Версия за печат

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова;, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251; 062 632029

Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 318, стая 321

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/402/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изготвяне на работен проект „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Г.С.Раковски” и Спортно училище - Велико Търново” Предметът на поръчката включва изготвяне на работен проект „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Г.С.Раковски” и Спортно училище - Велико Търново и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР. Проектът се изготвя в съответствие с изискванията за кандидатстване по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71220000, 71320000

Описание:

Архитектурно проектиране
Инженерни услуги по проектиране и конструиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обема, обхвата и съдържанието на проектните разработки, нормативните изисквания, които следва да се спазват при изпълнението на поръчката и други условия за изпълнението на поръчката са описани в Техническо задание - Приложение №1 от документацията на настоящата публична покана. Работния проект да съдържа следните проектни части: Архитектурна; Конструкции; Отопление, вентилация и климатизация (ОВК); Електро; ВиК; Технически контрол на част „Конструктивна”; Геодезия; Вертикална планировка и функционално решение на дворното пространство с реконструкция на съществуващата спортна инфраструктура в него; ПБЗ; Пожарна безопасност; Енергийна ефективност; План за управление на строителните отпадъци (ПУСО). Проектно-сметна документация. Посочената прогнозна стойност представлява и максималният финансов ресурс за изпълнението на обществената поръчка, с който Възложителят разполага, в този смисъл посочената прогнозна стойност се явява и максимална допустима цена за изпълнението на поръчката включително проектиране и авторски надзор. Оферти, които надвишават посочената максимална прогнозна стойност ще бъдат отстранени.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят е длъжен да извърши възложената работа, като се ръководи от действащата в страната нормативна уредба и изисквания съгласно приложеното Техническо задание. Всички проектни части по обхват и съдържание да отговарят на изискванията за работен проект на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Изпълнителят трябва да извърши проектирането в обхвата на поръчката в срок не по-късно от 11.04.2016 г. В техническото си предложение участниците представят подробно предложение за изпълнение предмета на поръчката съдържащо: Работна програма и Управление на риска. Участникът трябва да направи предложенията си по методиката за икономически най-изгодна оферта. Оферта в която, няма предложение за изпълнение съдържащо: Работна програма с минимално изискуемо съдържание и Управление на риска, ще бъдат отстранени. Изисквания към участниците: Специфични изисквания към участника. Минимални изисквания за техническите възможности и/или квалификация: 1. Участникът трябва да притежава опит в предоставянето на услуги, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Сходни са дейности по проектиране на всички части, заедно или поотделно вкл. в обхвата на поръчката. 2. Участниците трябва да разполагат с екип, включващ най-малко, ръководител екип и ключови експерти с най-малко 3 годишен опит по специалността, с образование и квалификация определена по-долу или еквивалентна: Архитект с ППП; Инж. по част „Конструктивна на сгради и съоръжения” или „Конструктивна” с ППП; Инж. по част „Отопление, вентилация и климатизация” с ППП; Инж. по част „Електрическа” с ППП; Инж. по част „ВиК” с ППП; Инж. по част „Геодезия”; Инж. по част „ПБЗ” с ППП; Инж. по част „Пожарна безопасност” с ППП; Инж. по част „Енергийна ефективност и топлосъхранение” с ППП; Инженер по част „ПУСО” с ППП. Едно лице може да съвместява няколко от изброените по-горе функции по части, стига участникът да докаже изискуемата правоспособност на лицето и отбележи съвместяването на повече от една функция на същото в приложения към документацията образец. Съгласно чл.51а,ал.1 от ЗОП участ-ът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.Тези доказателства могат да бъдат декларация за ангажираност от проектанта/ите, договори и всякакви други подходящи документи.За тази цел трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участ-ка с тях. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта”. „Комплексна оценка КО” се определя на база следните показатели: Техническа оценка - Т; Т = ТN/TNmax*60, където ТN - сбор от оценките, които техническото предложение на участника е получило по показатели А1 и А2 (А1 е „Работна програма“ с максимален брой точки – 3 т.; А2 е „Управление на риска“ с максимален брой точки - 3т.); TNmax - стойността от сбора на оценките по показатели А1 и А2 на техническото предложение, получило най - висока оценка измежду всички допуснати до оценяване оферти; тежест: 60 Показател: Фn - Финансова оценка; тежест: 40 Фn – финансова оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката, като оценката е комплексна и включва два подпоказателя: Ц1 и Ц2; Оценките на участниците се определят по формулата: Фn = (Ц1 х 20 + Ц2 х 20), където: Ц1 – предложено възнаграждение за изготвяне на работния проект без ДДС; Ц2 – предложено възнаграждение за авторски надзор без ДДС. Ц1 = Ц1 min/Ц1 n, където Ц1 min - е най-ниското предложено възнаграждение за изготвяне на работния проект измежду допуснатите до оценка оферти без ДДС, а Ц1 n – е предложеното възнаграждение за изготвяне на работния проект от n-тия участник по съответния подпоказател измежду допуснатите до оценка оферти без ДДС. Ц2 = Ц2 min/Ц2 n, където Ц2 min - е най-ниското предложение за авторски надзор измежду допуснатите до оценка оферти без ДДС, а Ц2 n – е предложеното възнаграждение за авторски надзор от n-тия участник измежду допуснатите до оценка оферти без ДДС. Пълната методика за оценка е съгласно Приложение 2 "Критерий за оценка" от документацията.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 28.03.2016г. Съгласно чл.101б, ал.1, т.6 от ЗОП, отварянето и разглеждането на представените оферти ще се извърши на 29.03.2016 г. от 14.00 ч. в сградата на Община Велико Търново, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП (отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето). Офертата трябва да съдържа най - малко: 1. Данни за лицето, което прави предложението: наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни, съгл. образец: представяне на участника; 2. Техническо предложение (по образец), съдържащо подробно предложение за изпълнение предмета на поръчката. Срок на валидност на офертата 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертата, като същият се посочи в образец № 2; Срок за изпълнение на проектирането в календарни дни /но не по-късно от 11.04.2016 г./, след представяне на изходни данни от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 3. Списък по чл. 51, ал.1, т. 7 от ЗОП, на експертите/лицата, които отговарят за изпълнение на услугата, по образец. 4. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП, по образец. 5. Декларация за съгласие за съгласие за участие като подизпълнител (съгласно образец) ако е приложимо; 6. Ценово предложение съгласно образец; Образците към настоящата покана са на разположение на участниците на адреса на Профила на купувача. Информация относно движението на обществената поръчка ще се публикува или по реда на публикуване на публичната покана на интернет адреса на Община В. Търново, или чрез уведомяване на участниците в писмен вид. От участие в процедурата се отстранява участник чиято оферта не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. Преди сключване на договор класираният на 1-во място участник представя следните документи: - док., издадени от компет. орган за удостовер. на обст-вата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП;- декл-ии за липсата на обстоят. по чл.47, ал.5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/03/2016