Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Югозападен университет Неофит Рилски, Ул. Иван Михайлов, 66, За: Мая Бъскова, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 588561, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.swu.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.swu.bg/public-calls/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на поръчката е абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части и материали на асансьорни уредби в учебни корпуси, студентски общежития и административните сгради на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, съгласно приложената към настоящата документация техническа спецификация

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50750000, 42419510

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на асансьори
Части за асансьори


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Асансьорите, които ще бъдат поддържани са подробно описани като техническа характеристика, количество и обем в техническата спецификация, включително и видовете резервни части и материали, които ще се поръчват при необходимост.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Благоевград

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В избора на изпълнител на обществената поръчка може да участва българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на изискванията на закона и на предварително обявените условия. Участниците имат право да представят само една оферта задължително в пълния обем. Участникът трябва да е вписан в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите. За удостоверяване на изискването участника предоставя заверено копие на валидно удостоверение, издадено от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени длъжностни лица от Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор“ за вписване в публичния регистър за изпълнение на дейностите предмет на настоящата поръчка. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство. В случай, че участникът ползва подизпълнител/и и някой от подизпълнителите му ще извършва отделни части или видове услуги за поддръжка и ремонт на асансьорните уредби, то този подизпълнител също трябва да представи заверено вярно с оригинала копие от валидно Удостоверение за вписване в регистъра. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с изискването за регистрация в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е ”най-ниска цена”. Класирането на участниците е по най-ниска предложена цена съгласно формулата : ОЦ = АЦ х 0.70 + ЦРЧ х 0.30 където: АЦ - е изчислената годишна цена за абонаментно сервизно обслужване ЦРЧ – е общата сума от единичните цени за резервните части Ценовото предложение следва да бъде изготвено в съответствие с приложения образец. Всички оферти, които отговарят на предварително обявените с тази документация условия ще бъдат допуснати до разглеждане и ще бъдат оценявани по посочения критерии.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://op.swu.bg/public-calls/ Прогнозната стойност на поръчката е 36 000 лв. ( тридесет и шест хиляди лева) и се формира на базата на разхода за предходната година и включва както цената за абонаментно сервизно обслужване, така и прогнозната стойност за закупуване на резервни части и материали. Възложителят не се ангажира за поръчка на всички видове и определено количество резервни материали. Резервни части при извършване на ремонтни дейности ще се поръчват при необходимост от влагане им, по предварително зададена заявка/оферта/ за съгласуване и утвърждаване от възложителя, съдържаща количествата и цените на необходимите за подмяна. Отварянето на офертите ще се състои 28.03.2016 година от 09.30 часа в Заседателната зала на Ректората на ЮЗУ „Неофит Рилски“, ул. Иван Михайлов, № 66, гр. Благоевград. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел при спазване на установения режим за достъп до сградата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/03/2016