Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5, За: Дамян Войновски, Мариана Китова, Стоил Нацев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308810; 02 9308818; 02 9308880, E-mail: avto_a@rta.government.bg, Факс: 02 9818115

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09310000

Описание:

Електрическа енергия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изпълнението на обществената поръчка да бъде в съответствие с изискванията на действащите в Република България стандарти и клаузите на подписания между страните договор; 2. Участниците трябва да осъществяват дейността си при спазване на действащата нормативна уредба в страната; 3. Участниците трябва да представят сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти на системи за управление на качеството, а именно: Сертификат за внедрена система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват: „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група” на участника. Техническото качество на доставената електроенергия трябва да отговаря на показателите за качество според Българския държавен стандарт, който е хармонизиран със стандартите на Европейския съюз. Техническото качество на доставената електроенергия да бъде според актуалните в страната стандарти и нормативи, а именно за ниско напрежение 380V, 50 Hz; 4. Участниците желаещи да предложат термовизионни обследване на електрическите съоръжения или ползваните сгради и помешения, да представят доказателство за качеството на термовизионното обследване, а именно: 4.1. Участника да представи представи доказателства/референции за извършени термовизионни одити през последните 3 години и да разполага с поне един специалист по термография със завършено поне 1-во сертификационно ниво и да представи сертификата си; 4.2. Минимални изисквания към термовизионната техника са – резолюция на детектора поне 640/480 и минимален праг на чувствителност 30мК . 5. Участниците трябва да разполагат с възможност за доставка на цялото количество електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество. 6. Участниците трябва да имат сключен договор за покупка на електрическа енергия от поне един производител на електрическа енергия, собственост на държавата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка – „икономически най-изгодна оферта” Офертите се оценяват по критерий: икономически най-изгодна оферта, като на първо място се класира участникът получил най-висока комплексна оценка КО изчислена по формулата: КО = ФП + ТПбаланс+ТПтермографски /максимален брой: 100 точки/ Показатели за оценка: - ФП - Финансов показател - Предлагана цена за един MWh – коефициент на тежест 85 %, максимален брой точки 85; - ТПбаланс - Технически показател по баланс - коефициент на тежест за икономическа стабилност на балансиращата група - 10 %, максимален брой точки 10; - ТПтермографски - Технически показател по термография – коефициент на тежест за участниците предложили термовизионно обследване - 5 %, максимален брой точки 5. Допълнителна информация се съдържа в документацията към публичната покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще бъдат отворени на заседание на назначената от възложителя комисия, което ще се проведе на 31 март 2016 г. от 10.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” в гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5. При подготовката на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя.Възложителят може да отстрани участник, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията към поръчката. Пликът с офертата трябва да се съдържат следните документи: 1. Представяне на участника, по образец 1 от документацията, в оригинал; 2. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника (в случай, че участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) – оригинал или заверено копие; 3. Документ (договор или споразумение) за създаване на обединение, подписан от лицата, включени в обединението, в който задължително е посочен представляващ (само когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – заверено копие; 4. Валидна/и лицензия/и за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група”, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) – заверено/и копие/я; 5. Списък на извършените през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата термовизионни одити – свободен текст; 6. Доказателства/референции за извършените термовизионни одити по предходната точка; 7. Сертификат за завършено поне 1-во сертификационно ниво на специалиста по термография - заверено копие; 8. Копия на сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват: „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група” на участника; 9. Декларация за сключен договор за покупка на електрическа енергия от поне един производител на електрическа енергия, собственост на държавата – свободен текст; 10. Техническо предложение за изпълнение – по образец 2 от документацията за участие, в оригинал. 11. Ценово предложение, по образец 3 от документацията за участие, в оригинал; Публичната покана, както и документацията за участие в поръчката са публикувани в "Профил на купувача" на интеренет страницата на агенцията.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/03/2016