Версия за печат

BG-село Ковачевци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: Бойка Лозанова, Република България 2450, село Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

Място/места за контакт: Община Ковачевци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://kovachevtsi.com/.

Адрес на профила на купувача: http://kovachevtsi.com/?page_id=7349.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е "Доставка на течни горива - дизел, бензин А95Н и пропан-бутан и смазочни материали за нуждите на Община Ковачевци и второстепенните й разпоредители". Провеждането на “Публична покана” за възлагане на обществена поръчка е нормативно уредено в Глава осем А от ЗОП. Целта на процедурата е да защити обществения интерес и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата, поради което Възложителят провежда настоящата публична покана за избор на изпълнител. Обект на настоящата процедура е "Доставки", обхващащо доставка на течни горива - дизел, бензин А95Н и газ пропан - бутан и смазочни материали (смазочни масла, спирачна течност, течност за чистачки, антифриз) за нуждите на служебните автомобили на Община Ковачевци и второстепенните й разпоредители по обособени позиции : 1. Обособена позиция 1 "Доставка на дизелово гориво"; 2. Обособена позиция 2 "Доставка на бензин А95Н"; 3. Обособена позиция 3 "Доставка на пропан-бутан"; 4. Обособена позиция 4 "Доставка на смазочни материали (смазочни масла, спирачни течности, течност за чистачки, антифриз)"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09134200, 09132000, 09122000, 09211900

Описание:

Дизелово гориво
Бензин
Пропан и бутан
Смазочни двигателни масла


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка до 4300 литра бензин А95Н; Доставка до 7000 литра дизелово гориво ; Доставка до 5000 литра пропан-бутан; Доставка на смазочни масла - 55 л, спирачни течности - 10 л., течност за чистачки - 10л, антифриз - 10 л;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Ковачевци

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

По отношение на участниците трябва да не е налице някое от условията на чл.47, ал.1, т.1, б."а" - "д", т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1, т.2 "а" (предл.първо), т.4 и т.5 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Възложителя, а именно :А/ Участникът следва да е изпълнил минимум един договор за доставка, през последните три години, еднакъв или сходен с предмета на поръчката. За сходен с предмета на поръчката да се разбира доставка на горива и смазочни материали. Б/ Участникът да има търговски обекти в областите на територията на РБ, които могат да обслужват служебните автомобили. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик и следва да съдържат : 1. Заверено копие от удостоверение за актуално състояние или ЕИК; 2.Оферта - Обр.1; 3. Административни сведения - обр.2; 3. Декларация по чл.47,ал.9 за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1,б.а-д от ЗОП-обр.3; 4.Доказателства за технически възможности -4.1 Списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на поръчката изпълнение през последните три години, заедно с доказателства за извършените доставки-обр.4; 4.2 Декларация за търговските обекти които могат да обслужват служебните автомобили-образец-обр.5; 4.Техническо предложение -обр.6; Ценово преложение - обр.7; Декларация за приемане на условията на проекта на договор - обр.8. Финансирането се осигурява от бюджета на Община Ковачевци и второстепенните й разпоредители. Срок за изпълнение - 1 (една) година от датата на сключване на договор с избрания изпълнител. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3(три) % от стойността на договора. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция за изпълнение или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.Гаранция за участие - в размер на 1 % от прогнозната стойност.Гаранцията за участие под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя:Банка: ТБ “Интернешънъл Асет Банк“ АД – клон Перник, офис Радомир.Банков код (BIC): IABGBGSFБанкова сметка (IBAN): BG28IABG74783300575900. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя:Банка: ТБ “Интернешънъл Асет Банк“ АД – клон Перник, офис Радомир.Банков код (BIC): IABGBGSFБанкова сметка (IBAN): BG28IABG74783300575900 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя, и че е със срок на валидност – най-малко 1 (един) месец след предвидения срока на изпълнение на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.Плащанията ще се извършват в български лева, по банков път и при условията и сроковете описани в договора за изпълнение с избрания участник. Забележка : Участниците представят техническо и ценово предложение за всяка обособена позиция за която участват.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Участникът предложил най-висок процент отстъпка се класира на първо място. Останалите участници предложили процент отстъпка се класират в низходящ ред.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/03/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълен достъп до документацията е предоставен на интернет сайта на община Ковачевци http://www.kovachevtsi.com/. Заинтересованите лица могат да закупят на хартиен носител документацията срещу заплащане в сградата на община Ковачевци, на адрес:с. Ковачевци, всеки работен ден между 9:00 ч. и 16:30 ч., срещу заплащане на цена в размер на 10 лв. (десет лева) с вкл. ДДС или след представяне на копие от платежно нареждане за преведена сума по следната сметка на Възложителя, както и по куриер за тяхна сметка.Банка: ТБ “Интернешънъл Асет Банк“ АД – клон Перник, офис Радомир.Банков код (BIC): IABGBGSFБанкова сметка (IBAN): BG57IABG74788400576000.Закупуването на документация не е задължително условие за участие в процедурата. При отварянето на офертите в 10,30 ч. на 29.03.2016 г. в заседателната зала на Община Ковачевци могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата в която се извършва отварянето. Плащанията ще се извършват в български лева, по банков път и при условията и сроковете описани в договора за изпълнение с избрания участник.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/03/2016