BG-Гурково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Гурково, бул. Княз Александър Батенберг 3, За: Доника Куртева, Р. България 6199, Гурково, Тел.: 04331 2260, E-mail: gurkovo_obs@abv.bg, Факс: 04331 2884

Място/места за контакт: гр. Гурково, бул. Княз Александър Батенберг 3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.obshtina-gurkovo.com/results/.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/detail-17.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Гурково: - поцинковани кофи тип „Мева”– 110 литра- 80 бр.; - поцинкован контейнери тип “Бобър”– 1100 литра- 45 бр.; - кошчета градински тип 1- 10 бр.; - кошчета градински тип 2- 10 бр.; - компостери за домашно компостиране- 330 литра- 10 бр.;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34928480

Описание:

Контейнери и кофи за отпадъци и смет


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

- поцинковани кофи тип „Мева”– 110 литра- 80 бр.; - поцинкован контейнери тип “Бобър”– 1100 литра- 45 бр.; - кошчета градински тип 1- 10 бр.; - кошчета градински тип 2- 10 бр.; - компостери за домашно компостиране- 330 литра- 10 бр.;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25090 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

склада на община Гурково

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кофа с вместимост 110л. - Дебелина на ламарината, от която е изработено дъното - 1,2 мм; - Дебелина на ламарината, от която са изработени страниците - 1,2 мм; - Брой на люковете - 1 капак; - Посока на отваряне на капака - Отмятане назад ; - Допълнително усилване на страници и дъно; - Начин на захващане на куките за повдигане и снемане - Нитоване с метални пресовани нитове, които да бъдат допълнително подсигурени от вътрешната страна на кофата със допълнителни планки; - Боядисване - Изцяло поцинковани кофи; - Изисквания за качество- Да отговарят на изискванията на EN 840-3/1997 . Да не пропускат течности, като ръба на дъното от вътрешната страна на кофата да бъде изолиран със силиконов уплътнител.; Контейнер с вместимост 1100л. - Дебелина на ламарината, от която са изработени тялото, капака и рамото - 2 мм; - Дебелина на ламарината, от която са изработени буферите - 3 мм; - Дебелина на ламарината, от която са изработени конзолите - 4мм; - Брой на люковете - 1 капак; - Посока на отваряне на капака - Един капак задвижван назад на рамена със скрити спирални пружини, които да са обезопасени от кражба; - Допълнително усилване на страници и дъно - Оребряване чрез пресоване; - Начин на захващане на куките за повдигане и снемане - заварка; - Боядисване - Изцяло поцинкован контейнер – капак, рамена, дръжки, тяло и т.н.; - Придвижване на контейнера - Чрез 4 броя въртящи се колела, от които 2 от тях да са със спирачка.; - Изисквания за качество - Да отговарят на изискванията на EN 840-3/1997; - Допълнителни изисквания - На всяка една от страните на контейнера да има минимум по една дръжка за захващане. Всички колела да бъдат със заварени болтове против кражба. Паркови кошчета тип 1- височина на съдържание 0,45 м, диаметър на съдържание 0.32 м. Боядисване- прахово. Да отговарят на българските и европейски стандарти за паркови съдове за отпадъци, и на изискванията за безопасност и здраве. Допълнителни изисквания: доставката да включва паркови кошчета без метална стойка. Паркови кошчета тип 2- височина на съдържание 0,45 м, диаметър на съдържание 0.29 м. Боядисване- прахово. Да отговарят на българските и европейски стандарти за паркови съдове за отпадъци, и на изискванията за безопасност и здраве. Допълнителни изисквания: доставката да включва паркови кошчета без метална стойка. Компостер за домашно компостиране 330 л.- Материал: 100% рециклирана и рециклируема пластмаса, устойчива на: UV радиация, ниска и висока атмосферна температура(от -25°С до+45°С), механични въздействия при удар. Стандартно оборудване на съда: капак на панти за лесно отваряне и изхвърляне на отпадъците, да притежава отвори за вентилация, осигуряващи навлизането на кислород и интензивно проветрение на съда, така че да се ускори разграждането, редуцира обема и теглото на био-отпадъците и да се ограничат неприятните миризми. 4-ри странични вратички на съда отдолу, които позволяват лесното извличане на компоста от 4-те страни Вид на съда и възможности за сглобяване / разглобяване: нов, неупотребяван и без дъно (с цел да осигури директен контакт на микроорганизми и червеи), лесен за сглобяване и разглобяване без използване на инструменти, придружен с инструкции. Кофите и контейнерите да бъдат с надпис „Община Гурково”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/03/2016 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Постъпилите офертни предложения ще бъдат отворении на публично заседание от 10:30 часа на 21.03.2016 г. по реда на чл.101г, ал.3 от ЗОП и при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2016