Версия за печат

BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Русе, ул. Райко Даскалов № 16, За: Калоян Иванов Копчев, Република България 7000, Русе, Тел.: 082 886110; 082 886111, E-mail: ruse@nhif.bg, Факс: 082 886113

Място/места за контакт: Русе, ул. Райко Даскалов № 16

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/904.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка обхваща осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на следните служебни автомобили на РЗОК - Русе: 1. Лек автомобил Опел Вектра; 2. Лек автомобил КИА СИИД. Услугите, които участниците следва да могат да извършват, включват: - Външно измиване на леки автомобили; - Вътрешно почистване на леки автомобили; - Цялостно (външно и вътрешно) почистване на леки автомобили; - Пране на тапицерията на леки автомобили.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугите по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК - Русе обхваща следните 2 автомобила: 1. Лек автомобил Опел Вектра; 2. Лек автомобил КИА СИИД.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

833 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Русе

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Услугите, предмет на настоящата поръчка, трябва да се извършват с качествени материали и консумативи от изпълнителя. Срок за приемане за обслужване на автомобилите: - без предварителна заявка - до 40 минути след пристигане на автомобила на територията на обекта за извършване на услугата; - с предварителна заявка - до 20 минути след пристигане на автомобила на територията на обекта за извършване на услугата. Заявките ще се извършват от упълномощено длъжностно лице по договора или от водача на съответното превозно средство по факс, телефон или електронна поща. Периодичността и видовете услуги, които възложителят желае да ползва, ще са съобразно неговите конкретни нужди и в рамките на определените за целта бюджетни средства. Обектът на изпълнителя, в който ще се извършват услугите, предмет на настоящата поръчка, следва да се намира на територията на гр. Русе. Срокът на договора е 1 (една) година, считано от 13.06.2016 г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с посочено наименование на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс или електронен адрес. Пликът трябва да e адресиран както следва: гр. Русе 7000 ул. "Райко Даскалов" № 16 Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Русе За обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК – Русе”. Всяка оферта следва да съдържа следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението ( Образец № 1 към Технически изисквания и указания за офериране (ТИУО), с посочване на единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция. Когато участникът не представи ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, освен копие от документа за регистрация, прилага и заверено копие на документ за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица представят еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени (в официален превод); 2.Оферта (Образец № 2 към ТИУО) с посочен срок на валидност, който не следва да е по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти; 3.Техническо предложение (Образец № 3 към ТИУО); 4.Ценово предложение (Образец № 4 към ТИУО). Място за получаване на офертите: деловодството на РЗОК - Русе на адрес: гр. Русе, ул. "Райко Даскалов" № 16, ет. 1. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, в сградата на РЗОК – Русе, ул. "Райко Даскалов" № 16, ет. 3, заседателна зала, на 17.03.2016 г. от 9.00 часа. Източник на финансиране: бюджетната сметка на РЗОК- Русе. ТИУО заедно с образците на документи към настоящата публична покана са публикувани на официалната страница на НЗОК, на адрес: www.nhif.bg, рубрика "Профил на купувача", http://www.nhif.bg/web/guest/904

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2016