Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свищов, ул. Цанко Церковски №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП, Зорница Цветанова - ст. експерт ОП, Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svishtov.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=81.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на ОП „Чистота – Свищов“ със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на бетонови кошове за събиране и временно съхраняване на леки отпадъци”; Обособена позиция №2: „Доставка на съдове за твърди битови отпадъци тип „Мева”, тип „Бобър“ и открити контейнери за строителни отпадъци”. Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие. Важно!!! Участниците подават оферта само за една обособена позиция.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34928480

Описание:

Контейнери и кофи за отпадъци и смет


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност и максимален разполагаем финансов ресурс на обществената поръчка: в размер до 58 000 (словом: петдесет и осем хиляди) лева без ДДС, в т.ч.: 1. Прогнозна стойност и максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за обособена позиция №1 – до 8 750 (словом: осем хиляди седемстотин и петдесет) лева без ДДС, разпределена както следва: 1.1. за бетонов кош за събиране и временно съхраняване на леки отпадъци, с цилиндрична форма – до 4 025 (словом: четири хиляди двадесет и пет) лева без ДДС; 1.2. за бетонов кош за събиране и временно съхраняване на леки отпадъци, с квадратна форма – до 4 725 (словом: четири хиляди седемстотин двадесет и пет) лева без ДДС. 2. Прогнозна стойност и максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за обособена позиция №2 – до 49 250 (словом: четиридесет и девет хиляди двеста и петдесет) лева без ДДС, разпределена както следва: 2.1. за съдове за битови отпадъци тип „Мева“ – до 9 000 (словом: девет хиляди) лева без ДДС; 2.2. за съдове за битови отпадъци тип „Бобър“ – до 37 090 (словом: тридесет и седем хиляди и деветдесет) лева без ДДС; 2.3. за открити контейнери за строителни отпадъци – до 3160 (словом: три хиляди сто и шестдесет) лева без ДДС. Същата е формирана в съответствие с чл.15, ал.2, т.2 от ЗОП на база обща стойност на подобни договори, сключени през предходната финансова година, с предвидените промени в количествата и стойностите на услугата. 3. Източник на финансиране: Бюджета на Община Свищов.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

58000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на община Свищов

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предварителни условия за участие и изисквания към участниците. Участникът да отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 1. Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; б) при който лице по чл.47, ал.4 от ЗОП, е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. в) е сключило договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнител при изпълнение на поръчката, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителя. Изисквания за технически възможности и квалификация на участника - Участникът в процедурата трябва задължително да отговаря на следното минимално изискване за технически възможности и квалификация за обособена позиция №1: 1. Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) доставка, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под „доставка, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката”, следва да се разбира доставка на бетонови кошове за събиране и временно съхраняване на леки отпадъци. Изисквания за технически възможности и квалификация на участника - Участникът в процедурата трябва задължително да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация за обособена позиция №2: 1. Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) доставка, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под „доставка, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката”, следва да се разбира доставка на открити контейнери за строителни отпадъци; доставка на съдове за твърди отпадъци тип „Мева” и тип „Бобър“. 2.Участникът следва да има внедрени следните системи: - ISO 9001:2008 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП с обхват производство и пласмент на метални контейнери; - ISO 14001:2004 (14001:2015) или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП с обхват производство и пласмент на метални контейнери; - BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент за внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП с обхват производство и пласмент на метални контейнери. * Участник може да докаже съответствието, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите посочени в предходното изречение трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. ** При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предлагана цена за изпълнение на съответната обособена позиция (П1) Максимален брой точки 80 Оценката се определя съгласно формула: П1 = Ц1 мин./ Ц1 оц. х 80 Където: Ц1 мин. – най-ниската предлагана цена в лева без ДДС за изпълнение на съответната обособена позиция. Ц1 оц. – предлагана цена в лева без ДДС за изпълнение на съответната обособена позиция от оценяваният участник. Срок на доставка след подадена заявка в календарни дни за съответната обособена позиция (П2) Максимален брой точки 20 Оценката се определя съгласно формула: П2 = Ц2 мин./Ц2 оц. х 20 Където: Ц2 мин. – най-кратък срок на доставка след подадена заявка от даден участник за съответната обособена позиция. Ц2 оц. – срок на доставка след подадена заявка от оценяваният участник за съответната обособена позиция. Печелившо е предложението на участника получило най-висока комплексна оценка /КО/, при максимален брой точки 100, получена по формулата: КО = П1 + П2.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Свищов на адрес гр. Свищов 5250, ул. "Цанко Церковски" №2, всеки работен ден до датата и часа посочени в публичната покана. Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя www.svishtov.bg в раздел "Профил на купувача" (Обществени поръчки). Отварянето на офертите ще се извърши на 25.03.2016 г. в 11.00 часа в Зала №1 на административната сграда на Община Свищов на ул. „Цанко Церковски” №2. Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2016