Версия за печат

BG-Видин

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД, ул.Цар Симеон Велики 119, За: Сашка Рафаилова, РБлъгария 3700, Видин, Тел.: 094 606025, E-mail: mbal_vidin@abv.bg, Факс: 094 606025

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: mbal-vidin.com.

Адрес на профила на купувача: mbal-vidin.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН МЕДИЦИНСКИ СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД, ГР.ВИДИН В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:1. АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН МЕДИЦИНСКИ СОФТУЕР; 2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ /ЛИЦЕНЗИ/ ОБВЪРЗАНИ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАН МЕДИЦИНСКИ СОФТУЕР

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Видин ул.Цар Симеон Велики 119

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

абонаментна поддръжка и закупуване на допълнителни лицензи за специализиран медицински софтуер за нуждите МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин, при най-благоприятни условия.В обхвата на обособена позиция № 1се включва:Методическа помощ по текущата работа и по проблеми, касаещи технологията на ползване на програмните продукти;Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат на скрити програмни грешки (BUGS);Предоставяне на всички променени и допълнени версии на програмния продукт направени съобразно промените в нормативната уредба или по друга причина; Отстраняване на неизправности по базата данни, възникнали в резултат на неспазване на технологичния ред за експлоатация на програмните продукти;Профилактика на програмното осигуряване за отстраняване на повреди от техническо естество, които пряко касаят работата с програмните продукти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; Предоставяне на версии, включващи допълнения във функционалността, непроизтичащи от промени в нормативната уредба. В обхвата на обособена позиция № 2 се включва: допълнителни услуги при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и те се заплащат както следва:Цена на лиценз за едно работно място; Цени за услуги.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/03/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителят предоставя достъп до документацията в профила на купувача на адрес www.mbal-vidin.com Изисквания към хардуерна платформа и системен софтуер-Компютър: CPU>=1 GHz, RAM>= 128 MB, ОС Windows XP или по-нова версия. Документи плик 1 : Оферта по образец;2.Удостоверение за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;3.Списък на документите, приложени към офертата, подписан от УЧАСТНИКА – образец 1; 4.Декларация за запознаване с условията на поръчката – образец 2 5. Описание дейността на УЧАСТНИКА и административни сведения за него;6. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал.9 от ЗОП – образец 6;7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако ще има такъв/такива) – образец 8;8. Декларация за използване на одизпълнители, ако се предвижда участието на такива при изпълнението на поръчката, вида на работите, които ще извършват и техния дял – образец 9; Подизпълнителят трябва да отговаря на всички изисквания, на които отговаря и основният участник, като офертата за неговото изпълнение се представя в отделен плик с надпис: «Подизпълнител на обществена поръчка».9. Списък с посочване на специалисти (лицата), които ще участват в изпълнението на обществената поръчка, и отговорника за изпълнението на услугата. В списъкът трябва да се посочи професионалното им образование, квалификация, както и сертификати за успешно преминали квалификационни курсове. 10. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите – образец 7 10. Заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен за разработка и техническа поддръжка на софтуера, издаден на името на УЧАСТНИКА от акредитирана институция или агенция за управление на качеството.11. Заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на информационна сигурност в съответствие с ISO 27001:2005 или еквивалентен за разработка и техническа поддръжка на софтуер, издаден на името на УЧАСТНИКА от акредитирана институция или агенция. 12. Техническа спецификация – образец 4 за обособена позиция № 1 и образец 4А за обособена позиция №2. Плик № 2 Ценово предложение.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/03/2016