Версия за печат

BG-село Ковачевци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: Бойка Лозанова, Република България 2450, село Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

Място/места за контакт: Община Ковачевци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://kovachevtsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://kovachevtsi.com/?page_id=4326.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Провеждането на “Публична покана” за възлагане на обществена поръчка е нормативно уредено в Глава осем А от ЗОП. Целта на процедурата е да защити обществения интерес и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата, поради което Възложителят провежда настоящата публична покана за избор на изпълнител. Обект на настоящата процедура е “Услуги”, обхващащо дейности по проектиране и авторски надзор на обект „Eкомаршрути "Чепински легенди”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Настоящата обществена поръчка ще се изпълнява на територията на община Ковачевци

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

По отношение на участниците трябва да не е налице някое от условията на чл.47, ал.1, т.1, б."а" - "д", т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1, т.2 "а" (предл.първо), т.4 и т.5 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника. 1. Участникът следва да е изпълнил поне една услуга сходна с предмета на поръчката.* Под обекти, сходни с предмета на поръчката, се приемат обекти включващи проектиране (фаза технически/работен проект) и авторски надзор на изграждане, рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на екомаршрути, етно центрове, паркове, туристически атракции, зони за отдих.Участникът следва да представи списък на услугите със сходен предмет, придружен с доказателство за извършената услуга, съгласно изискванията на чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП..2. Участникът трябва да посочи специалистите, необходими за изпълнение на поръчката. Екипът следва да включва проектанти, наети по трудов или граждански договор с пълна проектантска правоспособност за всяка от проектните части:- Архитектурна- Конструктивна- ПБЗ- Електро- ВиК В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участника със списък, където се посочват специалистите и тяхната квалификация.3. Всеки участник следва да има въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват на дейностите по предмета на поръчката. В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, изисканите сертификати се представят за всеки един от членовете на обединението/консорциума, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за подизпълнителите, пряко ангажирани с упражняване на консултантските услуги. Изпълнението на това изискване се доказва от участниците с представяне на заверено копие от сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентно с обхват на дейност, сходна с предмета на настоящата процедура. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

(Тп) Срок за изработване на технически проект. (Фп) Предложена от участника цена в лева без ДДС. Общата оценка (ОЦп) на офертата на кандидата се изчислява по формулата: (ОЦп) = (Тп*0,50)+ (Фп*0,50);ОЦп има максимална стойност 100 точки. На първо място се класира участникът събрал най-много точки ОЦп.Относителна тежест на показателите за оценяване:(Тп) = 50 %(Фп) = 50 % Оценка на техническото предложение Най– краткият срок /в дни/ получава максимален брой – 100 точки. Точките на всяко едно от останалите предложения се изчисляват поотделно по следната формула:Тп = (Смин * 100) / С Където:Тп е точковата оценка на предложения срок;Смин е най-краткият предложен срок /в дни/ С е стойност на оценяваното ценово предложение (без ДДС).*С цел предотвратяване на предложения с нереално къси срокове, Възложителят определя минимален срок за изработване на работните проекти – 5/пет/ календарни дни. Участници, чиито предложения са по-къси от определения минимален срок ще бъдат отстранени от по-нататъшно участие. Оценка на ценовото предложение Най– ниското ценово предложение получава максимален брой – 100 точки. Точките на всяко едно от останалите ценови предложения се изчисляват поотделно по следната формула:Фп = (Цмин * 100) / Ц Където: Фп е точковата оценка на финансовото предложение; Цмин е стойност на най – ниското ценово предложение (без ДДС); Ц е стойност на оценяваното ценово предложение (без ДДС).Комплексна оценка на предложението и крайно класиране на кандидатите:Общата оценка се установява по следната формула: ОЦп = Тп х 0.5 + Фп х 0.5, където: ОЦп е комплексната оценка на техническото и финансово предложение Тп е точковата оценка на техническото предложение Фп е точковата оценка на финансовото предложение.Получените оценки се сборуват за всеки участник поотделно и комисията определя за Изпълнител участника, който е получил най–много точки (т.е. най–висока обща оценка).

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълен достъп до документацията е предоставен на интернет сайта на община Ковачевци http://www.kovachevtsi.com/. Заинтересованите лица могат да закупят на хартиен носител на документацията срещу заплащане в сградата на община Ковачевци, на адрес:с. Ковачевци, всеки работен ден между 9:00 ч. и 16:30 ч., срещу заплащане на цена в размер на 10 лв. (десет лева) с вкл. ДДС или след представяне на копие от платежно нареждане за преведена сума по следната сметка на Възложителя, както и по куриер за тяхна сметка.Банка: ТБ “Интернешънъл Асет Банк“ АД – клон Перник, офис Радомир.Банков код (BIC): IABGBGSFБанкова сметка (IBAN): BG57IABG74788400576000.Закупуването на документация не е задължително условие за участие в процедурата. При отварянето на офертите в 13,30 ч. на 24.03.2016 г. в заседателната зала на Община Ковачевци могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата в която се извършва отварянето.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция за изпълнение или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя:Банка: ТБ “Интернешънъл Асет Банк“ АД – клон Перник, офис Радомир.Банков код (BIC): IABGBGSFБанкова сметка (IBAN): BG28IABG74783300575900 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя, и че е със срок на валидност – най-малко 1 (един) месец след предвидения срока на изпълнение на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.Плащанията ще се извършват в български лева, по банков път и при условията и сроковете описани в договора за изпълнение с избрания участник.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/03/2016