Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД, бул.Никола Вапцалов № 9, За: доц. д-р Петко Недев, д.м.; Георги Василев - юрисконсулт, Република България 4004, Пловдив, Тел.: 032 603981, E-mail: office@mbal2pv.com, Факс: 032 603970

Място/места за контакт: бул.Никола Вапцаров № 9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mbal2pv.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbal2pv.com/publics.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Сервизно обслужване и ремонт на наличната медицинска апаратура и техника на МБАЛ "Свети Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50421000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По вид и количество, съгласно публикуван в профила на купувача списък - спецификация. Позиция № 1 - Прогнозна стойност без ДДС: 1 200 лв. Позиция № 2 - Прогнозна стойност без ДДС: 10 500 лв. Позиция № 3 - Прогнозна стойност без ДДС: 900 лв. Позиция № 4 - Прогнозна стойност без ДДС: 900 лв. Позиция № 5 - Прогнозна стойност без ДДС: 900 лв. Позиция № 6 - Прогнозна стойност без ДДС: 900 лв. Позиция № 7 - Прогнозна стойност без ДДС: 1 400 лв. Позиция № 8 - Прогнозна стойност без ДДС: 5 000 лв. Позиция № 9 - Прогнозна стойност без ДДС: 2 700 лв. Позиция № 10 - Прогнозна стойност без ДДС: 2 500 лв. Позиция № 11 - Прогнозна стойност без ДДС: 500 лв. Позиция № 12 - Прогнозна стойност без ДДС: 1 500 лв. Позиция № 13 - Прогнозна стойност без ДДС: 1 200 лв. Позиция № 14 - Прогнозна стойност без ДДС: 1 100 лв. Позиция № 15 - Прогнозна стойност без ДДС: 1 200 лв. Позиция № 16 - Прогнозна стойност без ДДС: 1 200 лв. Позиция № 17 - Прогнозна стойност без ДДС: 1 500 лв. Позиция № 18 - Прогнозна стойност без ДДС: 1 000 лв. Позиция № 19 - Прогнозна стойност без ДДС: 1 000 лв. Позиция № 20 - Прогнозна стойност без ДДС: 1 300 лв. Позиция № 21 - Прогнозна стойност без ДДС: 500 лв. Позиция № 22 - Прогнозна стойност без ДДС: 500 лв. Позиция № 23 - Прогнозна стойност без ДДС: 900 лв. Позиция № 24 - Прогнозна стойност без ДДС: 800 лв. Позиция № 25 - Прогнозна стойност без ДДС: 4 000 лв. Позиция № 26 - Прогнозна стойност без ДДС: 900 лв. Позиция № 27 - Прогнозна стойност без ДДС: 500 лв. Позиция № 28 - Прогнозна стойност без ДДС: 1 000 лв. Позиция № 29 - Прогнозна стойност без ДДС: 900 лв. Позиция № 30 - Прогнозна стойност без ДДС: 900 лв. Позиция № 31 - Прогнозна стойност без ДДС: 400 лв. Позиция № 32 - Прогнозна стойност без ДДС: 300 лв. Посочената прогнозна стойност се явява крайна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При предложена по-висока цена за обособена позиция, участникът ще бъде отстранен от процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, както и в случай, че общата стойност по ценовата оферта за всяка една от позициите надхвърля прогнозната стойност като крайна.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Пловдив, бул.Никола Вапцаров № 9

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяко предложение задължително трябва да съдържа: 1.Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; заверено от участника копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; при участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. 2.Заверено от участника копие от регистрацията по ЗДДС (ако е приложимо). 3.Доказателства за технически възможности: a) Заверено от участника копие от валиден лиценз за дейност с източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, издаден от Агенцията за ядрено регулиране – когато се подава оферта за сервизно обслужване на техниката, представляваща източник на йонизиращи лъчения. б) Списък на основните договори за сервизно обслужване на медицинска техника за нуждите на други лечебни заведения за болнична помощ, изпълнени през последните три години (2013 г., 2014 г. и 2015 г.), включително стойностите, датите и получателите, представен под формата на декларация от представляващия участника по закон, придружена от най-малко две удостоверения (препоръки) за добро изпълнение от съответните възложители, посочени в списъка. в) Списък на наличните сервизни бази, машини, съоръжения, оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката, представен под формата на декларация от законния представител на участника. г)Доказателства за собствен или нает недвижими имот, в който е разположена сервизната база на участника, посочена в списъка по предходната точка – нотариални актове за собственост или учредени вещни права, договори за наем, удостоверения или разрешения за въвеждане в експлоатация или ползване, или други подобни документи, удостоверяващи предназначението на съответния имот и правата на участника върху него – представени под формата на заверени от участника копия. д) Списък с имената на сервизните специалисти при участника, които ще бъдат отговорни за изпълнение на поръчката, придружен от заверени копия от документите за тяхното образование и професионална квалификация. (удостоверения, сертификати, дипломи, квалификационни курсове), следва да бъде посочено за коя/и номенклатурна/и единица/и от (Приложение 1) се oтнася.; е) За апаратите, за които възложителят изисква представяне на оторизация (обособени позиции №, № 3, 4, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 20 и 25) следва да представят и удостоверения/сертификати запроведено обучение на сервизните инженери при поризводителя и /или в оторизирани центрове на производителя на медицинската апаратура, следва да бъде посочено за коя/и номенклатурна/и единица/и от (Приложение 1) се oтнася.; 4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; 5. Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП – ако е приложимо. 6. Декларация за участие на подизпълнител/и, в която участникът изрично заявява дали ще използва такива и ако да – посочва вида и дела им на участие (по образец). Всеки от подизпълнителите трябва да представи документите по т. 1-5 от настоящия раздел. 7. Декларация, че участникът е направил цялостно (комплексно) предложение по съответната обособена позиция от приложение № 1 - спецификация на възложителя (в свободен текст). 8. Предложение за изпълнение на поръчката (техническо и ценово предложение) – попълва се приложение № 1. Задължително условие е комплексното изпълнение на услугата по обособените позиции, т.е. всеки участник може да оферира за една или повече от обособените позиции, но не и само по отношение на отделни апарати. (Продължава в Допълнителна информация)

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2016 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

8.3. Срокът на отзоваване при подадена заявка се оферира в цяло число в часове. 8.1. Предлаганата цена следва да бъде формирана в лева и да включва всички разходи по изпълнение на поръчката. Предложената цена за абонаментно обслужване трябва да включва извършването на един годишен профилактичен преглед. При обслужване на апаратите на поръчков принцип цената на един годишен профилактичен преглед не може да бъде по-висока от предложената часова ставка. 8.2. Предложеният гаранционен срок след ремонт се оферира в цяло число в месеци, но не по-малко от 6 месеца. 8.4. Срокът на валидност на офертата се предлага в календарни дни, но не по-кратък от 60 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в публичната покана. 9. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от законния представител на участника. Отварянето на офертите ще се извърши на 28.03.2016г. от 11:00 ч. в конферентната зала, находяща се в гр.Пловдив, бул.”Никола Вапцаров” № 9 заседанието е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на МБАЛ „Свети Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2016