BG-Борово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Борово, област Русе, ул. Никола Й.Вапцаров № 1a, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253/125/, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на нов неупотребяван специализиран автомобил, ведно с прилежащото му оборудване, за целите на проект: “Създаване на център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Борово”, съгласно ДБФП №BG05M9OP001-2.002-0163-C001 от 14.12.2015г. с технически характеристики в съответствие с Техническата спецификация. Цялата документация, условия и информация по настоящата поръчка са публикувани в профила на купувача - http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34114000, 34114300

Описание:

Превозни средства със специално предназначение
Превозни средства за услуги по оказване на социална помощ


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката е за доставка на нов неупотребяван специализиран автомобил, ведно с прилежащото му оборудване, за целите на проект: “Създаване на център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Борово”, съгласно ДБФП №BG05M9OP001-2.002-0163-C001 от 14.12.2015г. с технически характеристики в съответствие с Техническата спецификация. Източник на финансиране - ДБФП №BG05M9OP001-2.002-0163-C001 от 14.12.2015г.Максималната прогнозна стойност на поръчката е 72000 лв. с вкл. ДДС. !Участникът следва да предложи цена за изпълнение на поръчката в рамките на максималния финансов ресурс, в противен случай ще бъде отстранен от участие!

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

72000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Борово, област Русе, ул. “Никола Вапцаров” №1а.

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Технически и Квалификационни изисквания към участниците: 1. Участникът следва да е изпълнил поне една доставка, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано до датата на подаване на офертата. Забележка: Под еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка да се разбира доставка на транспортно средство за хора с увреждания. 2.Участникът трябва да разполага с оторизиран сервиз на територията на Република България за гаранционния срок, като за гаранционния срок да осигурява за своя сметка транспорт от мястото на авария на превозното средство до сервиза и от сервиза до Община Борово с адрес гр. Борово, ул.„Никола Вапцаров” №1а. Забележка: Под „разполага” следва да се има предвид възможността за предоставяне на услугите на оторизиран сервиз на територията на Република България при горепосоченото условие за транспортиране за срока на гаранционно обслужване независимо от типа взаимоотношение между участника в настоящата поръчка и сервиза. В случай, че участникът посочи, че ще използва ресурсите на трето лице по отношение на разполагането със сервиз, то той в съответствие с разпоредбата на чл.51а, ал.1 от ЗОП трябва да представи и доказателства, че ще има на разположение тези ресурси. 3. Участникът трябва да разполага с въведена система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват, покриващ предмета на поръчката. Забележка: !!! Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. !Кандидат, който не отговаря на изискванията ще бъде отстранен от участие в избора на изпълнител!

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

П1 - Цена – тежест 50%; П2 – Гаранционен срок – тежест 15%; П3 – Срок на доставка – тежест 35%. Комплексната оценка на офертата се определя съгласно Методиката за оценка, достъпна в Профила на купувача.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши на 14.03.2016г. от 11 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Борово при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Срок на валидност на офертите - 90 кал.дни от крайния срок за получаване. Срок за изпълнение на поръчката: Участникът предлага срок за изпълнение на поръчката, но не по-късно от 20.04.2016г. Цялата документация, условия и информация по настоящата поръчка са публикувани в Профила на купувача - http://www.borovo.org/bg/oporachki.html. Офертата трябва да съдържа следните ДОКУМЕНТИ, представени в тази последователност: Ценово предложение за изпълнение на поръчката (по обр.); Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по обр.); Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР; Списък-декларация на доставки (в своб. текст), изпълнени през последните 3 години сходни доставки, придружена с удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката; Списък на оторизираните сервизи на територията на Република България, които Възложителят ще може да използва по време на срока на гаранционното обслужване, с приложена към тях декларация (в свободен текст) подписана от участника за това. При използване ресурсите на трето лице по отношение на разполагането със сервиз, участникът в съответствие с разпоредбата на чл.51а, ал.1 от ЗОП трябва да представи и доказателства, че ще има на разположение тези ресурси; Валиден сертификат от акредитиран орган за внедрена система пo стандарта за управление на качеството - ISO 9001:2008 или еквивалент – заверено копие. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 ЗОП - по обр.; Декларация за съгласие с проекта на договор ( в своб.текст); Декларация за липса на обстоятелствата по чл.3 и чл.5, т.3 от Закона за иконом. и финанс. отношения...(по обр.). !При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.! Изброените документи се поставят в посочената последователност в папка и в непрозрачен, запечатан с ненарушена цялост плик с надпис «Оферта», върху който са посочени наименованието, представляващото лице, ЕИК, адрес, телефон/факс, e-mail за контакти с участника, както и точното наименование на предмета на настоящата поръчка. Офертите се подават и приемат в деловодството на Община Борово на адрес: област Русе, община Борово, гр. Борово 7174, ул. “Никола Вапцаров” №1А, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2016