Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД, ул. Д-р Илиев Детския №1, За: Милена Йорданова - Икономиск обществени поръчки Ръководител звено, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 066 800253, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com

Място/места за контакт: Милена йорданова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/151/.

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/151/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ Доставка на медицински газове за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24111000, 24111500

Описание:

Водород, аргон и други благородни газове, азот и кислород
Газове с медицинска употреба


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КИСЛОРОД - ТЕЧЕН чрез монтирани от изпълнителя съдове за съхранение, разположени на изградена площадка на територията на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – 84200литра годишно с прогнозна годишна ст-ст 20208,00 лв без ДДС. 1.2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - БУТИЛИРАН ГАЗООБРАЗЕН КИСЛОРОД – 45 куб.м годишно с прогнозна годишна ст-ст 92,25 лв без ДДС. 1.3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИНХАЛАЦИОНЕН ГАЗ -„РАЙСКИ ГАЗ” с бутилки на Доставчика с вместимост 10 л. (~7,5 кг) ~84кг/годишно” с прогнозна годишна ст-ст 1271,28 лв без ДДС.. 1.4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 - ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС, ГАЗООБРАЗЕН с бутилки на Възложителя с вместимост 14 литра/10,5 кг и бутилки по 6,7 литра/5 кг – ~75 кг/годишно с прогнозна годишна ст-ст 106,50 лв без ДДС.. 1.5. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 - БУТИЛИРАН ГАЗ АРГОН, мин.99,999% с бутилки на Възложителя с вместимост 10 литра/1,5 куб.м - ~4,5 куб.м/годишно с прогнозна годишна ст-ст 28,15 лв без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65119 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът да има изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, най-малко две изпълнени доставки стоки, които са същия или сходен предмет на обществената поръчка (Доставка на медицински газове) 2. Доставените медицински газове следва да отговарят на всички нормативни изисквания (БДС 1350:1981г. или ISO или еквивалентен) за чистота на кислорода за медицински цели; 3. Предоставеното съоръжение за съхранение на кислорода следва да отговарят на всички нормативни изисквания за безопасност съгласно изискванията заложени в Директива 97/23/ЕО и Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане – ОТНАСЯ СЕ САМО ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1; 4. Участниците трябва да притежават валидно разрешението за търговия на едро или производство с медицински газове издадено от ИАЛ за участника. 5. Участникът да е оторизиран/ упълномощен представител за доставка на медицински газове за срока на действие на договора 6. Участниците трябва да притежават валидно на удостоверение за извършване на дейности по поддържане и ремонтиране на съдове, работещи под налягане – ОТНАСЯ СЕ САМО ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. 7. Участниците трябва да са въвели и прилагат система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват сходен с предмета на поръчката. 8. Производителят/ите трябва да са въвели и прилагат система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват сходен с предмета на поръчката. 9. Участникът трябва да разполага с апаратура, техника и персонал необходими за извършване на услугата по доставка на течен кислород, като има назначен на трудов или граждански договор минимум един консултант по безопасността съгласно Наредба № 40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари. Автомобилният превоз необходим за извършването на услугата трябва да притежава ADR удостоверение, а лицата извършващи превоза трябва да притежават удостоверение/ свидетелство/ за преминат курс на обучение за превоз на опасни товари – ОТНАСЯ СЕ САМО ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/03/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ – отсрочено, в срок не по-кратък от 60 календарни дни, след представяне на следните документи : • Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – оригинал и 1 /един/ брой заверено копие; • Приемателно-предавателен протокол със съдържащи се задължително следните реквизити в него: каталожен номер, партиден номер и срок на годност Финансиране - от средствата на лечебното заведение Цялата информация може да получите на следния адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/151/ Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 29.03.2016г. от 13:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/03/2016