BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Областна администрация Добрич, ул.Независимост №5, За: Миглена Пейчева, България 9300, Добрич, Тел.: 058 601200, E-mail: governor@dobrich.government.bg, Факс: 058 601249

Място/места за контакт: Областна администрация Добрич

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: ул.Независимост №5.

Адрес на профила на купувача: http://www.dobrich.government.bg/ipage.php?id=335.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е изготвяне на инвестиционен проект включващ: Проектиране на хидротехническо/ски съоръжение/я за регулиране оводняването на поддържан резерват „Балтата“ и за предотвратяване наводнения на к.к. „Албена, проектиране на хидротехническо съоръжение при заустването на река Краневска в река Батова за предпазване от заливане на резерват „Балтата”, заедно с изготвяне на технически проект за извършване на почистване на затлаченото речно корито, който осигурява отвеждането на оразмерителните водни количества при преминаване на висока вълна в резултат на обилни валежи и интензивно снеготопене във водосборната област на река Батова. Проектирането включва три взаимно свързани технически етап-проекти за изготвяне на общия инвестиционен проект. Обхвата на поръчката включва и последващо упражняване на авторски надзор от страна на изпълнителя по време на изпълнение на строително-монтажните работи по изготвеният инвестиционен проект, състоящ се от трите му технически етап-проекта. Дейността по авторският надзор от страна на изпълнителя ще се осъществи по реда на чл. 162, ал.2 и ал.3 от ЗУТ. При осъществяване на авторски надзор, изпълнителят не получава парично възнаграждение, а се компенсира с цената от спечеленият инвестиционен проект, включващ трите технически етап-проекта. Авторският надзор от страна на изпълнителя ще се изразява в изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по времена строителството съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и в експертни дейности и консултации. Технически етап-проект първи: Изготвяне на проект относно „Почистване коритото на р. Батова от км. 0+000 до км. 3+940 за предотвратяване наводнения на к.к. „Албена“ и поддържан резерват „Балтата“. Технически етап-проект втори: „Проектиране на хидротехническо/ски съоръжение/я за регулиране оводняването на поддържан резерват „Балтата“ и за предотвратяване наводнения на к.к. „Албена“. Технически етап-проект трети: „Проектиране на хидротехническо съоръжение при заустването на река Краневска в река Батова за предпазване от заливане на резерват „Балтата”. Целите, които си поставя проекта са свързани с регулиране оводняването на резерват „Балтата“ и предотвратяване наводнения на КК „Албена“. Както и почистването на коритото на р. Батова с оглед превенция от наводнения и запазване на резерват ,,Балтата“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71220000, 71240000

Описание:

Архитектурно проектиране
Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнителят на проекта следва да представи всички технически етап-проекти по отделно, най-малко в следния обхват: Част „Геодезия“; Част „Хидрология“;Част „Хидротехническа“; Част „Пътна и Временна организация на движението“; Част ПБЗ; Част ПУСО; Част ПБ и Част сметна документация (КСС). Изпълнителят следва да се съобрази императивно с подробно описаните технически задания за всеки един технически проект-етап по отделно. Общата максималната цена-стойност за изготвянето на инвестиционният проект, включващ изготвяне на технически етап-проект първи, технически етап-проект втори и технически етап-проект трети не може да надвишава 50 000 лв. (петдесет хиляди лева) без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Област Добрич

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят на проекта следва да представи всички технически етап-проекти по отделно. Проектите подробно са описани в трите технически задания по технически етап-проект първи,втори и трети. Заданията са неразделна част от документацията за участие. Изпълнителят при изготвянето на технически етап-проект първи: Изготвяне на проект относно „почистване коритото на р. Батова от км. 0+000 до км. 3+940 за предотвратяване наводнения на к.к. „Албена“ и поддържан резерват „Балтата“, следва да извърши следните дейности. Да се разработи Технически проект, съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, въз основа на задълженията на Областния управител по чл. 64 от Закона за защита при бедствия, чл. 140 от Закона за водите и във връзка с изпълнение на мерки в плана за управление на резервата, както и в План за управление на речния басейн (ПУРБ) за Черноморския район. Целта е да се извърши почистване на затлаченото и обрасло с дървесна растителност речно корито и да се осигури отвеждане на оразмерителните водни количества при преминаване на висока вълна в резултат на обилни валежи (и интензивно снеготопене) във водосборната област на река Батова. Разработката да обхване руслото на реката от км. 0+000 (заустването в Черно море), включително и участъка на вливането на река Краневска, до км. 3+940 (при отделянето от старото корито).При изготвяне на технически етап-проект първи, изпълнителя императивно трябва да изпълнява техническото задание в пунктовете: I.Обща част; II.Изходни данни и изисквания за проектирането и III. Обем и съдържание по части на проекта . Изпълнителят при изготвянето на технически етап-проект втори: „Проектиране на хидротехническо/ски съоръжение/я за регулиране оводняването на поддържан резерват „Балтата“ и за предотвратяване наводнения на к.к. „Албена“, следва да извърши следните дейности. Да разработи Технически проект, съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, въз основа на задълженията на Областния управител по чл. 64 от Закона за защита при бедствия, чл. 140 от Закона за водите и във връзка с изпълнение на мерки в плана за управление на резервата, както и в План за управление на речния басейн (ПУРБ) за Черноморския район. Целта е да се проектира хидротехническо/ски съоръжение/я за регулиране оводняването на поддържан резерват „Балтата“ и за предотвратяване наводнения на КК „Албена“. Проектът трябва да бъде изцяло съобразен с технически етап-проект първи: за извършване на почистване на затлаченото речно корито, който осигурява отвеждане на оразмерителните водни количества при преминаване на висока вълна в резултат на обилни валежи (и интензивно снеготопене) във водосборната област на река Батова. По преценка на проектанта броя на такива съоръжения може да бъде две – в зависимост от теренните условия за цялостно обхващане на територията на резервата и за недопускане на осушени зони. При изготвяне на технически етап-проект втори, изпълнителят императивно трябва да изпълнява техническото задание в пунктовете: I.Обща част; II.Изходни данни и изисквания за проектирането и III. Обем и съдържание по части на проекта . Изпълнителят при изготвянето на технически етап-проект трети: „Проектиране на хидротехническо съоръжение при заустването на река Краневска в река Батова за предпазване от заливане на резерват „Балтата” ,следва да извърши следните дейности: Да се разработи Технически проект, съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, въз основа на задълженията на Областния управител по чл. 64 от Закона за защита при бедствия, чл. 140 от Закона за водите и във връзка с изпълнение на мерки в плана за управление на резервата, както и в План за управление на речния басейн (ПУРБ) за Черноморския район. Целта е да се изгради преграда на левия бряг на река Батова при вливането на река Краневска, срещу навлизане на водни количества в резерват „Балтата“ и к.к. „Албена“. При изготвяне н

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки. „Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: Показател- К Относителна тежест в КО: 1. Техническа оценка-K1 - 45 точки 2. Срок за изготвяне на инвестиционния проект-K2 - 5 точки 3. Ценово предложение-К3 - 50 точки Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е: КО = К1+К2+К3 Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите задания. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/03/2016 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посоченият интернет адрес или други: Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие на интернет - страницата на Областна администрация Добрич на адрес: http://www.dobrich.government.bg/, раздел „Профил на купувача„ http://www.dobrich.government.bg/ipage.php?id=335 Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, лично, по пощата или чрез куриерска служба в деловодството на Областна администрация Добрич, „Бюро за комплексно обслужване", град Добрич, ул. "Независимост" № 5, всеки работен ден от от 9:00 ч. до 17.30 часа, до изтичане на посочения в публичната покана срок. Върху плика се посочва наименование на участника, предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП от 10:00 часа на 29.03.2016 г. в сградата на Областна администрация Добрич, Зала ,, Пресцентър“. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни надлежно упълномощени представители, чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/03/2016