Версия за печат

BG-Ботевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Витиня към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца, местност Витиня, п.к. № 7, За: Тошко Петков, България 2140, гр. Ботевград, За: Тошко Петков, Р.България 2140, Ботевград, Тел.: 0723 98745, E-mail: ddsvitinia@abv.bg, Факс: 0884 858496

Място/места за контакт: ТП ДЛС Витиня

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160312BcGu6566408.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Обслужване и ремонт на специализирана горска и селскостопанска техника използвана за нуждите на ТП ДЛС “Витиня“”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50111000

Описание:

Услуги по управление, техническо обслужване и ремонт на автомобилния парк


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 Верижен трактор ДТ – 75М 2 Верижен трактор ДТ – 75М 3 Самоходно шаси Т-16М 4 Колесен трактор Универсал651М 5 Колесен трактор МТЗ 920-3 6 Колесен трактор МТЗ 820 7 Колесен трактор ЮМЗ – 6Л 8 Колесен трактор ЮМЗ – 6Л 9 Колесен трактор МТЗ 1221-3 10 Колесен трактор ЮМЗ – 6КН 11 Колесен трактор-форвардер John Deer 1010D 12 Въжена линия Валентини V400 Обслужването и ремонта се изразява в следното: 1. “Обслужване и ремонт на специализирана горска и селскостопанска техника използвана за нуждите на ТП ДЛС “Витиня“”: - Двигател; - Ходова част; - Кормилна уредба; - Спирачна система; - Хидравлични уредби; - Осветителна система; - Електрическа инсталация. 2. Обслужване на автомобилни климатични системи, посредством автономен стенд със съвременна база данни. 3. Демонтаж / монтаж, лепене и вулканизация на външни и вътрешни гуми от 13` до 46` (включително на земеделска и селскостопанска техника). 4. Баланс на гуми на товарните автомобили на ТП ДЛС Витиня. 5. Направа на отговорни цветни и обикновени заварки по автомобилите, автотенекиджийски и бояджийски услуги. 6. Репатриране на МПС. 7. Ремонт на медни и месингови радиатори. 8. Направа на маркучи за високо налягане 9. Други. Посочените в ценовата оферта ремонтни дейности са прогнозни

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

7000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При възложителя или в сервиз на изпълнителя

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Услугите и ремонтите следва да се извършат в максимално кратки срокове съобразени с тежестта на ремонтите и часовете положен труд за съответния случай, след подадена писмена заявка по електронна поща. 2. Участниците са длъжни да посочат единична цена на часова ставка за ремонт, неразделна част от настоящата документация на публичната покана, с включени всички разходи свързани с изпълнението. 3. Участниците трябва да притежават и представят следното: - кадрови ресурс – служител/служители за изпълнение на услугите, които да отговарят за приемане за заявките и извършване на услугите и да бъдат ангажирани през целия период на изпълнение (посочват се лицата пряко ангажирани с дейността). - материална база – сервиз оборудван с необходимите за извършване на ремонтните работи, уреди. 4. Количество и стойност на всяка отделна услуга: - количеството на всяка отделна услуга се извършва единствено и само след заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при възникнала необходимост от нея, съгласно посочените условия и до определеният максимален финансов ресурс, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 5. Начин на плащане: - заплащането на всяка отделна услуга ще се извършва въз основа на единични цени, съгласно ценовото предложение на кандидата, като същите са фиксирани и не подлежат на завишаване през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от възложителя финансов ресурс. - Плащанията ще се извършват по банков път и съгласно условията на договора, в срок до 30 (тридесет) дни след извършена доставка и представена фактура от страна на Изпълнителя. ІІ.Приложения : 2.1.Приложение № 1 – образец на оферта; 2.2.Приложение № 2 – Списък на документите; 2.3.Приложение № 3 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА; 2.4.Приложение № 4 – декларация по чл.47,ал. 9 от ЗОП; 2.5.Прилжение № 5 – декларация по чл.56,ал.1,т.8 от ЗОП /подизпълнители/; 2.5.1. Прилжение № 5 .1.декларация по чл.56,ал.1,т.6 от ЗОП; 2.6. Приложение № 6 - декларация-списък по чл51,ал.1,т.1 от ЗОП; 2.7. Приложение № 7 – Декларация по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП; 2.8. Приложение № 8 – Д Е К Л А Р А Ц И Я за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП; 2.9. Приложение № 9 – Д Е К Л А Р А Ц И Я за съгласие за участие от подизпълнител; 2.10.Приложение № 10 – Д Е К Л А Р А Ц И Яот лице, което участва в обединение за обстоятелствата по чл.55, ал. 5 и ал.6 от ЗОП; 2.11.Приложение № 11 – техническо предложение ; 2.12. Приложение № 12 – ценово предложение; 2.13.Приложение № 13- декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС); 2.14. Приложение № 14 – декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП); 2.15.Проект на договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

най- ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/03/2016 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Получените оферти ще се разглеждат на 30.03.2016г. от 12.30 часа в заседателната зала на административната сграда на ТП ДЛС Витиня

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/03/2016