Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”,ет.4, Стая №408, За: инж.Ивайло Филипов, Република България 1700, София, Тел.: 02 4014380, E-mail: nsa.filipov@gmail.com

Място/места за контакт: Отдел Капитално строителство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Основен предмет на поръчката е проектиране, изработка, доставка и безплатен монтаж на входни метални врати на стаи в студентско общежитие, които да подменят съществуващите амортизирани дървени врати. Вратите трябва да са еднокрили, с размер 80/200 см., изработени от стомана, с едноточково заключване, с метална каса и със секретна брава с три броя ключове. Вратите да осигуряват: защита от неправомерно влизане (взлом); здравина и устойчивост на обкова (брави, панти и дръжки); ниско топлопреминаване

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44421500

Описание:

Блиндирани или армирани врати


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

28 бр. входни метални врати. Видът и конкретните технически параметри са подробнo описани в т.1.5. от Документацията за участие публикувана на Профила на купувача на http://www.nsa.bg/bg/page,1677

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

12000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

28 (двадесет и осем) стаи на 3-ти Етаж от Ниското тяло на Студентско общежитие „Блок 15“, находящ се в гр. София, район „Студентски“ кв. Студентски град”

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Избраният изпълнител в срок до 3 (три) работни дни, от датата на получаване на утвърдения от Възложителя протокол за избора му за изпълнител, следва да представи Оригинал или нотариално заверено копие на Документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП (свидетелства за съдимост на лицата представляващи участника по смисъла на 47, ал.4 от ЗОП) и оригинална декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (от лицата представляващи участника по смисъла на 47, ал.4 от ЗОП). 2. Избраният изпълнител в срок до 3 (три) работни дни, от датата на получаване на утвърдения от Възложителя протокол за избора му за изпълнител, следва да внесе гаранция за добро изпълнение на договора, в размер на 500 (петстотин) лева или да представи оригинал на банкова гаранция със срок на валидност до 31.12.2016 г. 2.1. В случай, че гаранцията ще се внася по сметка, същата на Национална спортна академия „Васил Левски”, е IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD. 2.2. В случай, че ще се представя банкова гаранция за добро изпълнение на договора, същата следва да отговаря на посочените условия и на приложения към настоящата документация образец. В случай че образецът не бъде спазен, същата се счита за невалидна и Възложителят има право да сключи договор с класирания на второ място участник. Гаранцията следва да е безусловна и неотменима. Не се допускат и няма да бъдат приемани банкови гаранции за добро изпълнение на договора, в които са заложени затруднения за Възложителя за усвояване и удовлетворяване на сумите по нея, както и заложени условия като „потвърждения на подписи от обслужващи банки”, „Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде предоставено, чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона” и други подобни. Банката издаваща същата следва да е задължена да изплаща незабавно всички писмено поискани от Ректора на Национална спортна академия „Васил Левски” суми до размера на издадената гаранция на основанията предвидени в ЗОП и договора за възлагане на поръчката. Задържане и освобождаване на гаранцията: а)Случаите, при които гаранцията за изпълнение се задържа в полза на Възложителя, се уреждат в договора; б)Договорът за изпълнение на поръчката не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за добро изпълнение на договора; в)Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят е задължен да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на същите до изтичането и да не бъде по-малък от размера, определен в настоящата документация; г)Разходите по евентуалното задържане и усвояване на гаранциите са за сметка на Изпълнителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/03/2016 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците могат да подават своите предложения лично, по поща или по куриер всеки работен ден на адрес: София, Студентски град, НСА Сграда Ректорат ет.1 ст.111 „Деловодство” в срок до 14.00 часа на 22.03.2016 г. Подадените след този час предложения за участие, включително и такива, чрез куриери и пощи няма да бъдат приемани за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Дата, час и място на отваряне на офертите: 14.10 часа на 22.03.2016 г. София, Студентски град, НСА ет.3, Заседателна зала на Академичен съвет. За участие в процедурата участникът следва да представи: 1. Декларация административни и банкови сведения и за валидност на офертата (по образец). 2. Техническо предложение (по образец). 3. Ценова оферта (по образец). 4. Проектодоговор в три екземпляра (по образец). 5. Протокол за извършен оглед: Участниците следва в срок до 15:00 часа на 21.03.2016 г. да се запознаят предварително на място с обектите и задължително да представят Протокол от извършен оглед. В тази връзка следва да уговорят предварително / по телефон/ дата и час на посещение с посочените лица за контакт. 6. Участникът следва да представи: 6.1. Производствен чертеж на врата: 6.2. Заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обвхват сходен с поръчката или такъв свързан с изработване, доставка и монтаж на изделия от метални профили или еквивалентен: 6.3. Сертификат на производителя за профилите 6.4. Сертификат на производителя за бравите и заключващите механизми 7. Участникът следва да представи мостри от: 7.1. мостра 20/20см от материала и покритето на крилото 7.2. мостра панта 7.3. мостра брава със секретен патрон, защитник и патрон с ключ. 7.4. мостра на дръжки 7.5. мостра на монтажен анкер

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/03/2016