Версия за печат

BG-Монтана

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса Монтана, Бул. Трети март №41, За: Даниела Пъневска, България 3400, Монтана, Тел.: 096 396110, E-mail: montana@nhif.bg, Факс: 096 396111

Място/места за контакт: Районна здравноосигурителна каса Монтана

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/527.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Обслужване на персонала на РЗОК Монтана от службата по трудова медицина"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80000000, 85000000, 85100000, 85140000, 85147000

Описание:

Образователни и учебно-тренировъчни услуги
Услуги на здравеопазването и социалните дейности
Услуги на здравеопазването
Разнообразни услуги на здравеопазването
Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК Монтана

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Изпълнение на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина залегнали в Наредба № 3 (обн. ДВ, бр.14/2008г).2.Конкретни параметри на услугата, извършвана от СТМОбслужване на персонала на РЗОК Монтана от служба по трудова медицина. 1.Обучение на служителите по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа и на представителите на групата по условия на труд, чрез: 1.1. консултации относно провеждането и регистрирането на инструктажите по хигиена на труда и безопасност 1.2. участие в разработването на правила, норми и инструкции в организацията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и съвети за правилното им прилагане; 1.3. провеждане на първоначално и ежегодно обучение на група по здравословни и безопасни условия на труд; 1.4. организиране и провеждане на обучение на служителите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ. 2. Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа чрез : 2.1. препоръки относно необходимостта от извършването на специализирани измервания и оценки на работната среда, трудовия процес и безопасността на труда; 2.2. разработване на мерки за подобряване на състоянието на работната среда, на безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес; 2.3.оценка на съответствието с минималните изисквания към работните места за работа с видеодисплей; 2.4. препоръки по отношение избора на средства за колективна и лична защита; 2.5. оценка на условията на санитарно- битово обслужване и предложения за подобряването му; 2.6. оценка на съответствието на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд; 2.7. анализ на организацията на труда и методите на работа за по-доброто им приспособяване към отделните индивиди и за подобряване на здравето, безопасността и работоспособността; 2.8.разработване на физиологични режими на труд и почивка; 2.9.съставяне на проектосписъци на работещите при вредни за здравето условия на труд, имащи право на ЛПС /очила за работа с компютър/; 2.10. участие при оценка на риска за здравето и безопасността на служителите; 2.11. участие при избор на системи и средства за намаляване и отстраняване на риска; 2.12. участие при избор на ново технологично оборудване, работни процеси, методи, суровини и материали с оглед определяне на потенциалния здравен риск; 3. Наблюдение на здравното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа чрез : 3.1. организирането и провеждане на: а) предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа; б) eжегодни периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес, които за служителите на РЗОК-Монтана включват: - преглед при терапевт- анамнеза, пълен преглед на вътрешни органи, вкл. ехография на вътрешни органи, измерване на артериално налягане със заключение. - кръвна картина /хемоглобин, еритроцити, левкоцити, тромбоцити, хематокрит/ и биохимия /кръвна захар, холестерол, триглицериди, HDL холестерол, креатинин, АСАТ, АЛАТ/ - преглед при офталмолог- на работещите с видеодисплей: изследване на зрителна острота с предписване на очила, измерване на очно налягане; - гинекологичен преглед - ехография и цитонамазка. 3.2. предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите; 3.3. уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение и др.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще се отварят на 16.03.2016 г. в 10:00 часа в стая №102 в РЗОК - Монтана

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/03/2016