BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална здравноосигурителна каса, ул. Кричим № 1, За: Кристиян Велинов, България 1407, София, Тел.: 02 9659345, E-mail: kvelinov@nhif.bg, Факс: 02 9659165

Място/места за контакт: Национална здравноосигурителна каса, гр. София, ул. Кричим № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/713.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1. Предмет на обществената поръчка Предметът на обществената поръчка е: “Oсигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на ЦУ на НЗОК и РЗОК - София област”. 2. Място на изпълнение на поръчката В предложената от изпълнителя автомивка, находяща се на територията на гр. София. 3. Срок на договора Срокът на договора е 1 /една/ година, считано от датата на подписването му.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обект на услугата са 18 броя служебни автомобили (16 леки и 2 микробуса) ползвани от възложителя, подробно описани в Техническите изисквания и спецификации.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

7000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В предложената от изпълнителя автомивка, находяща се на територията на гр. София.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците следва да разполагат с необходимата материално-техническа база за извършване на следните видове услуги: - Външно измиване на леки автомобили и микробуси; - Вътрешно почистване на леки автомобили и микробуси; - Цялостно (външно и вътрешно) почистване на леки автомобили и микробуси; - Пране на тапицерията на леки автомобили и микробуси. 2. Услугите по т.1 следва да се извършват с качествени материали и консумативи от изпълнителя. 3. Участниците следва да имат възможност да извършват услугите по т. 1 в работни дни от 9:00 до 17:30 ч., както и в почивни и празнични дни, съобразно установеното работно време на участника. 4. Срок за приемане за обслужване на автомобилите: 4.1. Без предварителна заявка - до 40 минути след пристигане на автомобила на територията на автомивката; 4.2. С предварителна заявка – до 20 минути след пристигане на автомобила на територията на автомивката; 4.3. Заявките ще се извършват от упълномощени от възложителя длъжностни лица или от водача на съответното превозно средство по факс, телефон или електронна поща. 5. Периодичността на посещенията на автомивката и видовете услуги по т. 1, които възложителят желае да ползва ще са съобразно неговите конкретни нужди и в рамките на определените за целта бюджетни средства. 6. Участниците следва да разполагат със собствена или наета автомивка, оборудвана за извършване на услугите по т. 1. Автомивката следва да се намира на територията на гр. София, на разстояние не повече от 5 км. от сградата на ЦУ на НЗОК - ул. „Кричим“ № 1.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. На оценяване подлежат офертите само на участниците, които отговарят на изискванията към тях по раздел III от техническите изисквания и указания за офериране. 2. Оценяването на офертите и класирането на участниците се извършва по критерий “най-ниска цена”. Сравнява се сбора от предложените от участниците единични цени за един лек автомобил и един микробус за еднократно извършване на комплексната услуга. Цената на комплексната услуга за едно превозно средство се получава от сумата на четирите компонента на услугата по т. 2.1 от раздел II от техническите изисквания и указания за офериране. 3. Крайното класиране на участниците се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира участникът, предложил най-ниска обща цена. 4. Ако двама или повече участници са предложили еднакви най-цени, комисията процедира съгласно разпоредбата на чл. 71, и ал. 5 от ЗОП.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Съдържанието на офертата включва задължително Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 към поканата. Офертите се представят всеки работен ден от 9,00 до 17,00 ч. до обявения срок в деловодството на Централно управление на Националната здравноосигурителна каса на адрес: гр. София 1407, ул. ”Кричим” № 1, лично, чрез куриерска фирма или по пощата чрез известие за доставяне. Неразделна част от настоящата публична покана са утвърдените от Възложителя Технически изисквания и указания за офериране, Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, които са на разположение на оферентите на посочения в раздел I на поканата интернет адрес в профила на купувача. 2. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП на 18.03.2015 г. от 10:30 ч., в сградата на ЦУ на НЗОК, гр. София, ул. "Кричим" № 1.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2016