Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свищов, ул. Цанко Церковски №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП, Зорница Цветанова - ст. експерт ОП, Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svishtov.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=79.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Дезинсекционни обработки против комари чрез авиохимическо и наземно третиране, и дезинсекционни обработки против кърлежи и бълхи на територията на община Свищов през 2016 година”. Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90921000

Описание:

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност и максимален разполагаем финансов ресурс на обществената поръчка: в размер до 56 000 (словом: петдесет и шест хиляди) лева без ДДС, в т.ч.: 1. за дезинсекционни обработки против комари чрез авиохимическо и наземно третиране – до 51 000 (словом: петдесет и една хиляди) лева без ДДС; 2. за дезинсекционни обработки против кърлежи и бълхи – до 5 000 (словом: пет хиляди) лева без ДДС. Източник на финансиране: Бюджета на Община Свищов.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

56000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на община Свищов

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предварителни условия за участие и изисквания към участниците. Участникът да отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 1. Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; б) при който лице по чл.47, ал.4 от ЗОП, е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. в) е сключило договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнител при изпълнение на поръчката, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителя. Изисквания за технически възможности и квалификация на участника - Участникът в процедурата трябва задължително да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 1. Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) услуга, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. *Под услуга, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира: услуга по „дезинсекции”, извършени съгласно изискванията на Наредба №3 от 24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации издадена от МЗ. 2. Участникът трябва да разполага със следните технически лица, които ще използва за извършване на услугата: - минимум 2 (двама), притежаващи правоспособност за ръководител на ДДД дейности съгласно Наредба №3 от 24.01.2005 г. на МЗ. - минимум 8 (осем), притежаващи правоспособност за изпълнител на ДДД дейности съгласно Наредба №3 от 24.01.2005 г. на МЗ. - минимум 1 (един), притежаващ валидна летателна правоспособност. - минимум 2 (двама) за извършване на дезинфекция на детски площадки, притежаващи валидно Удостоверение, издадено от Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). 3. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват услуги, които са предмет на поръчката. 4. Участникът да е вписан в регистъра на МЗ на лицата, които извършват дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 5. Участникът да притежава валидно свидетелство за авиационен оператор с вид разрешена дейност: авиохимически работи. * Участник може да докаже съответствието, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите посочени в предходното изречение трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. ** При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предлагана единична цена на обработен декар за дезинсекционни обработки против комари чрез авиохимическо третиране (П1) Оценката се определя съгласно формула: П1 = Ц1 мин./Ц1 оц. х 40 2. Предлагана единична цена на обработен декар за дезинсекционни обработки против комари чрез наземно третиране (П2) Оценката се определя съгласно формула: П2 = Ц2 мин./Ц2 оц. х 40 3. Предлагана единична цена на обработен декар за дезинсекционни обработки против кърлежи и бълхи (П3) Оценката се определя съгласно формула: П3 = Ц3 мин./Ц3 оц. х 20 Печелившо е предложението на участника получило най-висока комплексна оценка /КО/, при максимален брой точки 100, получена по формулата: КО = П1 + П2 + П3.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Свищов на адрес гр. Свищов 5250, ул. "Цанко Церковски" №2, всеки работен ден до датата и часа посочени в публичната покана. Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя www.svishtov.bg в раздел "Профил на купувача" (Обществени поръчки). Отварянето на офертите ще се извърши на 14.03.2016 г. в 10.00 часа в Зала №1 на административната сграда на Община Свищов на ул. „Цанко Церковски” №2. Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2016