Версия за печат

BG-Белоградчик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СЗДП Териториално поделение Държавно горско стопанство Миджур, мест.Студени дол, За: Сашка Кирилова Василева, България 3900, Белоградчик, Тел.: 09327 2430, E-mail: ddsmidzhur@abv.bg, Факс: 09327 2420

Място/места за контакт: с.Чупрене

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160314pJwG6584832.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на хранителни продукти и напитки за срок от 12 месеца за нуждите на ДГС "Миджур" .

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000, 15100000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000, 15900000, 15200000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Различни хранителни продукти
Напитки, тютюн и свързани с него продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

прогнозните хранителни продукти и напитки са посочени в техническата спесификация към документацията на публичната покана. Видовете хранителни продукти и напитки са прогнозни и не обвързват Възложителя със задължителното им усвояване след сключване на договора между Възложителя и Изпълнителя. Същите се изпълняват според възникналата необходимост от доставката им. Изпълнението на доставките се извършва единствено и само след заявка от страна на Възложителя, при възникнала необходимост от тях, съгласно посочените условия и до определеният максимален финансов ресурс определен от Възложителя в размер на 3000 лва без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Чупрене,ул.Аен Балкански 2

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговски закон,както и техни обединения (не се изисква обединението да има определена правна форма,за да може да подаде оферта).Офертата следва да съдържа следните документи,които се поставят в запечатан,непрозрачен плик : 1.Оферта по образец; 2.Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните на складовото и или/ хладилното помещение, обхващащо всиччки групи храни по настоящата процедура, издадено от Областнаната дирекция по безопасност на храните или съответното РЗИ (завероно с копие с надпис "Вярно с оргинала", подпис от оправомощеното лице и мокър печат на участника).3.Ценово предложение,съгласно образеца към документацията. Предложената цена следва да бъде посочена в лева и да включва всички преки и непреки разхози за изпълнението на поръчкта без ДДС.4.Техническо предложение - по образец.5.Декларация за запознаване с условията и приемане на договора - по образец.6.Декларация за ЕИК.7.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55,ал.7 от ЗОП,както и за липса на обстоятелства по чл.8,ал.8,т2. от ЗОП;Отстраняване участници - при изготвяве на офертата не е изпълнил обявените от Възлжителя условия(представил е непълна и/или несъответстваща на изискванията на Възлжителя оферта и/или ценовото му предложение надвищшава финансовия ресурс на Възложителя.Условия и начин на финасиране - стойността на доставките се заплаща в лева по банков път,по данъчна фактура и подписан приемо-предавателен протокол за извършената доставка.Срок на договора - 12 месеца от датата на подписването му или до додтигане на максималния финансов ресурс,определен от Възложителя в размер на 3000 (три хиляди) лева без ДДС.Срок на валидност на предложението - не по-малко от 30 дни от крайният срок за депозиране на оферти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/03/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

офертите се представят от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата/куриер в горепосочения срок на адрес : 3950 с.Чупрене,ул."Асен Балкански 2,ТП ДГС "Миджур". Получените оферти ще се разглеждат в административната сграда на ТП ДГС Миджур на 30.03.2016 от 11.00 часа.Отваряето е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване ня установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/03/2016