Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов № 3, За: Светлана Христова, инж.Илия Смилянов, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikblg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване проверки на водомери за точност след ремонт и периодични проверки за точност на водомери, с пропускателна способност от Qmin-3m3 до Qmax-150m3. Изискванията за изпълнение на поръчката и образците на документи могат да бъдат намерени от участниците на адреса на профила на купувача - www.vikblg.com.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50410000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ориентировъчно количество: •водомери от 3 куб.м или Q3 -2.5 m3 R100 - 2000 броя •водомери от 5 куб.м или Q3 – 4 m3 R100 - 8571 броя •водомери от 7 куб.м или Q3 -6.3 m3 R160 - 150 броя •водомери от 10 куб.м или Q3 -6.3 m3 R160 - 50 броя •водомери от 20 куб.м или Q3 -16 m3 R160 - 60 броя •водомери от 30 куб.м или Q3 -25 m3 R160 - 400 броя •водомери до 150 куб.м или Q3 – до 100 m3 R160 - 30 броя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

56000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко Лаборатория на изпълнителя

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срок на договора - 2 (две) години. 2. Начин на плащане – по банков път, в срок до 1 (един) месец от датата на издаване на фактурата, с приложен към нея протокол от извършените проверки. 3. В предложената цена следва да бъдат включени и всички транспортни разходи от и до склад на Възложителя (гр.Благоевград, ул."Антон Чехов" №3). 4. Изисквания към участниците: да бъдат оправомощени за извършване на първоначална и последваща проверка на водомери, съгласно изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена цена - с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка 0,70. 2.Срок за изпълнение на услугата– с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка 0,30. Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава, като сума от оценките на офертата по двата показателя, изчислени по формулата: КО = П1 + П2

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/03/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата на участника трябва да съдържа: 5. Съдържание на офертите: 1)Представяне на участника по образец от документацията за участие - Приложение № 1; 2)Техническо предложение по образец от документацията за участие- Приложение № 2; 3)Ценово предложение по образец от документацията за участие– Приложение № 3; 4)Удостоверение за актуално състояние, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 5)Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 6)Декларация за участие на подизпълнител по образец – Приложение № 4 от документацията за участие. В случай, че участникът няма да ползва подизпълнител, декларацията задължително се подава, като това обстоятелство се отбелязва в самата декларация; 6.1)Декларация за съгласие на подизпълнител по образец – Приложение № 5 от документацията за участие. Декларацията се представя, в случай че участникът ще ползва подизпълнител, като същата се попълва от подизпълнителя; 7)Документ доказващ, че участникът е оправомощен да извършва първоначална и последваща проверка на водомери съгласно Закона за измерванията и Наредбата за реда за оправомощаване на лицата за проверка на средствата за измерване; 8)Списък на доставките и/или услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка – Приложение № 6 от документацията за участие; 8.1)Доказателства за извършената доставка/услуга се представят под формата на удостоверения за извършените доставки/услуги, издадени от получателя или от компетентен орган (съдържащо дата и подпис на издателя и данни за контакт), или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата; 9)Подписан и подпечатан проект на договор по образец - Приложение № 7 от документацията за участие; 10)Декларация, че участника е съгласен с клаузите на приложения проект на договор – Приложение № 8. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс. Върху плика се изписва предмета на обществената поръчка.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/03/2016