Версия за печат

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова; Зорница Кънчева-Миладинова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 321, стая 317, стая 503

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/400/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изграждане на нови детски площадки, основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито”. Изграждане на нови детски площадки на открито, в това число и тяхното проектиране, както и обновяване на вече съществуващи такива. В обхвата на поръчката попада и гаранционната поддръжка на изграденото.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45236210

Описание:

Строителни работи на терени на детски площадки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството и обема на поръчката са в зависимост от нуждите на Възложителя и осигуреното финансиране. Предметът на конкретните възлагания ще се уточняват в зависимост от възникналата необходимост и финансова обезпеченост. Конкретната финансова стойност и честотата на работите, които ще бъдат възложени по реда на настоящата процедура ще се определя в зависимост от възникналата необходимост и финансова обезпеченост.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Основните изисквания за изпълнение на поръчката са съгласно Техническа спецификация, към документацията. /Приложение 1/ Участниците задължително представят техническо предложение за изпълнение на поръчката под формата на обяснителна записка, която да съдържа минимум, описание на предложената от участника организация на работа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката, с разпределение на ресурсите, като същата следва да е съобразена с нормативните изисквания в съответната област. Изложението и начина на изпълнението да са съобразени с изискванията, отразени в Техн. спецификация на поръчката. Участниците да представят информация свързана с производителя, материалите и съоръженията за игра от приложение № 1.1., които ще използват при изпълнение на обществената поръчка. Оферта в която, няма обяснителна записка относно организацията на работа, с разпределение на ресурсите и информация свързана с производителя, материалите и съоръженията за игра, които ще се използват при изпълнението на обществената поръчка, ще бъдат отстранени. Специфични изисквания към участника. Мин. изисквания за техническите възможности и/или квалификация: 1. Участникът трябва да е регистриран в ЦПРС за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на категорията на обекта - V категория, І група или еквивалентен документ за чуждестранни участници или деклариране на изисканите обстоятелства. Участникът представя копие от удостоверение за вписване в ЦПРС или еквив. документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен. В случай, че участника не е регистриран в ЦПРС, той прилага декларация, че е запознат с изискванията за регистрация в регистъра, отговаря на тях и в случай на избирането му за изпълнител ще се регистрира в едномесечен срок от датата на определянето му за изпълнител. 2. За последните 5г., считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да удостовери, че е изпълнил успешно строителство с предмет еднакъв или сходен на предмета на поръчката, като под сходен с предмета на поръчката се разбира: изграждане на нови площадки за игра и/или основно обновяване на съществуващи детски площадки за игра на открито. Под „основно обновяване“ следва да се разбира – изграждане на нова детска площадка, съгласно Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, на мястото на вече съществуваща такава и отредена за тази цел. 3. Участникът трябва да разполага с мин. персонал за изпълнение на работите, вкл. в обхвата на поръчката с долу посочената квалиф. или еквивалентна, както следва: - Архитект или проектант със специалност "Промишлено и гражданско строителство" или еквивалентна – 1 лице с професионален опит минимум 3 год.; - Технически ръководител, отговарящ на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ – 1 лице с професионален опит мин. 3 г.; - Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, притежаващ удостоверение или друг документ за правоспособност за извършване на тази дейност, с професионален опит мин. 1 год.; - Участникът може да предложи едно и също лице, което да съвместява функциите на технически ръководител и специалист по здравословни и безопасни условия на труд. - Участниците трябва да разполагат с най-малко 2 лица, за реалната доставка и монтаж на съоръженията и изпълнение на видовете работи, съгласно документацията - Приложение № 1.1. 4. Участниците да са сертифицирани по ISO 9001:2008 или еквивалентен /обхвата на сертификация да отговаря или да е сходен на предмета на поръчката/, ISO 14001:2004 или еквивалентни сертификати, относно опазване на околната среда/обхвата на сертификация да отговаря или да e сходен с предмета на поръчката/. Продължава в раздел "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Ц – определя най-доброто ценово предложение, като оценката е комплексна и включва четири подпоказателя: Ц1 и Ц2 и Ц3 и Ц4; Оценките на участниците се определят по формулата: Ц = (Ц1+Ц2+Ц3+Ц4), където: Подлежат на оценка ценообразуващи показатели за дейности по приложение № 1.1 Ц = Ц1 /часова ставка в лв./ + Ц2 /% допълнителни разходи/ + Ц3 /% печалба/ + Ц4 /% доставно-складови разходи/ Ц1 Максимална оценка 40 т. - за часова ставка в лв. - получава предложението, което предлага най-малка часова ставка. Участникът предложил най-ниска цена за часова ставка получава максималният брой точки, а предложенията на останалите участници се оценяват в съответствие със следната формула: Ц1= Ц1min/Ц1n х 40, където Ц1min e най-малката часова ставка, а Ц1n е часовата ставка предложена от съответния участник. Ц2 Максимална оценка 20 т. - за % допълнителни разходи - получава предложението, което предлага най-нисък процент. Участникът предложил най-нисък процент за допълнителни разходи получава максималният брой точки, а предложенията на останалите участници се оценяват в съответствие със следната формула: Ц2= Ц2min/Ц2n х 20, където Ц2min e най-ниският предложен %, а Ц2n е процента предложен от съответния участник. Ц3 Максимална оценка 20 т. - за % печалба - получава предложението, което предлага най- нисък процент. Участникът предложил най-нисък процент печалба получава максималният брой точки, а предложенията на останалите участници се оценяват в съответствие със следната формула: Ц3= Ц3min/Ц3n х 20, където Ц3min e най-ниският предложен %, а Ц3n е процента предложен от съответния участник. Ц4 Максимална оценка 20 т. – за % доставно-складови разходи получава предложението, което предлага най-нисък процент доставно-складови разходи. Участникът предложил най-нисък % за доставно-складови разходи получава максималният брой точки, а предложенията на останалите участници се оценяват в съответствие със следната формула: Ц4= Ц4min/Ц4n х 20, където Ц4min e най-ниския предложен %, а Ц4n е процента предложен от съответния участник. ***С оглед съпоставимостта на предложенията предложеният размер на часова ставка в лв. трябва да е еднакъв за всички дейности в приложение № 1.1, предложения % допълнителни разходи трябва да е еднакъв за всички дейности в приложение № 1.1 и предложения % печалба трябва да е еднакъв за всички дейности в приложение № 1.1. Предложеният размер на доставно-складови разходи в % трябва да е еднакъв за всички дейности в приложение № 1.1. Участници, чиято ценова оферта не съответства на това условие няма да бъдат оценявани. Пълната методика за оценка е съгласно Приложение 1 т.ІІ "Критерий за оценка" от документацията.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от раздел "Изисквнания за изпълнение на пъръчката": 5. Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за извършване на СМР е задължение на Изпълнителя. Всички материали трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените продукти. На основание чл. 16г, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП Възложителят запазва правото на участие в настоящата обществената поръчка за специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания. В процедурата е допустимо да подават оферти и лица, които не са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, но съгласно чл. 16г, ал. 9 от ЗОП, офертите на тези лица се разглеждат само ако няма: 1/ участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или 2/ участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя. Съгласно чл. 16г, ал.10 участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва в обществена поръчка, при условие че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация по реда на чл. 16г, ал.7 от ЗОП. Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 28.03.2016 г. Съгласно чл.101б, ал.1, т.6 от ЗОП, отварянето и разглеждането на представените оферти ще се извърши на 29.03.2016 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП (отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето). Офертата трябва да съдържа най-малко: 1. Данни за лицето, което прави предложението: наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни, съгл. образец: представяне на участника; 2. Техническо предложение (по образец) – съдържащо: Срок на валидност на офертата не по-малък от 2 /два/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата; Срок за гаранция на качеството на извършените строително-монтажни работи в месеци; Срок за гаранция на качеството на съоръженията в месеца; Срок за доставка на възложеното оборудване считано от датата на възлагането в работни дни; Срок за извършване на монтаж след доставяне на оборудването в работни дни; Предлаган срок за отстраняване на дефекти в работни дни; Обяснителна записка. 3. Заверено от участника копие от сертификати: ISO 9001:2008 или еквивалентен /обхвата на сертификация да отговаря или да e сходен с предмета на поръчката/ или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, ISO 14001:2004 или еквивалентни сертификати, относно опазване на околната среда или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда /обхвата на сертификация да отговаря или да e сходен с предмета на поръчката/; 4. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи от съответната категория по Закона за камарата на строителите /заверено копие/; 5. Списък по чл. 51, ал.1, т. 7 от ЗОП, на експертите/лицата, които отговарят за изпълнение на услугата; 6. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата; 7. Декларация по чл. 16г, ал. 7 и ал. 10 от ЗОП /представя се в случаите на чл. 16г от ЗОП/; 8. Декларация за съгласие за съгласие за участие като подизпълнител (съгласно образец 5) ако е приложимо; 9. Ценовото предложение (по образец);

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/03/2016