Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5, За: Мариана Китова, Маргарита Миркова, Стоил Нацев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308810; 02 9308831; 02 9308880, E-mail: mkitova@rta.government.bg;, Факс: 02 9818115

Място/места за контакт: Изпълнителна агенция Автомобилна администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на доставки на консумативи (тонери, барабани, ленти и др.) за копирната и разпечатващата техника, използвана в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30125000, 30125100

Описание:

Части и принадлежности за фотокопирни машини
Касети с тонер


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозно количество: Тонер за HP 1120 - 170 бр. Тонер за мултифункционално устройство HP LdserJet m2727nf - 170 бр. Тонер за Canon I-SENSYS MF5980dw - 170 бр. Тонер за HP LJ PRO 400 - 150 бр. Тонер за МФУ 1536/78А - 150 бр. Тонер BROTHER 2920 - 20 бр. Тонер за прин.Xerox LJ phazer 3121 - 20 бр. Тонер за принтер HP LJ 1010q1020 - 20 бр. Мастилена касета за принтер HP PSC 1410 черна - 20 бр. Мастилена касета за принтер HP PSC 1410 цветна - 20 бр. Мастилена касета за принтер HP OfficeJet Pro8000/940/черен - 3 бр. Мастилена касета за принтер HP OfficeJet Pro8000/940/червен, жълт, син – комплект - 1 бр. Тонер за принтер HP LJ P1102/MFP1132/85А - 50 бр. Барабан за BROTHER 2920 - 5 бр. Тонер за МФУ"Rex-Rotary"SP3510sf - 95 бр. Тонер за МФУ"Rex-Rotary"MP201spf - 50 бр. Тонер за МФУ"Rex-Rotary"SP112SF - 30 бр. Тонер за МФУ"Rex-Rotary"SP112SU - 50 бр. Тонер за Коника минолта BIZHUB 210 - 2 бр. При възникнала необходимост от доставка на артикули, които не са описани в техническата спецификация, същите могат да се доставят на цените от каталога или ценовата листа на изпълнителя, след приспадане на средния процент отстъпка, предложен в ценовото предложение на избрания за изпълнител участник.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Република България. Доставката трябва се извършва на посочен от възложителя адрес в областните отдели на територията на Република България, в работното време на ИААА.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Консумативите трябва да бъдат нови (нерециклирани), произведени за съответната техника, посочена в Таблица 1 от документацията, за максимален брой страници (максимален капацитет) и да притежават стикер, удостоверяващ техния произход. 2. Консумативите трябва да бъдат доставени в ненарушена транспортна опаковка. 3. Всяка доставка трябва да се придружава със сертификати за качество (декларации за съответствие) за консумативите. 4. Към момента на доставката консумативите трябва да бъдат с остатъчен срок на годност не по-малък от 75% от целия срок на годност. 5. Доставка, която не отговаря на заявените количества и модели или на изискванията посочени в настоящата документация не се приема от възложителя. 6. Заплащането на изпълнената заявка ще се извършва по единични цени, съгласно ценовото предложение на изпълнителя/доставчика и съгласно заявените от възложителя количества. 7. Представените от участника цени трябва да включват всички разходи по изпълнение на доставката до мястото на доставка, посочено от възложителя. 8. Възложителят заплаща на изпълнителя от бюджета си изпълнените заявки по банков път, в срок до 30 /тридесет/ работни дни след подписване на приемо-предавателен протокол за извършената доставка и след представяне на фактура от изпълнителя. 9. Доставчикът, следва да докаже, че производителят на консумативите има внедрени системи за управление: ISO 9001 и ISO 14001 или еквивалент. Обстоятелството се доказва с представяне на заверени копия на издадените на производителя на консумативите сертификати. 10. Доставчикът трябва да докаже, че производителят на консумативите гарантира спазването на стандартите за изчисляване на капацитета от страници за мастилени и тонер касети, определени с ISO 19752, ISO 19798, ISO 24711, ISO 24712 или еквивалент. Обстоятелството се доказва с представяне на заверени копия на издадените на производителя на консумативите сертификати. 11. Срокът за доставка на заявените количества не трябва да е по дълъг от 7 (седем) работни дни от датата на направената заявка. Неизпълнение в определения срок е основание за прекратяване на договора от страна на възложителя. 12. Доставчикът се задължава да поеме разноските по отстраняването на повреди/вреди на копирната и разпечатваща техника на възложителя, причинени/в резултат от доставените консумативи. Доказването на вредите се извършва с протокол за ремонт на техниката от оторизиран сервиз.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията към поръчката е публикувана на интернет страницата на ИААА, Раздел "Профил на купувача". Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска представянето на варианти в офертите. До изтичане на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. При подготовката на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя. Възложителят може да отстрани участник, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията. Пликът с офертата трябва да се съдържат следните документи: 1. Представяне на участника, по образец № 1 от документацията за участие, в оригинал; 2. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника (в случай, че участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) – оригинал или заверено копие; 3. Документ (договор или споразумение) за създаване на обединение, подписан от лицата, включени в обединението, в който задължително е посочен представляващ (само когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – заверено копие; 4. Списък на изпълнените през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата доставки, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, по образец № 4 от документацията за участие, в оригинал; 5. Удостоверения за изпълнените доставки по предходната точка; 6. Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент с посочения по-горе в документацията обхват - заверено копие; 7. Сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент с посочения по-горе в документацията обхват - заверено копие; 8. Доказвателства, че предложените консумативи отговарят на изискванията на възложителя – копия на сертификати; 9. Доказателства, че производителят на консумативите има внедрени системи за управление: ISO 9001 и ISO 14001 или еквивалент. Обстоятелството се доказва с представяне на заверени копия на издадените на производителя на консумативите сертификати.; 10. Доказателства, че производителят на консумативите гарантира спазването на стандартите за изчисляване на капацитета от страници за мастилени и тонер касети, определени с ISO 19752, ISO 19798, ISO 24711, ISO 24712 или еквивалент. Обстоятелството се доказва с представяне на заверени копия на издадените на производителя на консумативите сертификати.; 11. Техническо предложение за изпълнение – по образец № 2 от документацията за участие, в оригинал. 12. Ценово предложение, по образец № 3 от документацията за участие, в оригинал; Офертите ще бъдат отворени на заседание на назначената от възложителя комисия, което ще се проведе на 1 април 2016 г. от 10.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция "Амтомобилна администрация" в гр. София, ул. "Ген.Й.В.Гурко" № 5. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/03/2016