Версия за печат

BG-Долна Митрополия

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Долна Митрополия, Ул.Св.Св.Кирил и Методий №39, За: Поля Цоновска - Кмет на Община Долна Митрополия, Веселка Иванова - юрисконсулт, Република България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 06552 2490, E-mail: obshtina@dolnamitropolia. bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: Община Долна Митрополия

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dolnamitropolia. bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160316ULyv691257.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на имагоцидни и ларвицидни обработки срещу комари на територията на с. Крушовене и с. Байкал, община Долна Митрополия през 2016г. ”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90670000

Описание:

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на населените места


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обект на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава Осма „а“ от ЗОП, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за извършване на имагоцидни и ларвицидни обработки срещу комари на територията на с. Крушовене и с. Байкал, община Долна Митрополия. Предметът на поръчката включва следните видове услуги: -Ларвицидна обработка на комарните биотопи по поречието на р.Дунав в землището на с.Байкал с високоефективна техника и препарати. – 8,4 дка. - Имагоцидна обработка с наземна техника, оборудвана с генератор за топъл аерозол и с препарат в регулационните граници на населени места в с. Байкал и с.Крушовене. Площи подлежащи на наземна обработка: 1.Байкал - 906 дка 2.Крушовене - 1 783 дка Общо декари: 2 689 В рамките на общия срок на действие на договора, изпълнителят извършва до три ларвицидни и имагоцидни обработки срещу ларви и зрели индивиди на комари, в гореописаните населени места , след предварително заявена необходимост от Възложителя, в рамките на следния индикативен график: Първа обработка– в периода от 20.04.2016 г. до 30.04.2016 г. Втора обработка– в периода от 01.06.2016 г. до 20.06.2016 г. Трета обработка- в периода от 20.08.2016 г. до 30.08.2016 г. Възложителят запазва правото си за срока на действие на договора, да не възложи пълният обем от дейности, предвиден в настоящата Публична покана, тъй като броят имагоцидни и ларвицидни обработки, които ще бъдат заявени, се определя от популацията на комарите за сезона и съответно, от реално възникналата необходимост от провеждане на дезинсекционни мероприятия на територията на Община Долна Митрополия.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

С. Байкал и с.Крушовене,община Долна Митрополия

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общи изисквания Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя / управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Преди сключване на договора за обществена поръчка, участникът определен за изпълнител на поръчката следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП Изисквания, свързани с регистрацията на участниците по силата на нормативен акт Участникът трябва да извършва дейността, предмет на настоящата обществена поръчка, като специализирана фирма и/или организация, извършваща дезинсекционни дейности, съгласно чл. 1, ал.1 от Наредба № 3 от 24.01.2005 г. на Министерство на здравеопазването /МЗ/ и да е вписан в „Регистър на лицата, извършващи дейности по дезинсекция и дератизация”, съгласно чл. 21 на Раздел V от Наредба №3/24.01.2005г.на МЗ. Технически изисквания, квалификации и опит: 1) Участникът следва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на оферта, минимум 1 услуга свързана с дезинсекционна, имагоцидна и ларвицидна обработки срещу комари. 2) Участникът трябва да разполага към момента на подаване на офертата и през целия период на договора с екип от ръководни и технически лица, включително лице, отговарящо за качеството, които притежават необходимата квалификация за изпълнение на поръчката и включващ минимум: - Ръководител – лице, което притежава удостоверение за правоспособност за ръководител на дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности. - Четирима изпълнители по ДДД дейности – лица, които притежават удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности. 3) Участникът трябва да разполага към момента на подаване на офертата и през целия период на осъществяване на предмета на поръчката със собствена или наета или друга форма на гарантирана разполагаемост (напр. лизинг или др.) високоефективна наземна техника и оборудване, както следва: - 1 бр. генератор за топъл аерозол, за механизирана обработка на открити площи; - 1 бр. автомобил с висока проходимост; - 2 бр. ръчни /моторни/ електрически пръскачки за наземна дезинсекция. 4) Изисквания по отношение на ISO сертификати: 4.1.Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008, с обхват: Дезинфекционни и дезинсекционни мерки, третиране срещу насекоми, вредители и др. или еквивалентен. 4.2.Участникът да има внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004, с обхват: Дезинфекционни и дезинсекционни мерки, третиране срещу насекоми, вредители и др. или еквивалентен. 4.3.Участникът да има внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарта OHSAS 18001:2007, с обхват: Дезинфекционни и дезинсекционни мерки, третиране срещу насекоми, вредители и др. или еквивалентен.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: - Срок за изпълнение на една обработка /И/ – макс. бр. точки: 100, относителна тежест в КО – 40% - Срок за реакция след получаване на уведомление /Р/ - макс. бр. точки: 100, относителна тежест в КО – 20% - Ценово предложение /Ц/ – макс. бр. точки: 100, относителна тежест в КО – 40% Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената комплексна оценка по формулата: КО = И х 40 % + Р х 20% + Ц х 40 % Всеки един от показателите на техническата оценка се формира по следния начин и при следните условия. 1. И – Срок за изпълнение на една обработка – Показателят отчита срока за изпълнение на една обработка – Възможна максимална оценка – 100 точки. Тегловен коефицент в КО – 40% и се изчислява по формулата: И = (Иmin/Иi) х 100, където • Иi – предложеният срок в дни (календарни), съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник; • Иmin – минималният предложен срок, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение на една обработка. 2. Р - Срок за реакция след получаване на уведомление - Предложението по този показател задължително се посочва в астрономически часове. Участникът предложил най-кратък срок за реакция след получаване на уведомление от Възложителя получава възможния максимален брой точки по показателя – 100 точки. Тегловен коефицент в КО – 20%. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата: Р = (Рmin/Рi) х 100, където • Рi – предложеният срок за реакция след получаване на уведомление от Възложителя в астрономически часове, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник; • Рmin – минималният предложен срок за реакция след получаване на уведомление от Възложителя в астрономически часове, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника, предложил най-кратък срок. Срокът за реакция след получаване на уведомление от Възложителя представлява времето необходимо на участника от момента на уведомлението от страна на Възложителя до реалното мобилизиране на необходимия ресурс и стартиране на място на ларвицидната и/или имагоцидна обработка. 3. Ц – Ценово предложение – Участникът предложил най-ниска обща цена за изпълнение на поръчката, получава максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40%. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата: Ц = (Цmin/Цi) х 100, където: • Цi е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник; • Цmin е най-ниската предложена обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/03/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичното отваряне на подадените в настоящата публична покана оферти е на 28.03.2016 г. от 11.00 ч. в Адм. сграда на Общината,като на него могат да присъстватмогат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва наименованието на поръчката, за която подава оферта, адрес за кореспонденция, телефон,факс и e-mail. Пликът с офертата трябва да съдържа следните документи: • Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; • Представяне на участника – попълва се Образец №1, който включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. б) доказателства за регистрация по силата на нормативен акт – Заверено копие от документ за вписването на участника в „Регистър на лицата, извършващи дейности по дезинсекция и дератизация”. • Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал; • При участник обединение, което не е юридическо лице Нотариално заверено споразумение/договор за създаване на обединение, в който е предвидено разпределение на изпълнение на отделните видове дейности между отделните участници в обединението, съгласно предмета на поръчката и се посочи представляващият обединението, с нотариална заверка на подписите. • Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката – попълва се Образец №2 • Декларация от подизпълнител (в случаите, когато е приложимо), че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 3; • Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор – попълва се Образец №4; • Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на оферта– попълва се Образец № 5; • Списък-декларация на лицата, които ще участват при изпълнение на поръчката, придобили правоспособност за дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, включително лицата, които отговарят за контрола на качеството – Образец № 6; • Списък-декларация на разполагаемото /собствено или наето/ техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката – Образец № 7; • Заверени копия на валидни сертификати за: 1.Въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008, или еквивалентен; 2.Въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2004, или еквивалентен;3. Въведена система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007, или еквивалентен. • Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец №8;В Техническото предложение за изпълнение на поръчката, участникът посочва своите предложения относно Срокът за изпълнение на една обработка в календарни дни и Срок за реакция след получаване на уведомление от Възложителя, в астрономически часове. Техническото предложение за изпълнение на поръчката трябва да бъде придружено от Списък–декларация на биоцидните препарати, които ще бъдат използвани при извършване на обработките – Образец № 8а. • Ценово предложение – Ценовото предложение трябва да включва попълнен и подписан Образец №9 – оригинал, като в него участниците следва да оферират цена за обработка срещу ларви и зрели индивиди на комари за един декар обработваема площ със и без ДДС и общата цена за изпълнение на поръчката.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/03/2016