Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане 3, За: Миряна Христова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: m.hristova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/235-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект "Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност (НАГОРЕ)", финансиран по Договор №BG04-02-03-024-005 от 18.08.2015 г. по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014. Описание на дейностите по предмета на поръчката: Извършеният в изпълнение на настоящето възлагане одит трябва да изразява независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост при изпълнение на проекта, като тази дейност се отчита с доклад за одит, приложен към окончателния финансов отчет на проекта, в съответствие с международните одиторски стандарти. Докладът трябва да удостоверява, че заявените разходи са възникнали в съответствие с Регламент за изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. Одитът на проекта ще бъде извършен от лицензиран експерт-счетоводител, като докладът за одит ще бъде приложен към окончателния финансов отчет. Докладът ще бъде изготвен съгласно договора за безвъзмездна помощ, изискванията на националното одиторско законодателство (Закона за независимия финансов одит, Международните одиторски стандарти и Международните стандарти за свързани по съдържание услуги, и по-специално – на МСССУ № 4400). Одиторската проверка, която одиторът ще извърши, ще бъде осъществена при спазване на нормативно определените срокове и ще включва извършването на процедури за проверка на достоверността на представената във финансовия отчет информация чрез наличие на релевантни първични документи; спазването на принципите на счетоводството; ефективния контрол по отношение на отчетността; съответствието между финансовия отчет и техническия доклад за изпълнение на проекта; целевото и правомерно разходване на средствата по проекта и др. Услугата предмет на обществената поръчка е детайлно описана в приложената към настоящата покана техническа спецификация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79212000

Описание:

Одиторски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност за изпълнение предмета на възлаганата обществена поръчка е в размер на 3 911,66 лева (три хиляди деветстотин и единадесет лева и 66 ст.) без ДДС. Финансирането се осъществява по проект проект "Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност (НАГОРЕ)", финансиран от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., съгласно договор за безвъзмездна помощ BG04-02-03-024-005 от 18.08.2015 г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3912 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Габрово, гр. Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1 Представената оферта трябва да съдържа: 1.1. Представяне на участника: Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата /Образец №1/; Пояснение: В случай че участникът е обединение, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП. 1.2. Техническа оферта (по Образец № 2); 1.3. Ценова оферта (по Образец №3); 1.4 Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга - Образец №4; 1.4.1. Доказателство за извършената услуга - под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 1.4.2. Списък на техническите лица, които ще участват в изпълнението на поръчката - Образец № 5. 1.5. Декларация за приемане условията на проекта на договор – Образец № 6; 2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците: 2.1. Участникът следва през последните 3 (три) години, считано до изтичане крайния срок за подаване на оферти, да е изпълнил успешно минимум 1 (едина) услуга, сходна с предмета на настоящата поръчката. Под услуги, сходни с предмета на поръчката следва да се разбира – услуги за упражняване на одитна дейност. 2.2. За изпълнение предмета на поръчката, участникът трябва да осигури минимум: - Ръководител екип, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: а) да има не по-малко от 5 години професионален опит в областта на одита; б) да има не по-малко от 2 години опит като ръководител на одитна дейност и/или ръководител на одиторски екип; в) да притежава един или повече от следните сертификати (или еквивалент): - национални: дипломиран експерт-счетоводител (ДЕС) - сертификат на Института на дипломираните експерт-счетоводители; - международни: сертифициран вътрешен одитор (Certified Internal Auditor, CIA) сертификат на Международния институт на вътрешните одитори (The IIА Inc.); сертифициран одитор в публичния сектор (Certified Government Auditing Professional, CGAP) - сертификат на Международния институт на вътрешните одитори (The IIА Inc.); - Експерт - одитор, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: а) да има не по-малко от 2 години професионален опит в областта на одита; б) да притежава един или повече от следните сертификати (или еквивалент): - национални: дипломиран експерт-счетоводител (ДЕС) - сертификат на Института на дипломираните експерт-счетоводители; - международни: сертифициран вътрешен одитор (Certified Internal Auditor, CIA) сертификат на Международния институт на вътрешните одитори (The IIА Inc.); сертифициран одитор в публичния сектор (Certified Government Auditing Professional, CGAP) - сертификат на Международния институт на вътрешните одитори (The IIА Inc.).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1 Всички документи, представляващи копия задължително се парафират “Вярно с оригинала”, подпис и печат. 2. Офертата се изготвя на български език съгласно приложения образец и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. 3. Всеки УЧАСТНИК може да представи само една оферта без варианти. 4. Оферираната цена следва да бъде в български лева. 5. Представянето на офертата означава, че УЧАСТНИКЪТ приема изцяло всички общи и специални изисквания на настоящата документация. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. Критерият за оценка на подадените оферти е „Най-ниска цена“ СРОК И МЯСТО ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА. Офертата се представя в деловодството на Община Габрово в срок до 16.30 часа на 16.03.2016 г. в запечатан непрозрачен плик. Пликът с офертата следва да съдържа следния надпис: ОФЕРТА Община Габрово гр. Габрово 5300; пл. ”Възраждане ” № 3 за: Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект "Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност (НАГОРЕ)" ........................................................................................................................................... /име на Участника/ ....................................................................................................................................................... /адрес за кореспонденция/ ....................................................................................................................................................... /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ Офертите ще се отварят в 11:00 часа на 17.03.2016 г. в Зала III, ет. 3 /сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3/. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ - минимум 90 календарни дни. Срокът на валидност на офертата се определя от участника не може да бъде по-малък от 90 календарни дни считано от крайния срок за получаване на офертите. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА Максималният срок е обвързан с действието и срока на договор за безвъзмездна помощ № BG04-02-03-024-005 от 18.08.2015 г., с който е финансиран проект "Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност (НАГОРЕ)", и е преди окончателното приключване на дейностите и отчитане на разходите по проекта. Срокът за изпълнение на договора e до 18.08.2016 г. или до приключване на проектните дейности.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2016