Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: Николай Димитров, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/237-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка e доставка на специализирана градинска техника за нуждите на ОЗ „Озеленяване" гр. Габрово, в т.ч.: 1. Кастрачка - 3 бр. 2. Моторна коса/храсторез/ - 12 бр. 3. Дробилка за клони - 1 бр. 4. Ножица за жив плет ръчна - 3 бр. 5. Ножица за жив плет телескопична - 3 бр. 6. Комбинирана система за обработка на почва /състой се от 7 части/ - 2 бр. 7. Комбинирана система за обработка на почва /състой се от 4 части/ - 3 бр. 8. Моторна гръбна коса - 1 бр. 9. Роторна косачка за ниски треви - 3 бр. 10. Роторна косачка за груби треви - 1 бр. 11. Седлова роторна косачка - 1 бр.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

16100000, 16160000

Описание:

Машини, използвани в селското и горското стопанство за подготовка или култивиране на земи
Различни видове градинарско оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обхватът на дейностите е съгласно Проект на договор (Образец №5) и Технически спецификации (Приложение №1), неразделна част от настоящата поръчка. Срок за изпълнение на поръчката - не по-малко от един кал. ден и не повече от 30 кал. дни след сключване на договора за изпълнение на поръчката. Максималната стойност на поръчката е до 65 983.33 лв. (шестдесет и пет хиляди деветстотин осемдесет и три лева и 33 ст.) без ДДС или 79 180 лв.(седемдесет и девет хиляди сто и осемдесет лева) с с вкл. ДДС. Плащането ще се извърши от бюджета на ОЗ „Озеленяване“ – второстепенен разпоредител с бюджет.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65983 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за технически възможности на участниците: 1. Участникът следва да разполага със сервиз за гаранционно обслужване на предлаганата от него градинска техника – собствен или ползван на друго валидно правно основание на територията на гр. Габрово; Минимално изискване се доказва с Декларация свободен текст, че участникът разполага със сервиз - собствен или ползван на друго валидно правно основание за гаранционно обслужване на предлаганата от него градинска техника, с посочване на адрес и телефон на сервиза. 2 Представената оферта трябва да съдържа: 2.1. Представяне на участника - Образец №1, съдържащ данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че участникът е обединение информацията се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 2.2. Техническо предложение - Образец №2; 2.3. Ценово предложение - Образец №3, с приложения 3-1; 2.4. Декларация за приемане условията на проекта на договор - Образец №4; 2.5. Документи, доказващи съответствието с изискванията за технически възможности: а. Декларация свободен текст, че участникът разполага със сервиз - собствен или ползван на друго валидно правно основание за гаранционно обслужване напредлаганата от него градинска техника, с посочване на адрес и телефон на сервиза. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ. 1. Всички копия на документи се представят заверени “Вярно с оригинала”, с подпис и печат. 2. Офертата се изготвя на български език, съгласно приложените образци и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. 3. Всеки участник може да представи само една оферта. Варианти не се допускат. 4. Оферираната цена следва да бъде в български лева.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: КО = ГП х 0,40 + ФО х 0,30 + ОСД x 0,30 където: ГП – оценка за гаранционен срок ФО – финансова оценка на офертата ОСД – оценка за срок на доставка 1. ГП е с коефициент на тежест – 40 % в комплексната оценка и максимален брой точки за участник – 100 т. Стойността по този показател се определя по следната формула: ГП 1 = ГП 1 съотв. / ГП 1 max х 100 т., където ГП 1 max – най-дългият от предложените гаранционния срокове, в календарни месеци; ГП 1 съотв. - предложенния гаранционни срокове на съответния участник, в календарни месеци. 2. ФО е с коефициент на тежест – 30 % в комплексната оценка и максимален брой точки за участник – 100 т. Mаксимален брой точки получава участникът, предложил най-ниската обща цена. Стойността по този показател се определя по следната формула: ФО = Цmin/Цсъотв. x 100 т., където: Цmin - най-ниската предложена обща цена; Ц съотв. - обща цена, предложена от съответния участник. 3. ОСД е с коефициент на тежест – 30 % в комплексната оценка и максимален брой точки за участник – 100 т. Mаксимален брой точки получава участникът, предложил най-кратък срок на доставка. Стойността по този показател се определя по следната формула: ОСД = ОСД min. / ОСД съотв. х 100 т., където: ОСД min - най-краткият предложен срок на доставка, в календарни дни; ОСД съотв. - срокът на доставка на съответния участник, в календарни дни

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът на валидност на офертата се определя от участника и не може да бъде по-малък от 60 кал.дни считано от крайния срок за получаване на офертите. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик до 16.30 ч. на 16.03.2016 г. в деловодството на Община Габрово, с надпис. ОФЕРТА Община Габрово гр. Габрово 5300; пл. ”Възраждане” № 3 за: "Доставка на специализирана градинска техника за нуждите на ОЗ „Озеленяване" гр. Габрово ................................................................................................................................................. /име на Участника/ ....................................................................................................................................................... /адрес за кореспонденция/ ....................................................................................................................................................... /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ За контакти: Николай Димитров – ст. експерт отдел ОПКПЧП в Община Габрово, тел. 066/818 382. Офертите ще се отварят в 09.00 часа на 17.03.2016 г. в Зала III, ет. 3 /сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3/. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. Приложения към настоящата покана: 1. Представяне на участника - Образец №1; 2. Техническо предложение - Образец №2; 3. Ценово предложение - Образец №3; 4. Приложениe към ценовата оферта – Образец № 3-1; 4. Декларация за приемане условията на проекта на договор - Образец №4; 5. Проект на Договор - Образец №5; 6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Образец №6 – за сведение; 7. Технически спецификации – Приложение №1; 8. Методика - Приложение №2.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2016