Версия за печат

BG-Брацигово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брацигово, ул.Атанас Кабов № 6 А, За: Цонка Кушлева, Република България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: оp@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2101

Място/места за контакт: община Брацигово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bratsigovo.bg/op.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Ремонт на покрив на ГИМ гр.Брацигово намиращ се в УПИ VII, кв. 54 по РП на гр.Брацигово “ В резултат от атмосферните условия (дъжд, сняг) с годините е настъпило амортизиране на цялата покривна конструкция на сградата на Градски исторически музей гр.Брацигово, което довежда до течове в сградата. Ремонта е неотложен и наложителен, тъй като експонатите намиращи се в Градски исторически музей гр. Брацигово, са застрашени от похабяване и унищожаване. С предвидените в количествената сметка строително ремонтни работи ще се извърши частична подмяна на дървени покривни материали, цялостна подмяна на керемиди с подпокривно фолио, необходимите тенекеджийски работи /улуци, водосточни тръби, обшиване по била и ръбове/ и частична подмяна на дъсчена ламперия. С изпълнението на зададените строително монтажни работи сградата ще се запази конструктивно и ще предотврати по нататъшното разрушаване и архитектурен облик. Намиращите се в нея експонати и ценности от историята на гр. Брацигово ще бъдат съхранени.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството и обема са съгласно количествено-стойностна сметка на възложителя чиято прогнозна стойност е 35 000 лв.без ДДС или 42 000 лв.с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Брацигово

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

До участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана се допускат участници, за които не са налице следните обстоятелства: a)Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: Престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс; Подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс; Участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс; Престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс Престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс; b)При които лицата по чл.47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; c)Които са сключили договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Изискванията по буква ,,а’’ по-горе се прилагат по отношение на лицата определени в чл.47, ал.4 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 6.1. с декларация. Не може да участва в обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т. 6.1, буква ,,а”. При подписване на договора за обществената поръчка, участникът, определен за изпълнител, е длъжен да предостави документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и нова декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 т. 1 и т.2 от ЗОП . 2. Минимални изисквания към участниците за технически възможности: 2.1. Участникът да притежава Удостоверение от Камарата на строителите за строежи от Първа група, Пета категория; Доказва се със заверено копие на Удостоверение от Камарата на строителите за строежи от Първа група, Пета категория или чрез посочване в публичен регистър. 2.2.Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен; Доказва се със:заверено копие на Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен. Сертификата трябва да е с обхват, съответстващ на обекта на поръчката и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е „икономически най-изгодна оферта” при следните показатели: Срок за изпълнение на поръчката /К1/ с тежест 50 (петдесет) точки Предложена цена /К2/ с тежест 50 (петдесет) точки Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по трите показателя, изчислени по формулата: КО= К1 + К2

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 18.03.2016 г.от 9.00 часа в сградата на Младежки дом гр.Брацигово,ул."Христо Смирненски " № 1. Цялата документация в електорен вариант е публикувана на адрес : www.bratsigovo.bg/op.php - Профил на купувача на община Брацигово За допълнителна информация : Цонка Кушлева -Гл.експрет "Обществени поръчки " ,тел.03552/2065 в. 120,мол.тел. 0894689385

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2016