BG-Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СЗДП ДП ТП Държавно горско стопанство Враца, Скобелев №1, За: инж. Димитър Чанталийски, България 3000, Враца, Тел.: 092 660561, E-mail: dgs.vraca@abv.bg, Факс: 092 661205

Място/места за контакт: ТП ДГС Враца

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: htt/www.szdp.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160302nqMx6519167.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на СЗДП ДП ТП Държавно горско стопанство Враца за срок от 12 месеца Уникален номер на поръчката: 20160302nqMx6519167

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15860000, 15842200, 15981000, 15982000

Описание:

Кафе, чай и свързани с тях продукти
Шоколадови изделия
Минерална вода
Безалкохолни напитки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете хранителни продукти и напитки са прогнозни и не обвързват Възложителя със задължителното им усвояване след сключване на договора между Възложителя и Изпълнителя. Същите се изпълняват според възникналата необходимост от доставката им. Изпълнението на доставките се извършва единствено и само след заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при възникнала необходимост от тях, съгласно посочените условия и до определеният максимален финансов ресурс определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

административната сграда на ТП ДГс Враца

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Оферта по образец; 2. Удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните на складовото и/или хладилното помещение, обхващащо всички групи храни по настоящата процедура, издадено от Областната дирекция по безопасност на храните или съответното РЗИ (заверено копие с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника). 3. Ценово предложение, съгласно образеца към документацията. Предложената цена следва да бъде посочена в лева и да включва всички преки и непреки разходи за изпълнение на поръчката, без ДДС. 4. Техническо предложение - по образец. 5. Декларация за запознаване с условията и приемане на договора- по образец. 7.6. Декларация за ЕИК. 7. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/03/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се състои на 29.03.2015г. в 10:00ч. в сградата на ДГС Враца

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/03/2016