Версия за печат

BG-с. Руен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Руен, ул. Първи май 18, За: Цветелина Стойчева, Република България 8540, с. Руен, Тел.: 05944 6233, E-mail: obstina_ruen@mail.bg, Факс: 05944 6476

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.obstinaruen.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е "Разриване и запръстяване на локални замърсявания на територията на Община Руен".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90700000

Описание:

Услуги, свързани с околната среда


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съобразно възникнала необходимост при условията на техническата спецификация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Руен

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник трябва да разполага с техника за изпълнение на поръчката за срока на договора, както следва: - товарен автомобил тип самосвал - 1 бр. - комбиниран багер с челен товарач - 1 бр. - верижен трактор с гребло - 1 бр.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценка на предложенията и методиката за определяне на комплексна оценка на предложенията е както следва: Предложена единична цена за машиносмяна на товарен автомобил тип самосвал - относителна тежест - 30%. Предложена единична цена за машиносмяна на комбиниран багер с челен товарач - относителна тежест - 40% Предложена единична цена за машиносмяна на верижен трактор с гребло - относителна тежест - 30% Крайната комплексна оценка е сбора от коефициентите по отделните показатели, като максимално събраните точки от един участник, не може да надвишават 100 (сто). Цялата документация и информация за обществената поръчка е публикувана и достъпна в профила на купувача на интернет страницата на Община Руен: www.obstinaruen.com.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/03/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на валидност на предложенията - 30 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти. Офертата следва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписани от участника 2. Представяне на участника по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП 3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 4. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/ не използване на подизпълнители; 5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП; 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор 8. Декларация за техническо оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката. 9. Ценово предложение 10. Техническо предложение. Място за подаване па предложенията – сградата на Община Руен, ул. “Първи май” №18, етаж трети, деловодство. Офертата се представя съгласно чл. 101в от ЗОП в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата. Върху плика се посочва предметът на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и имейл адрес. Офертата и всички документи следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени копия с гриф „вярно с оригинала”, мокър печат и име и подпис на лицето представляващо участника. Документите и данните в офертата се подписват от лицето, имащо права по закон или упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции. Офертите да бъдат разгледани в заседателната зала на общината на 23.03.2016г. от 10:00 часа. Отварянето на офертите да се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/03/2016