Версия за печат

BG-гр. Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса (РЗОК)-Враца, ул.Иваница Данчов № 2, За: Светозар Евстатиев Симеонов, Република България 3000, гр. Враца, Тел.: 092 686110, E-mail: pomp@vrc.nhif.bg, Факс: 092 686111

Място/места за контакт: гр. Враца, ул. Иваница Данчов № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/794.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК- Враца.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31680000, 31520000, 31530000, 31300000, 44520000, 44411000, 39715000

Описание:

Електрически принадлежности и аксесоари
Лампи и осветителни уреди
Части за лампи и осветителни уреди
Изолирани жици и кабели
Брави, ключове и панти
Санитарни изделия
Уреди за подгряване на вода и отопление на сгради; водопроводно оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Възложителят не се ангажира да заяви за доставка всички 86 артикули от ценовото предложение на участника и може да заявява само част от тях като си запазва правото да прави заявки и на артикули, извън ценовото предложение. Във всички случаи общата цена за доставки не може да надхвърля сумата от 2500лв. без ДДС, съответно 3000 лв. с ДДС за целия срок на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Враца, ул. Иваница Данчов №2

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставяните артикули следва да отговарят на описанието и параметрите, посочени в техническата спецификация. Доставките следва да се осъществяват след подадена от възложителя писмена заявка. Със заявката възложителят определя вида и количеството на конкретната доставка. След получаване на писмената заявка от възложителя, в която са определени вида и количеството на конкретната доставка, изпълнителят с осигурен транспорт за собствена сметка, следва да достави заявените материали на адреса на възложителя и на цена, съгласно ценовото предложение на изпълнителя в подходяща за съхранение и транспорт опаковка. За артикули, които не са посочени в ценовото предложение, същите се доставят на цени, които са актуални към момента на закупуването им в обекта на изпълнителя. Стоките, предмет на договора следва да отговарят на европейските стандарти за качество и да са с гаранционен срок не по-малък от посочения от производителя. Изпълнителят следва да достави заявените количества и видове артикули на адреса на Възложителя в рамките на 2 (два) работни дни, считано от датата на подаване на заявката от Възложителя. За всяка извършена доставка се изготвя и подписва приемо-предавателен протокол в два екземпляра от длъжностни лица на Изпълнителя и упълномощен представител на Възложителя. В протокола се отразяват вида и количеството на доставените артикули. Протоколът е основание за издаване на фактура от Изпълнителя и определя нейното съдържание. Доставените стоки следва да бъдат с опаковки, обозначения, сертификати и/или декларации за съответствие, съобразно изискванията на българското законодателство. В случай на поява на скрит фабричен дефект (при правилна експлоатация и съхранение) на доставена стока, Изпълнителят се задължава в рамките на 2 (два) работни дни след уведомяването от Възложителя да изпрати свой представител, който да установи рекламацията и да извърши незабавно замяна на повредената стока с нова. В случай на рекламация за количествени несъответствия и/или видими фабрични дефекти на доставените стоки, констатирани с двустранно подписан протокол, Изпълнителят извършва замяна в рамките на 2 (два) работни дни на дефектните или несъответстващи по количество стоки с нови.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2016 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Участниците подават оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея. 2. Офертите се представят всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. до обявения срок в деловодството на РЗОК-Враца на адрес: гр. Враца, ПК 3000, ул. "Иваница Данчов" № 2, лично, чрез куриер или по пощата с известие за доставяне. 3. Неразделна част от настоящата публична покана са утвърдените от Възложителя Технически изисквания и указания за офериране, Приложения №№ 1,2,3,4,5,6 и 7, които са на разположение на оферентите на посочения в раздел първи на поканата интернет адрес в профила на купувача. 4. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП на 24.03.2016 г. от 14:00 ч. в сградата на РЗОК-Враца, гр. Враца, ул. "Иваница Данчов" № 2, Заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/03/2016