Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД, бул.Никола Вапцаров № 9, За: доц. д-р Петко Недев, д.м.; Георги Василев - юрисконсулт, Република България 4004, Пловдив, Тел.: 032 603981, E-mail: mbal_2@yahoo.com, Факс: 032 603926

Място/места за контакт: бул.Никола Вапцаров № 9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mbal2pv.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbal2pv.com/publics.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е "строителство" с наименование: "Строително-монтажни работи по сградния фонд на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Конкретните параметри, видове и обем на строителните работи, предмет на настоящата обществена поръчка са подробно и детайлно описани в техническа спецификация (приложение № 1) и количествени сметки (приложение 2), неразделна част от публичната покана, публикувана в профила на купувача в интернет.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Пловдив, бул.Никола Вапцаров № 9

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

До участие в поръчката се допускат всички български или чуждестранни физически или юридFически лица, както и техни обединения, които отговарят на условията, посочени в ЗОП и изискванията, обявени от Възложителя в документацията за участие и в публичната покана. Не може да участва в поръчкта, съответно възложителят ще отстрани от участие всеки участник, при който е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. Изискванията на Възложителя за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП се прилагат и спрямо подизпълнителите, в случай, че участникът предвижа да ползва такива при изпълнение на поръчката. Участникът трябва да има опит при изпълнението на договори за строителство на сгради за обществено обслужване, включително да е изпълнил през последните 5 /пет/ години до крайната дата за подаване на офертите най-малко 3 /три/ договора за изпълнение на строителни и монтажни работи, сходни с предмета на обществената поръчка (ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация на обществено-обслужващи сгради). Участникът следва да разполага с екип от ръководни технически лица, които ще отговарят за изпълнение на строителните и ремонтни работи, с професионална квалификация и професионален опит, както следва: - Технически ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по чл.163а от ЗУТ и с професионален опит минимум 5 години като технически ръководител. - Координатор по здравословни и безопасни условия на труд, който притежава необходимия сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията „координатор по ЗБУТ” или еквивалентна. - Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност, който притежава необходимия сертификат или друг еквивалентен документ Участникът следва да е внедрил и да прилага в строителната си дейност системи за управление на качеството, околната среда, здравословни и безопасни условия на труд, съответно по стандарти, както следва: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007, за което да има издадени сертификати с предмет, съдържащ строителство, или еквивалентни. Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват ІV категория, отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, съгласно чл. 137, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Представяне на участника (Образец № 1) 3. Заверено от участника копие от документ за регистрация, актуално състояние и БУЛСТАТ или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 4. Оригинал или нотариално заверено копие на договор/споразумение за създаване на обединение с нотариална заверка на подписите и заверено от участника копие от документ за регистрация по БУЛСТАТ, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице / неперсонифицирано дружество по Закона за задълженията и договорите. 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата. (ако е приложимо) 6. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (Образец № 2) 7. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП (Образец № 3) 8. Декларация за участие като подизпълнител (Образец № 4) 9. Списък по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП (Образец № 5), с приложени към него удостоверения (референции) за добро изпълнение или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. (Продължава в раздел Допълнителна информация)

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател и относителна тежест в комплексната оценка: П1. Срок за реакция при отстраняване на дефекти - 5% П2. Срок за изпълнение - 5% П3. Техническо предложение - 45% П4. Ценово предложение - 45%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/03/2016 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

10. Декларация-списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 6), придружен от документи доказващи професионалната квалификация и опита на лицата, съгласно изисквания на тази документация. 11. Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерта, подписва се от всеки експерт предложен от участника (Образец № 7) 12. Сертификат ISO 9001:2008 за контрол на качеството 13. Сертификат ISO 14001:2004 за контрол на околната среда 14. Сертификат ВS OHSAS 18001:2007 за контрол на безопасни и здравословни условия на труд. 15. Валидни талони и удостоверения за вписане в Централния професионален регистър на строителя 16. Техническа оферта – (Образец № 8), при съблюдаване изискванията на техническите спецификации, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката. 17. Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП (Образец № 9) – попълва се по преценка на участника 18. Работна програма и линеен график за изпълнение на строителството, включващ диаграма на работната ръка – изготвят се от участника. 19. Технология при реализацията на строително-монтажните работи за различните обекти. 20. Ценова оферта – (Образец № 10). 21. Остойностена количествена сметка за обекта (Образец № 11) – представя се в 2 (два) екземпляра – 1 (един) на хартиен носител и 1 (един) на магнитен носител (CD). С офертата си всеки участник може без ограничения да предлага ползването на подизъпълнители. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 3 и 6 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, документите по т.9-15 се представят само от съответното физическото или юридическото лице в обединението, чрез което обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, включващи минимални изисквания за техническите му възможности и квалификация. Пълен достъп до документацията за участие се предоставя по електронен път на интернет адрес: http://www.mbal2pv.com/publics

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/03/2016