BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Добричка, ул. Независимост № 20, За: Даниела Тодорова, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: община Добричка

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg..

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/profile/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата поръчка с предмет:„Изготвяне на инвестиционни проекти за рехабилитация на инфраструктурни обекти на територията на община Добричка в четири обособени позиции” е необходима във връзка с изпълнение на Общинския план за развитие на Община Добричка 2014-2020, Стратегическа цел 2, Специфична цел 1, мярка 1.1. Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и мярка 1.3. Реконструкция и рехабилитация на общинските пътища, Специфична цел 2, мярка 2.1. Подмяна на амортизираната тръбопроводна мрежа и за подготовка на Община Добричка и за подготовка на Община Добричка за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В обхвата на настоящата поръчка се включва проектиране на строежи в четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Изработка на инвестиционен проект за строеж: „Рехабилитация на път DOB 1108 - /III-293 (Паскалево – Свобода) - Росеново – Божурово – граница на община Добричка и община Крушари – Лозенец - DOB 2176/ на територията на община Добричка“. Пътят е разделен на 5 хомогенни участъка за които трябва да се изготвят инвестиционни проекти. По подробно описание за обекта на поръчката е разписано в Техническата спецификация и техническо задание неразделна част от документацията. Обособена позиция № 2 – „Изработка на инвестиционен проект за строеж: „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Плачидол и на компрометирани участъци в селата Стефаново и Бранище“. Необходимо е да се изгради водопроводна мрежа, отговаряща на съвременните изисквания за безопасност при пожар, да се предвидят нови сградни отклонения, по напречните улици да се предвидят отклонения за нови улични водопроводи със спирателни кранове. Едновременно с това следва да се възстанови и асфалтовата настилка на улиците по които ще се извършват строителните работи. Обособена позиция № 3 – „Изработка на инвестиционен проект за строеж: „Рехабилитация на улици в осемнадесет населени места на община Добричка“.Дейността обхваща заснемане, обследване и проектиране на рехабилитация на 24 улици в 18 населени места в община Добричка. По подробно описание за обекта на поръчката е разписано в Техническата спецификация и техническо задание неразделна част от документацията. Обособена позиция № 4 – „Изработка на инвестиционен проект за строеж: „Рехабилитация на улици в двадесет и три населени места на община Добричка“. Дейността обхваща заснемане, обследване и проектиране на рехабилитация на 28 улици в 23 населени места в община Добричка

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

46000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Добричка

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Възложителят определя следните задължителни части на инвестиционните проекти по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Част „Пътна“; Част „Геодезия” (трасировъчен план и вертикална планировка)“; Част : „Конструкции” – при необходимост Част „Временна организация и безопасност на движението” Част „Осигуряване достъп за широколентов интернет“ Част „План за безопасност и здраве“; Част „План за управление на строителните отпадъци“. Обособена позиция № 2 - Част „Водоснабдяване и канализация“; Част „Геодезия” (трасировъчен план и вертикална планировка)“; Част „Пожарна безопасност“; Част „Временна организация и безопасност на движението” и „Възстановяване на уличните настилки” Част „План за безопасност и здраве“; Част „План за управление на строителните отпадъци“. Обособена позиция № 3 - Част „Пътна“; Част „Геодезия” (трасировъчен план и вертикална планировка)“; Част „Конструкции” – при необходимост; Част „Временна организация и безопасност на движението”; Част „План за безопасност и здраве“; Част „План за управление на строителните отпадъци“. Обособена позиция № 4 – Част „Пътна“; Част „Геодезия” (трасировъчен план и вертикална планировка)“; Част „Конструкции” – при необходимост; Част „Временна организация и безопасност на движението”; Част „План за безопасност и здраве“; Част „План за управление на строителните отпадъци“. Всички проектни части да бъдат представени в пълен обем на електронен носител CD във формат PDF, като текстовите файловете да бъдат и във формат DOC и TXT, Ведомостите, таблиците, КСС да са във формат XLS /електронна таблица/

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Техническа оценка T – коефициент на тежест на техническата оценка - 50 Показатели за оценка на техническото предложение. А. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА - ТА 1.Управление на риска – 15 т. 2.Срок за изготвяне на технически проект – 35 т. Общата техническа оценка на всяко едно от предложенията за всяка обособена позиция поотделно се изчислява по следната формула: Т = TA + TБ, където Б. СРОК ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ TБ = TБ, min. / TБ, участн. x 35 TБ, min – е минималния предложен срок за съответната обособена позиция сред всички допуснати до оценка оферти TБ, участн. – е предложения срок за съответната обособена позиция в оценяваната оферта TБ се изчислява до втория знак след десетичната запетая. Оценка на финансовото предложение. Ф – финансова оценка на предлагана от участника цена за изпълнение на съответната обособена позиция, която се изчислява по формулата: Ф = Цmin / Цn х 50, където: Цmin – е минималната предложена цена в лева за съответната обособена позиция сред всички допуснати до оценка оферти Цn – предложената цена за съответната обособена позиция в лева в оценяваната оферта. Ф се изчислява до втория знак след десетичната запетая. 3. Обща оценка – О – максимален брой – 100 точки Общата оценка е сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка: О = Т + Ф, където О – общата оценка на оценяваната оферта за съответната обособена позиция, Т – техническата оценка на оценяваната оферта за съответната обособена позиция, Ф – финансовата оценка на оценяваната оферта за съответната обособена позиция.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Община Добричка предоставя пълен безплатен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата (и приложенията към нея), която се публикува на интернет адреса на Възложителя: http://dobrichka.bg/, раздел „Профил на купувача”: http://dobrichka.bg/profile/. Офертите се представят в срок до17:00 часа на 15.03.2016 г. (вторник) на адрес: гр. Добрич, п.к.9300, ул. „Независимост“ № 20, стая 105 - Център за услуги и информация (ЦУИ). Офертите ще бъдат отворени на 16.03.2016 г. (сряда) от 10,00 часа в сградата на община Добричка с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 20, зала108.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/03/2016