Версия за печат

BG-Балчик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавен културен институт Културен център Двореца, Балчик к.з. Двореца п.к.60, За: Жени Михайлова, Светла Митева, България 9600, Балчик, Тел.: 0897 860309, E-mail: accountantt@dvoreca.com, Факс: 0579 76849

Място/места за контакт: Културен център Двореца

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dvoreca.com/.

Адрес на профила на купувача: http://dvoreca.com/bg/about-us/buy-profile/2015-05-18-14-24-18.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка е: „Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ КЦ „Двореца“ и тяхното обслужване“. Изпълнителят извършва услугата със свой персонал при спазване на условията, изискванията и обема на дейностите, посочени по-долу: 1.1.Дейността по посрещането на гости, включва: обработка и предоставяне на актуална информация за свободната леглова база, записване и потвърждаване на резервации, регистриране и настаняване на гостите, ползване на компютърна конфигурация и специализиран софтуер на рецепция, предоставен от възложителя, работа на копирна машина и други дейности, описани подробно в техническа спецификация. Дейността по посрещането на гостите и тяхното обслужване се осъществява на рецепцията на Вилно селище „Двореца“, находяща се в офис-сградата на КЦ „Двореца“. 1.2.Дейността по ежедневното посрещане и обслужване на туристи обхваща информационното обслужване на музейната сбирка и изнасянето на беседи, като включва: приемане на посетители /туристи и гости/ в музея, изнасянето на кратка беседа за историята на Двореца, показването на изложените музейни експонати и осъществяването на контрол по опазването им, спазване утвърдената организация на движението на туристите в сградата по предварително заложен маршрут, разпространението на рекламни и информационни материали. Мястото на извършване на дейността по т.1.2., включена в услугата е: КЦ „Двореца“, вила „Тихото гнездо“, представляваща сграда с идентификатор 02508.7.157.1 по КККР на гр.Балчик.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79900000, 79992000

Описание:

Разнообразни бизнес услуги
Услуги по посрещане


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Участникът трябва да осигури 8 /осем/ броя служители, които ще бъдат пряко заети в извършването на услугата. Броят на ангажираните служители за дейността по т.1.1. е 4 /четирима/ души, в зависимост от годишния период и е както следва: за периода от април до декември 2016г.вкл., дейността следва да се извършва от 4 /четирима / служители, с работно време от 8:00 часа до 20:00 часа и от 20:00 часа до 8:00 часа, на дванадесетчасови смени, така, че да се осигури непрекъснатост на предлаганата услуга по посрещане и обслужване на гостите на Културен център “Двореца” за този активен период. За периода, включващ месеците януари, февруари и март, 2017г., участникът следва да осигури 2 /двама/ служители, чрез които да осъществява дейността, през работно време от 08:30 часа до 17:30 часа. Участникът следва да осигури междуседмичната почивка на служителите така, че същата да не обхваща дните събота и неделя. Броят на ангажираните служители по т.1.2. е 4 /четирима/души, в зависимост от годишния период и е както следва: за периода от април до декември 2016г.вкл., дейността по информационното обслужване на музейната сбирка и изнасянето на беседи, следва да се извършва от 4 /четирима/ служители, с работно време от 8:00 часа до 20:00 часа. За периода, включващ месеците януари, февруари и март 2017г., участникът следва да осигури 2 /двама/ служители с работно време от 08:30 часа до 17:30 часа. Участникът следва да осигури почивките на служителите си така, че, същите да не обхващат дните събота и неделя. Участникът следва да осигури на всички свои служители работно облекло за изпълняване на дейностите по услугата. Срок за изпълнение – Прогнозен период от месец април 2016г. до месец март 2017г. вкл. или не повече до 12 месеца, считано от датата на сключване на договора, т.е. до 31.03.2017г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ДКИ"Културен център"Двореца- гр.Балчик, община Балчик, обр.Добрич, РБългария

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да осигури квалифициран персонал, притежаващ отлични комуникативни способности, чуждоезикови познания и технически умения, необходими за осъществяване на дейностите, предмет на поръчката. Изпълнителят следва с действията и/или поведението си да не възпрепятства по никакъв начин работата на служители, външни посетители и гости на ДКИ КЦ „Двореца“, да гарантира съобразяване с вътрешните за ДКИ КЦ „Двореца“ действащи правила за достъп до обектите; да осигури защита на служебната тайна, както и на законните права и интереси на Възложителя. Изпълнителят извършва услугата със свой персонал при спазване на условията, изискванията и обема на дейностите, посочени на интернет страницата на възложителя по-долу. Изисквания към офертата: Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично в деловодството в офис-сградата на КЦ „Двореца“ или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Офертата се попълва по образец и се подписва от законния представител на участника или упълномощено от него лице. Към офертата се прилагат: 1.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър - декларация по обр. ; 2. Списък на основните договори за извършени услуги през последните 3 (три) години (2013г., 2014г. и 2015г.), включително на изпълнен минимум един договор, в който да е включен списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, /съгласно образец №5/ за услуга с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка по образец. Под „услуга с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка“, се разбира всяка услуга по посрещане, настаняване, изпращане и/или обслужване /кетъринг и др./. 3.За договора, сходен с предмета на обществената поръчка участникът трябва да представи референции (препоръки) за добро изпълнение на услугата; 4.Списък на лицата по дейности, чрез които ще осъществява услугата - по образец. 5.Техническо предложение по образец, придружено от примерна работна програма и примерен график на смените, за дейностите, чието осъществяване изисква непрекъснатост на предлаганата услуга (оригинал); 6.Ценово предложение за изпълнение на поръчката по образец и Приложение към ценова оферта за използваните от участника ценови показатели при формиране на единичните цени за изпълнение на дейността; 7. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за запознаване и приемане условията на договора, посочени в приложения проект на договор; 8. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; 9. Декларация по чл 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП. 10. Срок на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 40 (четиридесет) календарни дни, считано от датата на подаване на офертата; Участникът следва да представи списък на документите съдържащи се в офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/03/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълен достъп до техническата спецификация и документите, изготвени по образец е предоставен в профила на купувача http://dvoreca.com/bg/about-us/buy-profile/2015-05-18-14-24-18.html Офертите, подадени въз основа на Публичната покана ще бъдат разгледани от комисия на 23.03.2016г. от 11:00 часа в Административната сграда на ДКИ КЦ ”Двореца”.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/03/2016