Версия за печат

BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ Разград, гр. Разград, бул. "България" 36, За: Стилиан Стефанов, Република България 7200, Разград, Тел.: 0886 500227; 084 611577, E-mail: razgrad@nhif.bg

Място/места за контакт: РЗОК Разград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/736.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК – Разград. Срок на договора - 1 /една/ година, считано от датата на подписването му.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В предложената от изпълнителя автомивка, находяща се на територията на гр. Разград.

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да разполагат с необходимата материално-техническа база за извършване на следните видове услуги: - Външно измиване на леки автомобили; - Външно и вътрешно (комплексно) почистване на леки автомобили; - Пране на тапицерията на леки автомобили; - Измиване на двигател 2. Услугите по т.1 следва да се извършват с качествени материали и консумативи, собственост на изпълнителя. 3. Участниците следва да имат възможност да извършват услугите по т.1 в работни дни от 9:00 до 17:00 ч., както и в почивни и празнични дни, съобразно установеното работно време на участника. 4. Срок за приемане за обслужване на автомобилите: 4.1. Без предварителна заявка - до 30 минути след пристигане на автомобила на територията на автомивката; 4.2. С предварителна заявка – до 10 минути след пристигане на автомобила на територията на автомивката; 5. Заявките ще се извършват от упълномощено от възложителя длъжностно лице по телефон или електронна поща. 6. Периодичността на посещенията на автомивката и видовете услуги по т.1, които възложителят желае да ползва ще са съобразно неговите конкретни нужди и в рамките на определените за целта бюджетни средства. Оферта в настоящата обществена поръчка може да подаде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Участниците следва да разполагат със собствена или наета автомивка, оборудвана за извършване на услугитепо т.1. от раздел II от настоящите технически изисквания и указания за офериране. Автомивката следва да се намира на територията на гр. Разград, на разстояние не повече от 5 км. от сградата на РЗОК – Разград, бул. „България“ № 36.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/03/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържанието на офертата включва задължително Приложения №№ 1, 2, 3, 4 и 5 към поканата. Офертите се представят всеки работен ден от 9,00 до 17,00 ч. до обявения срок в деловодството на Районна здравноосигурителна каса Разград на адрес: гр. Разград 7200, бул. ”България” № 36, лично, чрез куриерска фирма или по пощата чрез известие за доставяне. Неразделна част от настоящата публична покана са утвърдените от Възложителя Технически изисквания и указания за офериране, Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6, които са на разположение на оферентите на посочения в раздел I на поканата интернет адрес в профила на купувача. 2. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП на 30.03.2016 г. от 10:00 ч., в сградата на РЗОК, гр. Разград, бул. "България" № 36.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/03/2016