Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна № 20, За: Младен Колев, България 1111, София, Тел.: 029486 151, E-mail: mladen.kolev@registryagency.bg, Факс: 029486 166

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.registryagency.bg.

Адрес на профила на купувача: http://profile.registryagency.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Осигуряване на профилактика и извънгаранционно обслужване на климатизатори, собственост на АВ в страната и на климатичната и отоплителна инсталация на Централно управление на Агенция по вписванията“ При изпълнението е необходимо да се осигури обслужване и профилактика на посочените в техническите спецификации климатизатори, като включва и: 1. Стойността на офертата включва труда и транспортните разходи за извършените профилактика и сервизно обслужване, както и за подмяна на резервни части и консумативи, при възникнала необходимост от такава. 2. Резервни части и консумативи се доставят при нужда и се заплащат отделно по ценова оферта представена от Изпълнителя и одобрена от Възложителя и след представяне на фактура. 3. Отстраняването на възникнал проблем да се извършва на място при възложителя, а ако това е невъзможно – в сервизна база на изпълнителя. Транспортирането от местоположението й /при възложителя/ до сервиза и обратно е за сметка на изпълнителя. 4. Профилактиките на климатизаторите в страната и на климатичната и отоплителна инсталация в сградата на ЦУ на АВ се удостоверяват с приемо-предавателен протокол. 5. Извършените ремонтни дейности, както и подменените части и елементи се удостоверяват с приемо-предавателен протокол.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39717000

Описание:

Вентилатори и климатици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осигуряване на профилактика и извънгаранционно обслужване на климатизатори, собственост на АВ в страната и на климатичната и отоплителна инсталация на Централно управление на Агенция по вписванията, с оглед осигуряването на безпроблемната им работа за период от една година. Максимална прогнозна стойност на поръчката е до обща сума от 30 000 лв. без ДДС (36 000.00 лв. с ДДС), разпределена както следва: - 18 000,00 лв. без ДДС за осигуряване на профилактика и извънгаранционно абонаментно обслужване на климатизатори, климатична и отоплителна инсталация за нуждите на Централно управление и регионалните звена на Агенция по вписванията - 12 000,00 лв. без ДДС за резервни части и консумативи /при възникнала необходимост/ по офертна цена одобрена от Възложителя, и демонтаж, монтаж и преместване /при необходимост/ по цена оферирана от Изпълнителя в изпълнение на раздел II, т. 1.6 от техническата спецификация. Оценката на офертите ще се извършва въз основа на предложената цена за осигуряване на профилактика и извънгаранционно абонаментно обслужване на климатизатори, климатична и отоплителна инсталация за нуждите на Централно управление и регионалните звена на Агенция по вписванията.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административни изисквания и подготовка на офертите - съгласно ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА Изисквания за допустимост: Не могат да участват в настоящата обществена поръчка дружества, регистриран в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и свързаните с тях лица, освен ако не попадат в посочените в чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици изключения; Дружества за които са налице обстоятелства по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари. Технически изисквания: Да притежава професионален опит и да е изпълнил, за последните три години предхождащи датата на подаване на оферта, минимум три услуги със сходен предмет. Под сходен предмет да се разбира монтаж или сервиз на климатична техника. Да притежава квалифициран екип в областта на сервизното обслужване и отоплителни инсталации. Всички предложени от участника лица следва да са сертифицирани от Българската браншова камара машиностроене за извършване на дейности по монтаж на хладилни и климатични инсталации, съдържащи флуорни парникови газове. Участникът да има въведена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, чийто обхват включва дейности по монтаж и сервиз на климатична техника или да прилага еквивалентни мерки за осигуряване на качеството в описаната област. Участникът да е сертифициран от Българската браншова камара машиностроене или друга алтернативна организация, за извършване на дейности по монтаж на хладилни и климатични инсталации, съдържащи флуорни парникови газове. Участникът да има на разположение технически оборудвани сервизни бази в София, Враца, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас.; За доказване на изискванията участникът представя: Списък на лицата, които ще отговарят за извършване на монтажа и поддръжката в рамките на гаранционния срок на доставената климатична техника, съдържащ имената и професионалната квалификация, описание на притежаваните валидни сертификати; Списък на изпълнените услуги с предмет сходен с предмета на обществената поръчка, изпълнени за последните три години предхождащи датата на подаване на оферта, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Заверено копие на валиден към датата на подаване на офертата сертификат за въведена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, чийто обхват включва дейности по монтаж и сервиз на климатична техника, издадена на името на участника от акредитиран орган или еквивалентен сертификат, издаден от друг орган, или други доказателства за въведени еквивалентни мерки за осигуряване на качеството в описаната област; Копие на сертификат или друг документ, издаден от Българската браншова камара машиностроене или друга алтернативна организация, доказващ сертификация на участника за извършване на дейности по монтаж на хладилни и климатични инсталации, съдържащи флуорни парниково газове. Декларация за наличие на сервизни бази, с посочване на адреси и телефони за контакт на същите. Декларации по чл. 3, ал. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС и чл. 6, ал. 2 от ЗМИП Изисквания към изпълнението - съгласно "Техническа спецификация" на обществената поръчка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Достъп до документацията е осигурен в профила на купувача на електронната страница на Агенция по вписванията - http://profile.registryagency.bg// Изготвяне на офертата: Офертата трябва да съдържа техническо и ценово предложение и изричен текст, че се приемат всички условия и изисквания за изпълнението на поръчката. В офертата трябва да е посочен срок за валидност 45 дни от крайния срок за получаване на оферти. Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик лично или от упълномощено по надлежния ред лице, в деловодството на Агенция по вписванията. Върху плика се посочва наименование на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Отваряне на офертите подадени за участие в процедурата ще се проведе на 29.03.2016 г. от 14:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. "Елисавета Багряна" № 20, ет. 3. Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват лица съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/03/2016