BG-Брацигово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брацигово, ул.Атанас Кабов № 6 а, За: Цонка Кушлева, Република България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: op@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2001

Място/места за контакт: община Брацигово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bratsigovo.bg/op.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Изработване на Технически проект за ОБЕКТ: Укрепване и изграждане на подпорни стени по коритото на река „Умишка“, от имот с пл.№06207.502.9577 до имот с пл. № 06207.5.287 и от имот с пл. № 06207.5.308 до имот с пл. № 06207.5.276 – II етап“ – гр. Брацигово“ В резултат от атмосферни условия /дъжд, сняг/ и ерозия през годините, непрекъснато се подкопават и обрушват бреговете на река Умишка, гр. Брацигово, както и моста свързващ живущите на другия бряг на реката.Наблюдава се непрекъснато свличане на земни маси от двете страни по поречието на реката, от което са застрашени прилежащите сгради и съоръжения. Срутените земни маси, наноси и валуни допълнително намаляват пропускателната способност на реката, които при предстоящите дъждове и снеготопене ще доведат до непредвидими последствия и критични ситуации. За да бъдат отпуснати средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет е необходимо да се изработи технически проект, поради което се обявява настоящата обществена поръчка. Изпълнението на обществената поръчка включва изработване на Технически проект включващ следните части : Част: Геодезия ; Част: Конструкции ; Част: Хидравлика и Хидрология; Част : ПУСО ; Част : ПБ ; Част: ПБЗ КСС Всички части следва да бъдат изработени в три екземпляра . С разработването на проектите ще се извършат строително монтажни работи за укрепване и изграждане на подпорни стени по коритото на река Умишка с което при предстоящи дъждове и снеготопене ще се намалят рисковете до непредвидими последствия и критични ситуации.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнението на обществената поръчка включва изработване на Технически проект включващ следните части : Част: Геодезия ; Част: Конструкции ; Част: Хидравлика и Хидрология; Част : ПУСО ; Част : ПБ ; Част: ПБЗ КСС Всички части следва да бъдат изработени в три екземпляра .

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

27500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Брацигово

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1 Общи изисквания: До участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана се допускат участници, за които не са налице следните обстоятелства: a)Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: Престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс; Подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс; Участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс; Престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс Престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс; b)При които лицата по чл.47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; c)Които са сключили договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Изискванията по буква ,,а’’ по-горе се прилагат по отношение на лицата определени в чл.47, ал.4 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т.1. с декларация. Не може да участва в обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т.1, буква ,,а”. При подписване на договора за обществената поръчка, участникът, определен за изпълнител, е длъжен да предостави документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5. 2. Изисквания към участниците : Участниците следва да разполагат с технически лица, притежаващи необходимата квалификация за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка. Минимално изискване е участникът да има на разположение технически лица по съответните части от проекта и те да са вписани в Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност към КИИП,доказано с копия на удостоверенията им за : Част: Геодезия ; Част: Конструкции ; Част: Хидравлика и Хидрология; Част : ПУСО ; Част : ПБ ; Част: ПБЗ КСС 3.Изискване към офертите. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на условията, съдържащи се в поканата за участие .

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Срок за изпълнение на поръчката /К1/ с тежест 80 (осемдесет) точки Предложена цена /К2/ с тежест 20 (двадесет) точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/04/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация в електронен вариант е продсатвена в Профила на купувача на адрес : www.bratsigovo.bg/op.php Отварянето на офертите ще бъде на 04.04.2016 г. от 13,30 часа в сградата на Младежки дом гр.Брацигово ,ул.“Христо Смирненски“ № 1 За допълнителна информация - Елена Асенова - юрист на община Брацигово тел.03552 /2065 в.110

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/04/2016