Версия за печат

BG-гр. Кубрат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Кубрат, ул. Княз Борис I № 1, За: Ренета Филипова, Република България 7300, гр. Кубрат, Тел.: 0848 72020, E-mail: kubrattown@abv.bg, Факс: 0848 73205

Място/места за контакт: гр. Кубрат, ул. Княз Борис I № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kubrat.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_pp.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изпълнение на дейности по благоустрояване, озеленяване и поддържане на озеленените площи на територията на община Кубрат.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

77300000, 77310000

Описание:

Услуги по озеленяване
Услуги по създаване и поддържане на зелени площи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

31667 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Кубрат

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общи и административни изисквания. 1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. 2. Всеки участник има право да подава само една оферта. 3. Преди сключване на договора определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавта, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на Възложителя и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП. 4. В случай, че участникът участва като обединение, изброените по долу изисквания, с изключение на административните изисквания, ще се прилагат за обединението като цяло. 4.1.1 В случай, че участникът е Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, членовете на Обединението следва да са сключили договор за обединение. Договорът за обединение, следва да бъде представено като заверено копие и в текста му задължително трябва да се съдържа посочване на: (1) представляващия Обединението; (2) Възложителя и (3) публичната покана, за участие, в която се обединяват. Договорът за обединение трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: - всички членове на Обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора. - всички членове на Обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. - е направено разпределение на дейностите между отделните членове на Обединението, с ясно и конкретно посочване на обекта/ите и/или дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на обществената поръчка. Участниците в Обединението трябва да определят едно лице, което да представлява Обединението за целите на поръчката. В случай, че в договора за обединение не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, следва да се представи документ, подписан от лицата в обединението , в което да се посочва представляващият. Не се допускат промени в състава на Обединението след подаването на офертата. Когато не е приложен договор за обединение, или в приложения договор за обединение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на Обединението се е променил след подаването на офертата – участникът може да бъде отстранен от участие в обществената поръчка. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. 4.1.2. Участникът може да предвиди участието на свои подизпълнители за изпълнението на част от дейностите по поръчката. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Участниците се представляват от законните си представители съгласно учредителен акт или от лица, специално упълномощени за участие в обществената поръчка, което се доказва с нотариално заверено пълномощно. Продължава в поле "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

І. Определяне на ОБЩА ОЦЕНКА (О) на офертата Оценка на офертите При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват. 1. Техническа оценка TП – коефициент на тежест на техническата оценка - 50 Оценката на техническите предложения се извършва от комисията, в съответствие с настоящата методика за оценка, на база представените от участника документи, свързани с изпълнението на поръчката. Показатели за оценка на техническото предложение. Техническата оценка на всяко едно от предложенията се изчислява по следната формула: ТП = (TПN/ TПMAX) x 50, където ТПN – сумата от оценки на оценяваната оферта TПMAX – максималната оценка от оценяваните оферти ТП – резултатната техническа оценка на оценяваната оферта. TПN = TПA + TПБ = където: ТПА – оценката на комисията за оценяваната оферта по показател "ЕФЕКТИВНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА". За показател ТПА участикът може да получи 30 т. или 15 т. Участникът се отстранява от участие на основание чл. 69, ал. 1, т. 3, ако при описаните елементи за съответствие на съдържанието на обяснителната записка с изискванията на Възложителя се съдържат съществени пропуски. ТПБ –, оценката на комисията за оценяваната оферта по показател „УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА“ За показател ТПБ участикът може да получи 20 т. или 10 т. Участникът се отстранява от участие на основание чл. 69, ал. 1, т. 3, ако не е анализирал всички предвидени от Възложителя рискови фактори и не е разгледана възможността от настъпването на други, непосочени от Възложителя, рискови фактори. 2. Финансова оценка – ФП – коефициент на тежест на финансовата оценка – 50 Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата. Оценка на финансовото предложение. ФП – финансова оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката, която за всеки участник се изчислява по формулата: ФП = ( ПЦ х 50%) / n, където: n – броя на позициите / (единични цени) ПЦ – предлаганата от участника цена за всяка позиция поотделно, която се изчислява по формулата: ПЦ = (ПЦmin / ПЦуч.) х 100, където: ПЦmin – минималната предложена цена в лева сред всички, допуснати до оценка оферти ПЦуч – предложената от участника цена в лева в оценяваната оферта ФП се изчислява до втория знак след десетичната запетая. 3. Обща оценка – О – максимален брой – 100 точки Общата оценка е сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка: О = ТП + ФП, където О – общата оценка на оценяваната оферта, ТП – техническата оценка на оценяваната оферта, ФП – финансовата оценка на оценяваната оферта Крайно класиране на Участниците Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение на изискванията за изпълнение на поръчката. 4.1.3. Не може да участва във възлагането на публична покана лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в публичната покана всеки участник, за когото е налице някое от следните обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5. *** Наличието/липсата на изброените по-горе обстоятелства се удостоверяват с: Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. 5.2. Икономически и финансови възможности – Възложителят не поставя изисквания за икономически и финансови възможности на участника. 5.3. Технически възможности и квалификация 5.3.1. Участникът трябва да разполага към момента на подаване на офертата и през целия период на осъществяване на обекта на поръчката, със следния технически състав: • Ръководител екип, притежаващ средно образование - 1 бр.; • Технически персонал – минимум 3 бр. работници. Забележки: Участник в процедурата може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че представи документи, доказващи, че има на свое разположение тези ресурси. Това условие се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически лица. *** Обстоятелството се удостоверява със: Списък на техническите лица, които участникът ще използва за изпълнение на публичната покана, придружен от декларация по чл. 51а ЗОП за ангажираност. 5.3.2. Участникът трябва да разполага със следното собствено и/ или наето минимално техническо оборудване: - 2 бр. косачки; - 1 бр. моторна резачка; - 1 бр. товарно МПС камион до 3,5т. *** Обстоятелството се удостоверява със: Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на публичната покана. Забележки: В случай, че участникът участва като обединение, изброените по-горе изисквания се отнасят за обединението като цяло. 6. Срок на валидност на офертите Срокът на валидност на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни включително, считано от крайната дата за подаване на офертите съгласно публичната покана. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата публична покана, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност и/или откаже да го удължи, при последващо поискване от страна на Възложителя. Условия за отваряне на офертите: Отварянето на офертите ще се състои на 18.03.2016 г. в 10:00 часа в Сградата на община Кубрат, на адрес: ул. "Княз Борис I" № 1. То е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която ще се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2016