат да закупят на хартиен носител на документацията срещу заплащане в сградата на община Ковачевци, на адрес:с. Ковачевци, всеки работен ден между 9:00 ч. и 16:30 ч., срещу заплащане на цена в размер на 10 лв. (десет лева) с вкл. ДДС или след представяне на копие от платежно нареждане за преведена сума по следната сметка на Възложителя, както и по куриер за тяхна сметка.Банка: ТБ “Интернешънъл Асет Банк“ АД – клон Перник, офис Радомир.Банков код (BIC): IABGBGSFБанкова сметка (IBAN): BG57IABG74788400576000.Закупуването на документация не е задължително условие за участие в процедурата. При отварянето на офертите в 10,30 ч. на 05.04.2016 г. в заседателната зала на Община Ковачевци могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата в която се извършва отварянето.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция за изпълнение или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя:Банка: ТБ “Интернешънъл Асет Банк“ АД – клон Перник, офис Радомир.Банков код (BIC): IABGBGSFБанкова сметка (IBAN): BG28IABG74783300575900. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя, и че е със срок на валидност – най-малко 1 (един) месец след предвидения срока на изпълнение на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.Плащанията ще се извършват в български лева, по банков път и при условията и сроковете описани в договора за изпълнение с избрания участник.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/04/2016