Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свищов, ул. Цанко Церковски №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП, Зорница Цветанова - ст. експерт ОП, Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svishtov.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=80.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на услуги за извозване на твърди битови отпадъци от територията на Община Свищов до Регионално депо с. Санадиново. Извозването ще се осъществява от две претоварни станции на територията на Община Свищов, по съответния график и маршрут както следва: • Депо гр. Свищов до Регионално депо с. Санадиново, общ. Никопол, дължина на маршрута – 43 км. (гр. Свищов, с. Ореш, с. Стежерово до Регионално депо). График на извозване: ежеседмично, в работните дни от седмицата понеделник, вторник, четвъртък и петък. Ориентировъчно количество битов отпадък – до 6000 тона. • Депо с. Овча Могила до Регионално депо с. Санадиново, общ. Никопол, дължина на маршрута 39,5 км. (с. Овча Могила, с. Българене, с. Стежерово до Регионално депо). График на извозване: ежеседмично в работни дни от седмицата – сряда. Ориентировъчно количество битов отпадък – до 1000 тона. Услугата е комплекс от дейности, свързани с извозването на битови отпадъци от територията на Община Свищов. Извозването на битовите отпадъци следва да се извършва със специализирани автомобили – мултилифт камиони с кука, като един автомобил ще обслужва няколко контейнера едновременно по системата мултилифт. Контейнерите следва да са 30 куб. метра с размери 2,40 м х 2,40 м х 6,00 м. Изпълнителя е длъжен да предприеме всички необходими действия за осигуряване на безопасни условия на движение, както и опазване на пътищата и пътните принадлежности. Изпълнителят е длъжен да поддържа в готовност екипи, които да осигуряват безопасност на движението при ПТП, аварии и др. извънредни ситуации, станали по общински пътища, обект на договора, като сигнализира с подвижни пътни знаци и балози според възможностите опасности, и в минимално кратък срок да поправи последиците от произшествието, ако това се налага. В случай на тежки или верижни произшествия изпълнителят осигурява пропускателна възможност в участъка, като по-нататъшните си действия съгласува с Възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90513000

Описание:

Услуги по превозване на отпадъци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност на обществената поръчка и максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя: до 66 000 (словом: шестдесет и шест хиляди) лева без ДДС. Източник на финансиране: Бюджета на ОП „Чистота – Свищов”.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на извършване на услугата - Територията на Р България.

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът да отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки. 1. Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; б) при който лице по чл.47, ал.4 от ЗОП, е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. в) е сключило договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнител при изпълнение на поръчката, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителят. Изисквания за технически възможности и квалификация на участника - Участникът в процедурата трябва задължително да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация. 1. Участникът да има изпълнена минимум една услуга през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, която да е еднаква или сходна с предмета на поръчката. Под „предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира: извозване на битови отпадъци. 2. Участникът трябва да разполага с Разрешение за транспортиране на отпадъци по реда на чл.79, ал.3 от Закона за управление на отпадъците. 3. Участникът трябва да разполага с минимум 2 (два) броя собствени или наети камиони мултилифт и (5) пет броя контейнери 30 куб. метра с размери 2,40 м х 2,40 м х 6,00 м.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Свищов на адрес гр. Свищов 5250, ул. "Цанко Церковски" №2, всеки работен ден до датата и часа посочени в публичната покана. Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя www.svishtov.bg в раздел "Профил на купувача" (Обществени поръчки). Отварянето на офертите ще се извърши на 25.03.2016 г. в 10.00 часа в Зала №1 на административната сграда на Община Свищов на ул. „Цанко Церковски” №2. Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2016