Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: Б.Николова; инж.Морис Талви, Република България 1080, София, Тел.: 0887 755390; 0884 570012, E-mail: [email protected], Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки; сектор Контрол на билетоиздаването

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/publichni-pokani/otpechatvane-pod-finansov-kontrol-i-dostavka-na-neprekusnata-dvuplastova-himizirana-kompiuturna.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Oтпечатване под финансов контрол и доставка на непрекъсната двупластова химизирана компютърна хартия с номерация за издаване на жп билети ”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79800000

Описание:

Печатни и други, свързани с печата услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Oтпечатване под финансов контрол и доставка на 12 000 000 билета на непрекъсната двупластова химизирана компютърна хартия с номерация за издаване на жп билети ”за нуждите на " БДЖ - Пътнически превози"ЕООД по вид и количества, съгласно Технически изисквания и Спецификация - Приложение №1 към поканата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65520 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Ценните образци се отпечатват в специализирани печатници под финансов контрол, упражняван от страна на Министерството на финансите /одобрения № У-ЦК-104/27.08.2009 г. и 03-00-839/24.10.11 г./ по реда на "Наредба за условията и реда на отпечатване и контрол върху ценните книжа". Оферта може да представя всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, което отговаря на изискванията на ЗОП. Офертата да съдържа: 1. Административни данни за участника - образец Приложение №2. 2. Техническо предложение - образец Приложение №3, съдържащо: 2.1. Срок и място на предоставяне на услугата - на територията на Република България за срок от 1 ( една) година от датата на влизането на договора в сила .Място за изпълнение: до склад "Ценни книжа" на Възложителя. 2.2. Условия и срок за плащане - заплащането на услугата за всеки месец ще се извършва по банков път, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след доставката на ценните образци, след представяне на надлежно оформена данъчна фактура,след представяне на двустранно подписан приемо - предавателен протокол за изцвършена доставка и сертификати за качество с оригинален подпис и печат на производителя, съгласно т.4.8. от настоящия договор, в срок до 30 дни, считано от датата на издаване на фактурата. 2.3.Документ удостоверяващ, че участникът осъществява отпечатване на ценни образци под финансов контрол,упражняван от страна на Министерството на финансите /одобрения № У-ЦК-104/27.08.2009 г. и 03-00-839/24.10.11 г./ по реда на "Наредба за условията и реда на отпечатване и контрол върху ценните книжа". 2.5.Гаранционният срок на билетите и флуоресциращото мастило е осемнадесет месеца. 2.6. За доказване съответствието с Техническата спецификация на Възложителя участникът прилага: - Декларация за съответствие на отпечатаните и доставени ценни образци по вид и технически параметри отговарят на изискванията, посочени в Техническите изисквания и Спецификация на Възложителя – Приложение № 7 3. Срок на валидност на офертата - не по-кратък от 90 дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие. 4. Предлагана цена в съответствие с приложения към поканата образец на Ценово предложение - Приложение № 4 5. Други изисквания: 5.1. Когато офертата се подава от юридическо лице, същата следва да е подписана от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или упълномощен с нотариално заверено пълномощно негов представител, както и оформена с печат на участника. Пълномощното се представя в оригинал или нотариално заверено копие. 5.2. Виж раздел "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/03/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

5.2. Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - приложение №6. 5.3. Офертите ще бъдат оценявани по критерия "най - ниска цена". Поканата и приложенията й са достъпни на Профила на купувача на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД http://www.bdz.bg/bg/publichni-pokani/otpechatvane-pod-finansov-kontrol-i-dostavka-na-neprekusnata-dvuplastova-himizirana-kompiuturna.html Всички документи трябва да бъдат заверени (когато са ксерокопия) с гриф "Вярно с оригинала", подпис на лицето/ата, представляващи участника и мокър печат. 6. Срок и място за получаване на оферти: 6.1. Срок до 29.03.2016 год. 6.2. Място - Офертата на участник, заедно с приложените към нея изискани документи, да се представи в запечатан непрозрачен плик с надпис: До "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД гр. София 1080, ул. "Иван Вазов" №3. Оферта за „Oтпечатване под финансов контрол и доставка на непрекъсната двупластова химизирана компютърна хартия с номерация за издаване на жп билети ”за нуждите на " БДЖ - Пътнически превози"ЕООД за която представя оферта точен адрес на подател, лице за контакт, факс, имейл, телефон за връзка. 7. Дата, час и място за отваряне на офертите - Датата на провеждането на заседанието на комисията за отваряне и разглеждане на подадените оферти е 30.03.2016 г. от 10:00 часа в сградата на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, находяща се на адрес: гр. София ул. "Иван Вазов" №3. На заседанието могат да присъстват участници в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 8.Изисквания към участниците при сключване на договор: За сключване на договора, определеният за изпълнител участник следва да представи: 8.1. Документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.1, т.1 от ЗОП - оригинал или нотариално заверено копие и декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП - оригинал ; 8.2. Гаранция за изпълнение на договора - представляваща 5% от общата стойност на договора без ДДС, учредена в полза на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД. Гаранцията се представя в една от следните форми: неотменяема банкова гаранция в оригинал, или парична сума внесена като депозит по банкова сметка на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, всички документи издадени от компетентни органи за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларациите по чл.47, ал.5 от ЗОП да бъдат в официален превод на български език. В случай, че гаранцията за изпълнение е внесена в чуждестранна банка и в чужда валута е необходимо стойността да отговаря на левовата равностойност, изчислена по централния курс на БНБ в деня на плащането. Същата да бъде с официален превод на български език. Договорът с определения за Изпълнител участник ще бъде сключен при условията на приложения проект на договор - Приложение №5 към поканата. Приложения към публичната покана: Приложение № 1 - Технически изисквания и спецификация на непрекъсната двупластова химизирана компютърна хартия с номерация за издаване на жп билети; Приложение № 2 - Административни данни за участника; Приложение № 3 - Образец на техническо предложение; Приложение № 4- Образец на ценово предложение; Приложение № 5 - Проект на договор; Приложение № 6 - Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим; Приложение № 7 - Декларация за съответствие на отпечатаните и доставени ценни образци по вид и технически параметри отговарят на изискванията, посочени в Техническите изисквания и Спецификация на Възложителя;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/03/2016