Версия за печат

BG-Велики Преслав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СИДП ДП гр.Шумен, ТП ДГС ПРЕСЛАВ, ул.Симеон Велики №10, За: Гергана Димитрова- оператор въвеждане на данни, тел.: 0886404382, Република България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 42106, E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg, Факс: 0538 42106

Място/места за контакт: ТП ДГС ПРЕСЛАВ, гр.Велики Преслав, ул.Симеон Велики №10

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgspreslav.dpshumen.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Задължително застраховане за 2016 година (при еднократно заплащане) на служителите на ТП “ДГС Преслав” по обособени позиции, както следва: Позиция №1: Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона за горите; Позиция №2: Застраховка „Гражданска отговорност при носене и употреба на оръжие”, съгласно чл.94, ал.2 от ЗОБВВПИ и Позиция №3: Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” при заявени бройки правоимащи служители”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническа спецификация към документацията

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП ДГС ПРЕСЛАВ, гр.Велики Преслав, ул.Симеон Велики № 10

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

изпълнител може да е застрахователно дружество, което притежава валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от Комисия по финансов надзор и включващ в съдържанието си всички видове застраховки, предмет на настоящата процедура, за които участникът подава заявление. Копия от документите удостоверяващи горните обстоятелства- удостоверение за актуално правно състояние, издадено от Търговски регистър (в т.ч. разпечатка от интернет страницата на регистъра) и копие на лиценза за извършване на застрахователна дейност се представят заедно с останалите изискуеми документи; - участникът следва да посочи подизпълнителите, ако предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Подизпълнителите също трябва да притежават валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност и лиценз за съответния вид застраховка - офертата следва да има срок на валидност минимум 90 дни; - офертата на всеки участник следва да съдържа предложение за изпълнение на изискванията по тази точка; - плащането по сключения договор за застраховка се извършва само срещу издадена фактура в срок до 30 дни от сключване на застраховките и представяне на застрахователните полици;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

разглеждането на офертите ще се извърши на 18.03.2016г. от 09,30ч. в административната сграда на ТП ДГС „Преслав”, на адрес: гр.Велики Преслав, ул.”Симеон Велики” № 10; отварянето на офертите е публично и се извършва по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП; участниците следва да представят своята оферта в непрозрачен запечатан плик, със запазена цялост, в който следва да поставят следните документи: • документи за участие, озаглавени „Образец” №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, техническо предложение /Образец № 8/, както и ценово предложение /Образец № 4/; документите могат да бъдат получени на електронен адрес: http://dgspreslav.dpshumen.bg/- КАТЕГОРИИ „Публични покани” или в деловодството на ТП ДГС „Преслав”, в гр.Велики Преслав, ул.”Симеон Велики” № 10, всеки работен ден до 17.03.2016г. вкл. през времето от 8.30ч. до 16.00ч.; • документ, доказващ правосубектността на участника- извлечение от интернет страницата на Търговски регистър /ТР/ или удостоверение за актуално правно състояние, издадено от ТР; в деня на отваряне на предложенията, комисията служебно проверява актуалния статус на участника чрез справка в ТР; при участие на застраховател от държава членка, извършващ дейност по общо застраховане в Република България при условията на правото на установяване /клонове/, същият следва да представи доказателства за регистрацията си в чужбина и документ, даващ му право да упражнява дейност на територията на Република България; • документ за регистрация по ЗДДС /ако участникът е регистриран/; • лиценз за извършване на застрахователна дейност за съответния вид застраховка, предмет на настоящата процедура, за съответната позиция, за която участникът подава заявление; • ВАЖНО: участниците могат да заявят участие за една или повече обособени позиции; • при подписване на договора- свидетелство за съдимост на участника или законните му представители и декларация, съгласно изискванията на чл.101е, ал.2 от ЗОП; • Разглеждането и класирането на офертите ще се извърши от комисия, назначена от възложителя, която съставя протокол за своята работа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2016